PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VP - Obecná didaktika - D01000134
Anglický název: General Didactics
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Doplňkové předměty
Anotace
Předmět je koncipován nejen jako teoreticko-komparativní, ale také postojově dovednostní. Svými záměry i pojetím navazuje na předmět Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství. Je klasicky strukturován podle základních pedagogických kategorií (cílové složky, obsah výchovy a vzdělání, metody a prostředky vyučování, podmínky vzdělávání etc.).
Poslední úprava: Tomová Šárka, PhDr., MPH, Ph.D. et Ph.D. (10.10.2018)
Cíl předmětu
 • Rozvíjet profesní orientaci na základě komparace obecných poznatků a konkretizovaného učiva;
 • Rozvíjet profesionální pedagogické myšlení aplikovatelné v praxi;- Pochopit vztah obecné didaktiky k ostatním vědním disciplínám;
 • Rozvíjet schopnost uvažovat o didaktických transformacích učební látky až na konkrétní vyučovací hodinu;
 • Rozvíjet schopnost vést profesně zralé diskuse k aktuálním tématům českého školství;
 • Informovat o současných problémech vzdělávání a jejich didakticky optimálních řešeních;
 • Seznámit se se základními koncepcemi alternativních výchovně vzdělávacích systémů;
 • Osvojit si fragmenty didaktické činnosti - mikrovýstupem;
 • Rozvíjet schopnost reflexe a sebereflexe kvantitativní a kvalitativní cestou.

Poslední úprava: Tomová Šárka, PhDr., MPH, Ph.D. et Ph.D. (10.10.2018)
Podmínky zakončení předmětu

PŘEDMĚT JE UKONČEN ZÁPOČTEM.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU:

 • 100% účast na kontaktní výuce, (neúčast z důvodu nemoci se uznává);
 • úspěšné vyplnění průběžných testů;
 • splnění individuálně zadané práce se zahraniční literaturou související s vyučovanými tématy;
 • předložení akceptovatelné seminární práce na vybrané téma z oblasti didaktiky v zadaném termínu.
Poslední úprava: Tomová Šárka, PhDr., MPH, Ph.D. et Ph.D. (10.10.2018)
Literatura

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ LITERATURA:

 • KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. 2002. Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X.
 • SKALKOVÁ, J. 2008. Obecná didaktika. 2. rozšíř. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 328 s. ISBN 978-80-247-1821-7.
 • MAŇÁK, J., ŠVEC, V. 2003. Výukové metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN 80-7315-039-5.
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. 2012. Vyučovací metody na vysoké škole. Praha: Grada, 2012. 288 s. ISBN 978-80-247-4152-9.
 • SITNÁ, D. 2009. Metody aktivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7367-246.
 • ZORMANOVÁ, L. 2012. Výukové metody v pedagogice. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4100-0.

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIJNÍ LITERATURA:

 • PETTY, G. 2008. Moderní vyučování. 5. vyd. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 978-80-7367-427-4.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 2009. Pedagogický slovník. 6. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6.
 • DYTRTOVÁ, Radmila; KRHUTOVÁ, Marie. Učitel : příprava na profesi . 1.Vvyd. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 978-80-2472-863-6.

Poslední úprava: Tomová Šárka, PhDr., MPH, Ph.D. et Ph.D. (10.10.2018)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je ukončen zápočtem. Požadavky k udělení zápočtu jsou specifikovány v oddílu Podmínky zakončení předmětu.

Poslední úprava: Tomová Šárka, PhDr., MPH, Ph.D. et Ph.D. (10.10.2018)
Sylabus

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ:

PŘEDNÁŠKY:

 • Cíle a obsah vzdělávání.
 • Kategorizace vzdělávacích cílů.
 • Vyučovací metody, formy vyučování.
 • Didaktický systém J. A. Komenského.
 • Didaktický systém J. F. Herbarta.
 • Didaktický systém vzdělávacího procesu v současnosti.

SEMINÁŘE:

 • Organizační formy vyučování a jejich vztah k řízení třídy.
 • Vyučovací metody a prostředky.
 • Plánování výuky, hodnocení žáků (studentů), evaluace, reflexe.
 • Podmínky výchovy a vzdělávání.
 • Principy výchovy, výchovné zásady.
 • Pedagogická interakce a komunikace.
 • Aktivizační metody - kreativita.
 • Alternativní výchovné směry a jejich didaktické systémy.

Poslední úprava: Tomová Šárka, PhDr., MPH, Ph.D. et Ph.D. (10.10.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK