PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Infekční a tropické lékařství - CVSE5P0045
Anglický název: Infection and Geographic Medicine
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB (12-INF)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/50, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Anotace: Předmět Infekční a tropické lékařství je určen pro studenty 5. ročníku všeobecného lékařství, magisterského směru. Studenti se učí patogenezi, klinický obraz, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a zásady terapie infekčních nemocí. Výběr nemocí se řídí aktuálními potřebami oboru infektologie v ČR.
Poslední úprava: Džupová Olga, doc. MUDr., Ph.D. (15.02.2024)
Cíl předmětu -

Cíl předmětu:
Primárním cílem je naučit studenty rozpoznávat infekční nemoci, znát jejich diagnostiku a osvojit si základy léčby.
Sekundárním cílem je pochopit vztahy mezi mikroorganismy a člověkem, uvědomit si globální aspekt infekčních nemocí, pochopit zvláštní postavení antibiotické (resp. antiinfekční) terapie mezi ostatními léčebnými postupy.

Poslední úprava: Džupová Olga, doc. MUDr., Ph.D. (15.02.2024)
Literatura -

Doporučená literatura:

prezentace ze seminářů dostupné v aplikaci Výuka

Jiří Beneš a kol. Infekční lékařství. Praha: Galén, 2009. První vydání.

Václav Vacek a kol., Jiří Beneš. Kapitoly z infekčního lékařství. (Skripta 3.LF UK) 1. a 2. díl. Praha: 3.LF UK, 1995.

Jiří Havlík a kol. Infekční nemoci. 2. vydání. Praha: Galén, 2002.

Hanuš Rozsypal: Základy infekčního lékařství. Praha: Karolinum, 2015

Poslední úprava: Džupová Olga, doc. MUDr., Ph.D. (15.02.2024)
Metody výuky -

Metody výuky: semináře, simulované stáže s prezentacemi kazuistik, stáže u lůžka na Klinice infekčních nemocí FN Bulovka

Poslední úprava: Džupová Olga, doc. MUDr., Ph.D. (15.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Výuka bude probíhat prezenční formou. Doporučujeme studentům připravit se na každé téma individuálním studiem z doporučené literatury a studijních materiálů dostupných v aplikaci Výuka. Věnujte prosím pozornost rozpisu témat pro konkrétní výukový blok dostupnému v aplikaci Výuka a v elektronickém rozvrhu. Rozpisy se u jednotlivých bloků v průběhu roku liší!!!

Podmínkou udělení zápočtu je 80% prezence na výuce. Kompletní výuka se skládá z 20 dvouhodinových bloků: 10 seminářů, 7 simulovaných stáží a 3 prezenčních stáží. Je povolena absence na 2 dnech výuky bez rozdílu seminář nebo stáž. Doporučujeme plnou účast, neboť při zkoušce požadujeme informace předané studentům při výuce. Náhrada zameškané výuky bude studentům umožněna v podobě doplnění chybějících hodin s jinými kruhy v dalším průběhu akademického roku, pokud ještě následuje další výukový blok. Z provozních důvodů není možné na klinice infekčních nemocí absolvovat náhradní stáže mimo rámec výuky ani v pohotovostních službách.

Začátek výuky je stanoven na 8,15. Studenti se dostaví do šatny 3. LF UK v 6. patře Kliniky infekčních nemocí, budova č. 7 ve Fakultní nemocnici Bulovka. Vstup do budovy pro mediky je z můstku na 2. patře. Studenti si mají přinést svoje fonendoskopy, respirátory FFP2 a nemocniční obuv na přezutí, na klinice dostanou pláště/empíry.

Zápočet bude udělen studentovi při splnění povinné prezence a bude zapsán do SIS hned po skončení kurzu. Bez zápočtu nebude možné přihlásit se ke zkoušce.

Zkouška je ústní, prezenční formou na klinice ve zkouškovém období zimním nebo letním. V průběhu obou semestrů bude vypsán omezený počet dat pro předtermíny.

 

 Otázky ke zkoušce z předmětu Infekční a tropické lékařství:

OKRUH A (obecná infektologie + problémové okruhy)

 

1.      Sepse: definice, patofysiologie, diagnostika sepse

 

2.      Akutní horečnaté (tonzilo)faryngitidy, syndrom povlakové angíny

 

3.      Akutní stenozující laryngitida a epiglotitida

 

4.      Pneumonie komunitní

 

5.      Pneumonie nozokomiální

 

6.      Hnisavé záněty mozkových blan

 

7.      Nehnisavé záněty CNS

 

8.      Průjmová onemocnění

 

9.      Syndrom mezenteriální lymfadenitidy  (dif. diagnostika proti NPB)

 

10.  Kojenecké průjmy

 

11.  Dif. diagnostika exantémových infekcí

 

12.  Katétrové infekce

 

13.  Přehled infekčních onemocnění CNS + dif. diagnostika

 

14.  Dif. diagnostika infekčních paretických onemocnění

 

15.  Přehled infekčních onemocnění jater + dif. diagnostika

 

16.  Dif. diagnostika průjmových onemocnění v tropech a subtropech

 

17.  Dif. diagnostika uzlinového syndromu

 

18.  Dif. diagnostika horečnatých importovaných nákaz

 

19.  Infekční endokarditida

 

20.  Dif. diagnostika nejasných horečnatých stavů

 

21.  Infekce močových cest

 

22.  Přirozená anaerobní a aerobní flora, její účast v patogenezi infekčních komplikací

 

23.  Vrozené a perinatální infekce

 

24.  Biologické zbraně

Obecné principy použití BZ; konkrétně znát: antrax, variolu, mor, botulismus

 

25.  Syndrom toxického šoku (menstruální a nemenstruální forma)

 

26.  Infekce spojené se zdravotní péčí (význam, skupiny, etiologie, predispozice)

 

27.  Infekce u narkomanů a bezdomovců

           

 

 

OKRUH B (terapie infekčních nemocí)

 

1.      Kortikosteroidy u infekčních nemocí

 

2.      Penicilin G a přípravky od něj odvozené, oxacilin

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, dávky  + způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

3.      Ampicilin a přípravky od něj odvozené, inhibitory  ß-laktamáz

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

4.      Cefalosporiny

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

5.      Linkosamidy

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

6.      Makrolidy

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

7.      Tetracykliny a chloramfenikol

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

8.      Metronidazol, kotrimoxazol, kolistin

Antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

9.      Chinolony

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky

 

10.  Aminoglykosidy

Typy přípravků, antibakteriální spektrum, indikace, způsob aplikace, nežádoucí účinky, farmakokinetika

 

11.  Aplikace antibiotik ve zvláštních situacích

Novorozenci, gravidita, pozdní věk, pacienti se závažným základním onemocněním

 

12.  ATB léčba grampozitivních infekcí

 

13.  ATB léčba gramnegativních infekcí

 

14.  ATB léčba anaerobních infekcí

 

15.  ATB léčba nozokomiálních infekcí vyvolaných resistentní  bakteriální florou

(oxacilinrezistentní stafylokoky, pseudomonády apod.)

 

16.  Antimykotická chemoterapie

 

17.  Chemoterapie virových nákaz, přípravky, indikace

 

18.  Postantibiotická enterokolitida

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčení

 

19.  Indikace pro terapeutické a profylaktické podání specifických antisér

 

20.  Komplexní terapie sepse

 

21.  Klinický obraz a léčba dehydratací u průjmových onemocnění

 

 

 

 

OKRUH C (jednotlivé infekční choroby)

 

1.      Infekce vyvolané virem herpes simplex ( HSV-1 a HSV-2 )

Klinické formy, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

2.      Varicella + herpes zoster

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie, komplikace

 

3.      Infekce způsobené EBV

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

4.      Infekce způsobené CMV

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

5.      Onemocnění vyvolaná ECHO + Coxsackie viry

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

6.      Onemocnění vyvolaná respiračními viry (covid-19, chřipka a další)

Etiologie, klinický obraz, komplikace, diagnostika, terapie

 

7.      Parotitis epidemica, morbilli, rubeola

Etiologie, klinický obraz, komplikace, dg + dif. diagnostika, terapie

 

8.      Lyssa

Etiologie, klinický obraz, dg, profylaxe

 

9.      Středoevropská klíšťová meningoencefalitida

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

10.  Virová hepatitida A + E

Etiologie, klinický obraz, dg, terapie, komplikace

 

11.  Virová hepatitida B, C, D

Etiologie, klinický obraz, dg, terapie, komplikace, následky

 

12.  Spála + přehled infekcí vyvolaných beta-hemolytickými streptokoky sk. A

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie, komplikace

 

13.  Infekce kůže a měkkých tkání.

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

14.  Infekce vyvolané streptokoky B, enterokoky a viridujícími streptokoky

Klinické formy, diagnostika, terapie

 

15.  Stafylokokové infekce

Klinické formy, diagnostika, terapie, nosičství

 

16.  Tetanus

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie, profylaxe

 

17.  Meningokokové infekce

Klinický obraz, diagnostika, terapie, profylaxe

 

18.  Břišní tyfus, paratyfus A + B

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, komplikace,  bacilonosičství

 

19.  Infekce vyvolané Escherichia coli: střevní + mimostřevní formy onemocnění

 

20.  Problematika tzv. gastroenteritických salmonelóz (střevní + mimostřevní onemocnění)

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

21.  Infekce vyvolané Campylobacter jejuni a Yersinia enterocolitica

Klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

22.  Shigelózy

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

23.  Cholera

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

24.  Enterotoxikózy (stafylokoková, klostridiová)

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

25.  Tularémie

Etiologie, klinické formy, dg + dif. diagnostika, terapie

 

26.  Botulismus

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

27.  Legionářská nemoc

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

28.  Listerióza

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

29.  Leptospirózy (Weilova choroba, onemocnění způsobené L. grippotyphosa)

Etiologie, klinický obraz, dg + dif. diagnostika, terapie

 

30.  Lymeská borrelióza

Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

31.  Mykózy (kandidóza, aspergilóza)

Klinické formy, diagnostika, antimykotická chemoterapie

 

32.  Amébóza (onemocnění způsobené Entamoeba histolytica)

Klinický obraz, diagnostika, terapie, komplikace

 

33.  Malárie

Etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, terapie, prevence

 

34.  Toxoplasmóza

Etiologie, klinický obraz vrozené + získané formy toxoplasmózy (včetně onemocnění u HIV infekce), diagnostika, terapie

 

35.  Giardióza, enterobióza, askarióza

Etiologie, přenos infekce, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

36.  Tenióza

Etiologie, přenos infekce, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

37.  HIV infekce

Etiologie, patogeneze, klasifikace, klinický obraz, diagnostika, terapie

 

38.  HIV infekce. Oportunní infekce.

Klinický obraz, diagnostika, terapie

 

39.  Antrax

Etiologie, klinické formy, klinický obraz, diagnostika, terapie, prevence

 

 

 

Poslední úprava: Džupová Olga, doc. MUDr., Ph.D. (15.02.2024)
Sylabus -

Semináře:

Patofyziologie, diagnostika a terapie sepse

Infekce CNS

Infekce HIV

Vrozené a perinatální infekce

Strategie a taktika antibiotické léčby

Chřipka, Covid-19 a další akutní respirační infekce

Nozokomiální infekce

Importované infekce

Infekce u vybraných skupin osob

Vybrané parazitární infekce

Simulované stáže:

Exantémové infekce

Zásady rehydratace a problematika izolačních režimů u akutních průjmových infekcí

Zásady diagnostiky a léčby životohrožujících infekcí

Kazuistiky AIDS a oportunní infekce

Kazuistiky CNS infekce, infekce páteře

Kazuistiky Zoonózy a LB

Kazuistiky Pneumonie a jiníé respirační infekce 

Poslední úprava: Džupová Olga, doc. MUDr., Ph.D. (19.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK