PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Neurobehaviorální vědy I. (KPZM VIII) - CVSE4P0028
Anglický název: Neurobehavioral Sciences I.
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 22/118, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (01.10.2023)
Modul Neurobehaviorální vědy se zaměřuje na neurobehaviorální onemocnění. Ve čtvrtém ročníku (Neurobehaviorální vědy I) se vyučují základní klinické aspekty neurologie, neuroradiologie, psychiatrie, psychologie a ORL, podpořené relevantními tématy z anatomie, patologie, patofyziologie a farmakologie. Zvlášť řadíme a odlišně číslujeme: A: Semináře s kontrolovanou účastí, semináře, cvičení, stáže v bloku (59x). Výukové jednotky 1-60. B: Celoročníkové přednášky (9x). Výukové jednotky 71-82. (Pouze v zimním semestru!!!) Výukové jednotky jsou řazeny v pořadí, v jakém by za optimálních podmínek měly probíhat. Změny jsou nicméně vyhrazeny. Aktuální pořadí viz e-rozvrh + instrukce před každým blokem umístněné do Vyuka Neurobehaviorální vědy I /CVSE4P0028/ Studijní materiály C: Samostudium (2x). Výukové jednotky 01 a 02) Neurologická část výuky Neurobehaviorální vědy I – CVSE4P0028 ve 4. ročníku je jen třetinou výuky neurologie, pokračuje v 5. ročníku výukou Neurobehaviorální vědy - Neurologie - CVSE5P0053. Ve 4. ročníku je rozsah výuky neurologie 38 hod., tj. 19 výukových jednotek: 3 přednášky, 7 seminářů a 9 praktických cvičení/stáží. Výuka je zaměřena na neurologickou propedeutiku a základy obecné neurologie. Podrobnosti jsou uvedeny na http://vyuka.lf3.cuni.cz v jednotlivých výukových jednotkách (přednášky a semináře). Cíl předmětu neurologie: Pochopit základy obecné neurologie, pravidla syndromologické a topické diagnostiky. Získat znalosti o projevech postižení jednotlivých částí nervového systému (mozkové kůry, kmene, mozkových nervů, mozečku, extrapyramidového systému, míchy a periferního nervového systému). Rozpoznat centrální a periferní parézu, znát etážovou diagnostiku motorických a senzitivních poruch. Získat dovednosti – naučit se samostatně neurologicky vyšetřit pacienta (včetně odebrání anamnézy), rozpoznat neurologické poruchy a stanovit syndromologickou a topickou diagnózu. Psychiatrická část ve 4. ročníku se zaměřuje na obecnou psychopatologii a klinický obraz psychotických, afektivní, úzkostných poruch, závislostí, duševní poruchy v dětském věku a poruchy spánku. Specifické okruhy psychiatrie a léčba duševních poruch se vyučuje v 5. ročníku, kam jsou směřovány i praxe na odděleních.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (01.10.2023)

Zápočet se získává za docházku a aktivní práci při klinických seminářích s kontrolovanou účastí a praktických cvičeních.
K udělení zápočtu je třeba předložit Certifikát absolventa s „podzápočty“ z ORL, neurologie a psychiatrického bloku (psychiatrie a farmakologie).
Podmínka získání podzápočtu z ORL je účast na 80% povinné formy výuky 
Podmínka získání podzápočtu z neurologie je účast na 80% povinné formy výuky (praktická cvičení, stáže a povinné semináře - takto označené u příslušných výukových jednotek), úspěšné praktické přezkoušení neurologického vyšetření pacienta, úspěšné použití základních znalostí
obecné neurologie při rozboru případů (syndromologická a topická diagnostika).
Podmínka získání podzápočtu z psychiatrického bloku (zahrnuje psychiatrii i 4 praktika farmakologie) je 80% účast na praktických cvičeních a klinických seminářích s povinnou účastí. 
Zápočet uděluje vyučující z Kliniky psychiatrie na poslední výukové jednotce - [60]  Poruchy psychiky: Souhrn, ověření znalostí a zpětná vazba  (Cvičení), v případě, že student předloží i kompletní Certifikát absolventa. Kontaktní osoba: MUDr. Tomáš Novák (tomas.novak@nudz.cz). 


Certifikát absolventa, evidence docházky na jednotlivých oborech bude prováděna elektronicky či formou docházkových listů (podpisy). 

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (01.10.2023)

viz Výuka http://vyuka.lf3.cuni.cz/  Informace o předmětu / Studijní materiály

Literatura pro předmět Lékařská psychologie:

Ayers, de Visser: Psychology for Medicine

 Ayers, de Visser: Psychologie v medicíně

Základní učební texty pro předmět neurologie:

Evžen Růžička a kol. Neurologie. 2., rozšířené vydání. Triton, 2021

Ivana Štětkářová a kol. Spinální neurologie. Maxdorf, 2019

Zdeněk Ambler. Základy neurologie. Galén, 2012 (a starší)

Ivana Štětkářová a kol. Moderní farmakoterapie v neurologii, 3., rozšířené vydání. Maxdorf, 2021

Nevšímalová S., Růžička E., Tichý J. et al. Neurologie. Galén, 2002

Kalvach P. a kol. Mozkové ischemie a hemoragie. 3. přeprac. a doplněné vydání, Grada 2010

anglicky:

Bähr M. Duus´ Topical Diagnosis in Neurology. 6th Edition, Thieme Publishing Group, Stuttgart, 2019

Jones H.R., Netter F.H. Netter´s Neurology. Icon Learning Systems LLC, MediMedia, Inc. 2005 (ISBN 1-929007-06-X)

Lindsay K.W., Bone I., Callander R. Neurology and neurosurgery illustrated. Churchill Livingstone 1991 (and later)

Mumenthaler M. Neurology. Thieme 1990 (and later)

Kotas R., Ambler Z. Essential General Neurology. Maxdorf, Prague, 2010

Doplňující a nepovinné učební texty:

Mumenthaler M., Mattle H. Neurologie. Grada 2001

Bartoš A. a kol. Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi. Karolinum 2004

Štefan J., Kellerová V., Neuwirth J. Difuzní axonální poranění mozku a jeho diagnostika. Karolinum 2005

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (01.10.2023)

Zkouška probíhá písemnou formou v podobě testu. Detailní popis testu i požadavky jsou v odkazu Instrukce k testu ve Výuka, jednotka Informace o predmetu. Při zadávání testu dostanou studenti informaci o termínu vyhlášení výsledků a možnosti nahlížení do testů. Tato informace bude opět umístěna v odkazech v Informace o předmětu (viz Výuka). Dle aktuální situace bude test realizován za osobní účasti nebo online formou. Kontaktní osoba pro zkouškový test: doc. MUDr. Monika Klírová, Klinika psychiatrie (monika.klirova@nudz.cz) 

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (01.10.2023)

Syllabus Neurologie:

Přednášky:

Vyšší nervová činnost. Syndromy mozkových laloků

Centrální a periferní poruchy motoriky, etážová diagnostika

Hlavové nervy a kmenové syndromy

Semináře:

Anamnéza v neurologii, hodnocení vědomí a poruch řeči

Mozkové nervy – příznaky postižení, vyšetření

Centrální, periferní a smíšená paréza, projevy

Senzitivní systém, poruchy čití při postižení různých etáží, vyšetření čití. Meningeální sy.

Míšní poruchy

Vyšetření páteře, radikulární syndromy, postup u vertebrogenních poruch

Mozečkové syndromy, vyšetření mozečku. Extrapyramidové syndromy, příznaky, vyšetření

Stáže/praktika:

Pacient (anamnéza, vědomí, řeč, vyšetření mozkových nervů)

Vyšetření síly, tonu, reflexů, patologických pyramidových jevů

Pacient (vyšetření poruch hybnosti)

Vyšetření čití, meningeálních jevů

Vyšetření páteře, radikulární syndrom

Pacient – vyšetření a rozbor, vyšetření mozečku a extrapyramidových příznaků

Vyšetření pacienta s ukázkami nálezů zobrazovacích metod

Pacient – vyšetření s rozborem

Vyšetřování pacientů a rozbor, přezkoušení studentů

Syllabus psychiatrie: 

Psychopatologie: poruchy vědomí, vnímání, myšlení

Psychopatologie: Poruchy emocí a chování

Psychopatologie: poruchy kognitivní funkcí, paměti a intelektu

Psychiatrické vyšetření I

Psychiatrické vyšetření II

Psychotické poruchy: symptomy, syndromy, klasifikace, průběh

Psychotické poruchy: vyšetření pacienta

Psychotické poruchy: neurobiologie

Poruchy nálady: symptomy, syndromy, průběh

Poruchy nálady: vyšetření pacienta

Poruchy nálady: neurobiologie

Závislosti: symptomy, syndromy, klasifikace, průběh

Závislosti: vyšetření pacienta

Závislost: neurobiologie

Úzkostné poruchy: symptomy, syndromy, klasifikace, průběh

Úzkostné poruchy: vyšetření pacienta

Psychopatologie z první osoby: simulace VR

Poruchy spánku

Dětská psychiatrie

Souhrn, zpětná vazba, zápočet

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (01.10.2023)

Podmínkou účasti na zkoušce z předmětu Neurobehaviorální vědy I je úspěšné složení zkoušky z předmětu Obecné základy patologie a patofyziologie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (01.10.2023)

Zápočet se získává za docházku a aktivní práci při klinických seminářích s kontrolovanou účastí a praktických cvičeních.
K udělení zápočtu je třeba předložit Certifikát absolventa s „podzápočty“ z ORL, neurologie a psychiatrického bloku (psychiatrie a farmakologie).
Podmínka získání podzápočtu z ORL je účast na 80% povinné formy výuky 
Podmínka získání podzápočtu z neurologie je účast na 80% povinné formy výuky (praktická cvičení, stáže a povinné semináře - takto označené u příslušných výukových jednotek), úspěšné praktické přezkoušení neurologického vyšetření pacienta, úspěšné použití základních znalostí
obecné neurologie při rozboru případů (syndromologická a topická diagnostika).
Podmínka získání podzápočtu z psychiatrického bloku (zahrnuje psychiatrii i 4 praktika farmakologie) je 80% účast na praktických cvičeních a klinických seminářích s povinnou účastí. 
Zápočet uděluje vyučující z Kliniky psychiatrie na poslední výukové jednotce - [60]  Poruchy psychiky: Souhrn, ověření znalostí a zpětná vazba  (Cvičení), v případě, že student předloží i kompletní Certifikát absolventa. Kontaktní osoba: MUDr. Tomáš Novák (tomas.novak@nudz.cz). 


Certifikát absolventa, evidence docházky na jednotlivých oborech bude prováděna elektronicky či formou docházkových listů (podpisy). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK