PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obory preventivního lékařství - CVSE5P0066
Anglický název: State Examination in Preventive Medicine
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Je záměnnost pro: CPRVXX26R
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Cílem státní rigorózní zkoušky je zjistit zda má student znalosti a dovednosti nutné pro rozpoznání a vážení rizika poškození zdraví skupin obyvatel i jednotlivců, zda zná možnosti a způsoby prevence u preventabilních onemocnění. Zvláštní pozornost je při zkoušce věnována rozhodovacím schopnostem a dovednostem.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Úspěšné složení státní zkoušky.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Student prokáže znalosti v jednotlivých oborech preventivního lékařství (obecná a komunální hygiena, hygiena práce a pracovní lékařství, preventivní aspekty zdraví dětí a mládeže, výživa, infekční a neinfekční epidemiologie, základy tělovýchovného lékařství, veřejné zdravotnictví).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Požadavky ke státní zkoušce z Oborů preventivního lékařství (CVSE5P0066):

1) zápočet z předmětu Veřejné zdravotnictví, právo (I,II,III),
2) zápočet z předmětu HEPL 1-5.


Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Veřejné zdravotnictví  

1)     Aktuální úhradový systém v českém zdravotnictví – jakým způsobem jsou financování poskytovatelé v ČR a kdo o tom rozhoduje.

2)     Ekonomická problematika moderního zdravotnictví – příčiny vzestupu nákladů. Demografický strom.

3)     Úhrada formou DRG – vysvětlení, výhody a nevýhody.

4)     Indikátory zdravotnického systému – přehled, příklady, praktické využití.

5)     Informovaný souhlas. Formy jeho získání, náležitosti, právní závaznost, problematika nesouhlasu pacienta s výkonem.

6)     Primární péče – organizace, financování.

7)     Rizika při poskytování zdravotní péče – obecný přehled a možnosti prevence.

8)     Řízení kvality ve zdravotnictví, formy externí kontroly kvality zdravotnických zařízení a jejich přínos, situace v ČR.

9)     Základní povinnosti při vedení zdravotnické dokumentace.

10)  Systém specializačního vzdělávání lékařů v ČR.

11)  Organizace zdravotnických zařízení – typy, systém úhrady, základní charakteristika.

12)  Resortní bezpečností cíle – přehled, popis, očekávaný přínos.

13)  Problematika předem vyslovených přání a možná aplikace v ČR.

14)  Povinná mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb – rozsah, možnosti prolomení

15)  Základní aspekty pracovního práva – pracovní smlouva, popis pracovního místa (kompenzace).

16)  Základní typy zdravotnických systémů – výhody a nevýhody.

               

Zdraví dětí a mládeže  

17)  Základní práva a potřeby dětí.

18)  Výživa kojenců a batolat.

19)  Podpora a ochrana kojení.

20)  Výživa předškolních a školních dětí.

21)  Obezita u dětí.

22)  Hodnocení růstu a vývoje dětí.

23)  Hodnocení školní zralosti a psychomotorického vývoje předškolního dítěte.

24)  Rizika poškození zdraví dětí ve školských zařízeních.

25)  Hygienické požadavky na školy a podpora zdraví ve školách.

26)  Syndrom rizikového chování mladistvých.

27)  Sebepoškozování u dětí.

28)  Úrazy u dětí.

29)  Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v ordinaci PLDD.

30)  Prevence kouření a užívání tabáku u dětí.

31)  Prevence užívání návykových látek a závislostí u dětí.

               

Epidemiologie

32)  Alimentární intoxikace infekční etiologie

33)  Bakteriální střevní infekce

34)  Epidemiologická surveillance, účel a elementy

35)  Epidemiologie nádorů

36)  Epidemiologie úrazů

37)  Infekce vyvolané enteroviry

38)  Infekce vyvolané herpetickými viry

39)  Infekce vyvolané chlamydiemi a rickettsiemi

40)  Nákazy s přírodní ohniskovostí v ČR

41)  Nozokomiální nákazy; příčiny jejich vzniku, jejich zvláštnosti a prevence

42)  Očkovací kalendář ČR

43)  Principy aktivní a pasivní imunizace

44)  HIV/AIDS

45)  Respirační bakteriální infekce

46)  Respirační virové infekce

47)  Virové exantematické infekce, včetně příušnic

48)  Virové hepatitidy

49)  Virové střevní nákazy

50)  Typy epidemiologických studií, jejich význam a využití

51)  Analytické studie (kohortové, případů a kontrol)

               

Obecná hygiena             

52)  Pitná voda – její zdroje, požadavky na kvalitu a zdravotní nezávadnost, organoleptické vlastnosti.

53)  Pitná voda – chemické a mikrobiální kontaminace, zdravotní rizika, možnosti prevence

54)  Koupací voda – hygienické požadavky, zdravotní rizika mikrobiální a chemické kontaminace, možnosti prevence.

55)  Komunální, průmyslové a zemědělské odpadní vody, zdravotní rizika, prevence.

56)  Hygienická problematika odpadů – charakteristika, způsoby likvidace odpadů a jejich rizika z hlediska zdravotních i ekologických dopadů.

57)  Odpady ve zdravotnictví – jejich specifita, nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, zdravotní rizika a jejich prevence.

58)  Znečištění prostředí toxickými kovy – zdroje a šíření znečištění, průnik do potravních řetězců, zdravotní rizika pro populaci, příklady.

59)  Endokrinní disruptory v životním prostředí – zdroje a šíření znečištění, vstup do potravních řetězců, zdravotní rizika z populačního hlediska, příklady.

60)  Hodnocení zdravotních rizik faktorů prostředí – základní metodické, odhad expozice člověka, komunikace rizika a jeho vnímání.

61)  Biomonitoring člověka a jeho význam a použití při odhadu expozice běžné populace toxickým látkám z prostředí, příklady.

62)  UV záření a jeho pozitivní i negativní důsledky na člověka, prevence.

63)  Hygienické požadavky na zdravotnická zařízení.

64)  Bydlení – hygienické požadavky a zdravotní rizika prostředí bytu.

65)  Znečistění venkovního ovzduší – zdroje, hlavní složky znečišťující ovzduší a jejich zdravotní rizika, systém monitoringu znečištění ovzduší na úrovni národní i lokální, možnosti prevence.

66)  Znečištění ovzduší v interiérech, fyzikální, chemické i biologické faktory specifické pro toto prostředí, možnosti prevence.

67)  Zdravotní problematika komunálního hluku – zdroje, zdravotní rizika, možnosti prevence.

68)  Faktory prostředí a specifická rizika pro dětskou populaci.

               

Pracovní lékařství          

69) Pracovnělékařské služby, obsah a organizace služeb, dokumentace o pracovnělékařských službách, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

70) Poškození zdraví z práce, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nemoci spojené s prací, pracovní úrazy. Výskyt, posuzování, odškodňování, prevence

71) Práce a zdravotní způsobilost k práci. Pracovně lékařské prohlídky(vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné)

72) Analýza rizik při práci: hodnocení pracovního prostředí, pracovního místa a pracovní činnosti, preventivní opatření ke snížení rizika.

73) Kategorizace prací, rizikové práce a jejich evidence

74) Prach, charakteristika a měření, hodnocení expozice. Nemoci z povolání způsobené prachem

75) Měření a hodnocení pracovní polohy, fyzické práce celková a JNZD, nemoci z povolání způsobené JNDZ

76) Profesionální karcinogeny, intoxikace chemickými látkami, BET

77) Měření a hodnocení hluku a vibrací, nemoci z povolání způsobené hlukem a vibracemi

78) Neionizující záření, elektromagnetické záření, ultrafialové a infračervené záření, lasery, charakteristiky a působení na člověka, preventivní opatření

79) Biologičtí činitelé a jejich působení na člověka, metody zjišťování, hodnocení míry rizika, ochrana zdraví

80) Ionizující záření. Fyzikální charakteristiky. Práce s expozicí ionizujícímu záření ( zevní a vnitřní kontaminace). Měření a hodnocení. Expoziční limity. Účinky a prevence. Opatření v případě radiační nehody.

               

Tělovýchovné lékařství              

81)  Doping.

82)  Role a preskripce silového a dynamického silového tréninku v primární a sekundární prevenci.

83)  Funkční hodnoty sledované při zátěžových testech v laboratoři (VO2, TF, TK, RQ, tepový kyslík) a jejich klinický význam. Jejich ovlivnění farmaky.

84)  Metabolický syndrom a možnosti léčebného působení.

85)  Metabolismus hlavních živin při tělesné práci. Výživa ve sportu.

86)  Zátěžové testy: typy testů, zdroje zatížení, protokoly ZT, sledované veličiny.

87)  Vliv pravidelné pohybové aktivity (tréninku) na tělesnou zdatnost a metabolické parametry. Vliv imobilizace.  

88)  Obezita – etiopatogenese, diagnostika, léčba.

89)  Pohybová aktivita v etiopatogenezi a léčbě kardiovaskulárních chorob.

90)  Pohybová aktivita v etiopatogenezi a léčbě metabolických chorob (DM, hyperlipoproteinémie).

91)  Svalové dysbalance.

92)  Pohybová aktivita a dietní režim v etiopatogenezi a léčbě obezity.

93)  Úloha pohybové aktivity u následujících vybraných stavů (osteoporóza, plicní onemocnění, ICHDK, těhotenství, stáří).

94)  Vliv pravidelné tělesné aktivity na organizmus (kardiovaskulární systém, kosterní sval, metabolické ukazatele, hormonální stav). Vliv na mortalitu a morbiditu. 

95)  Základy preskripce pohybové aktivity (PA) v primární prevenci (typ, objem, intenzita). Určení a vyjádření vhodné intenzity PA při preskripci tělesné zátěže.

96)  Zátěžové testy – indikace, kontraindikace a kritéria patologického testu.

97)  Klinické hodnocení obezity: typy obezity a jejich význam.  

               

Výživa 

98)  Hlavní principy správné výživy.

99)  Tuky, bílkoviny a sacharidy ve výživě.

100) Vitamíny - projevy nedostatku a nadbytku.

101) Minerální látky - projevy nedostatku a nadbytku.

102) Výživa novorozenců, kojenců, batolat a předškolních dětí.

103  Výživa žen v období těhotenství a kojení.

104)  Výživa starých lidí.

105) Možnosti hodnocení nutričního stavu.

106) Výživa v prevenci aterosklerózy.

107) Výživa v prevenci diabetu.

108) Výživa v prevenci nádorových onemocnění.

109) Alternativní výživové směry – výhody a rizika.

110) Prevence alimentárních nákaz a intoxikací.

111) Toxické látky ve výživě – anorganické kontaminanty (toxické kovy, dusičnany  a dusitany).

112) Toxické látky ve výživě – organické kontaminanty (PCB, PCDD, PAU, ftaláty, mykotoxiny).

113)  Otravy houbami.

114) Význam saprofytů a mikroflóry gastrointestinálního traktu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

1) zápočet z předmětu Veřejné zdravotnictví, právo (I,II,III),
2) zápočet z předmětu HEPL 1-5.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Úspěšné složení státní zkoušky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK