PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická biochemie - CVSE5P0055
Anglický název: Clinical Biochemistry
Zajišťuje: Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF (12-IMUN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/18, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka formou semináře zaměřeného na základní principy klinicko-biochemické diagnostiky v oblastech, které zahrnují především poruchy vnitřního prostředí, ledvinových funkcí, posouzení kardiovaskulárního rizika, diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění, nemoci gastrointestinálního traktu, hodnocení biomarkerů (včetně zánětu a sepse), poruchy metabolismu a laboratorní problematiku některých endokrinních funkcí.
Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (27.09.2022)
Cíl předmětu -

Pochopit roli laboratorní medicíny jako součást péče o nemocného. Poukázet na vazbu mezi klinickou biochemií a patofyziologií. Rozborem klinických případů se naučit vnímat výsledek laboratorního testu jako pravděpodobnostní charakteristiku se specifickým použitím s ohledem na klinickou situaci a stav pacienta a uplatňovat principy racionální indikace.

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (27.09.2022)
Literatura -

1. Antonín Jabor, Janka Franeková, Zdenek Kubíček: Principy interpretace laboratorních testů. 2. vydání, Grada, Praha, 2020.

2. Jaroslav Racek, Daniel Rajdl: Klinická biochemie. 3. vydání, Galén, Praha, 2021.

 

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (27.09.2022)
Metody výuky -

Práce se žádankou na biochemické laboratorní vyšetření u různých diagnóz se zhodnocením významu testů, diagnostické efektivity a cost-efektivity.

Rozbor výsledků laboratorního biochemického vyšetření u různých diagnóz se zaměřením na patofyziologické procesy a vztahy mezi vyšetřeními.

Prezentace kazuistik.

Interaktivní výklad vybraných oblastí laboratorní diagnostiky.

Zhodnocení významu aktuálních guidelines s laboratorní tematikou.

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (27.09.2022)
Sylabus -

Oba semestry (letní a zimní semestr)
 
 
Úvodní celoročníková přednáška v rozsahu 2 hodin (pouze v českém jazyce)
1. Racionalita a etika laboratorního vyšetřování (1 hodina)
2. Diagnostická efektivita laboratorního testování (1 hodina)

Semináře

1. den
Racionalita a etika laboratorního vyšetřování se zaměřením na klinickou biochemii; Diagnostická efektivita laboratorního testování (praktický rozbor celoročníkové přednášky)

Požadavkové a výsledkové listy, práce s nálezem, práce s referenčními mezemi a cut-off hodnotami

Acidobazická rovnováha

Metabolismus a regulace minerálového hospodářství

Metabolismus a regulace vodního hospodářství

Klinická biochemie v intenzívní péči: sepse, zánět, zátěžové stavy


2. den
Akutní poškození ledvin

Chronické onemocnění ledvin

Kardiovaskulární riziko

Akutní koronární syndrom, chronické selhání srdce

Hepatopatie

Akutní pankreatitida

3. den

Osteoporóza, metabolické onemocnění skeletu, muskulopatie

Diabetes mellitus – diagnostika a monitorování

Monoklonální gamapatie.

Tyreopatie

Hypo- a hyperparatyreoidismus

Test, rozbor výsledků testu

Celkem 20 hodin výuky.

Požadavky na udělení zápočtu:
• 100% účast na seminářích
• Úspěšné absolvování písemného testu

Absence na jednom výukovém dni bloku seminářů může být nahrazena vypracováním písemné práce po dohodě s garantem výuky klinické biochemie. Absence na 2 výukových dnech znamená nesplnění podmínek pro přistoupení k testu. Neúspěch v testu se řeší opakováním jiné varianty testu.
 
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Garant výuky klinické biochemie.

27. 9. 2022

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (27.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK