PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spasticita a mobilita v rehabilitaci - CVOL0175
Anglický název: Spasticita in rehabilitation
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Patří mezi: BF-VP-1 (ZÁPIS)
BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BFY-VP-1 (ZÁPIS)
BFY-VP-2 (ZÁPIS)
BFY-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-6 (ZÁPIS)
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Slovo spasticita se odvozuje z řeckého pojmu spasmós (spasmus = křeč). Každý pohyb, který děláme, je obvykle založen na harmonické součinnosti našich svalů. V případě spasticity, která ve většině případů bývá spojená i s parézou je tato součinnost narušena. V závislosti na místě a rozsahu poškození CNS se závažnost spasticity může velmi lišit, od mírné svalové ztuhlosti až po ztrátu pohyblivosti a vysokou mírou bolestivosti a únavy. Spasticita může být místně omezená (fokální) nebo může zahrnovat více či všechny končetiny současně (regionální nebo dokonce generalizovaná). Spasticita je projevem léze centrálního nervového systému a doprovází řadu neurologických onemocněni způsobených nejrůznějšími příčinami. Spasticita může nastat okamžitě nebo se zpožděním týdnů nebo měsíců po poškození CNS. Je důležité, aby terapie byla zahájena co nejdříve, aby nedošlo ke zkrácení svalů a ztuhnutí kloubů. Podle rozsahu postižení lze rozlišit následující typy spasticity: Monospastické: postihuje jednu nohu nebo paži Paraspastické: obě nohy jsou postiženy Hemispastické: paže a nohy na jedné straně těla jsou postiženy Tetraspastické: postihuje obě nohy a paže. V závislosti na závažnosti mohou být také ovlivněny svaly krku a trupu. V naší populaci je spasticita nejběžnějším následkem cévních mozkových příhod, roztroušené sklerózy mozkomíšní a poúrazových stavů. Proto musí být vždy provedeno pečlivé diagnostické posouzení zahrnující podrobnou klinickou a rodinnou anamnézu a pečlivé hledání možností kauzální léčby, včetně klinického neurologického vyšetření a všech nezbytných dalších vyšetření (CT, MRI, elektrofyziologická diagnostika). Spastický svalový tonus po cévní mozkové příhodě je jedním z nejčastějších problémů neurologické rehabilitace. O incidenci spasticity po cévní mozkové příhodě existují v literatuře jen omezené údaje v rozmezí 19% - 38% jeden rok po CMP a během prvních dvou týdnů v rozmezí 20,2% [Welmer et al. 2010] - 24,5% [Winter and Wissel 2013]. Hodnocení spasticity je často problematické, protože objektivní měření není možné. Nejčastěji používanou metodou pro klinické hodnocení tónu spastického svalstva je modifikovaná Ashworthova stupnice (MAS). Představuje snadno proveditelnou hodnotící stupnici pro horní a dolní končetinu. Funkčně orientované testy jsou z mého pohledu ale vhodnější, jako např. Range of Motion (a-ROM, p-ROM), Stand-up and go test, 10 metrů chůze a nine-hole-peg test. Pro posouzení kvality života jsou vhodné testy, jako je SF 36 nebo EQ 5. Terapie spasticity je komplexní a často vyžaduje dlouhodobou léčbu. Nejvhodnější je interdisciplinární přístup, kdy tým odborníků: lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti a ergoterapeuti spolupracují s pacientem, jeho rodinnými příslušníky a pečovateli na vývoji a uplatnění individuálních terapeutických postupů. Hlavním úkolem je vytvoření individuálního léčebného plánu, který zohlední jak zlepšení funkce, tak spokojenost pacienta s léčbou a přijatelnost s ní spojených vedlejších účinků. Terapie je vždy přizpůsobena individuálním potřebám a slouží k udržení nebo zlepšení pohyblivosti a délky postižených svalů a rozsahu pohyblivosti kloubů. Možnosti léčby Při volbě vhodné terapie cílíme zejména na zlepšení každodenních činností, jako jsou například oblékaní, osobní hygiena, schopnost chůze, polohování na lůžku. Důležitými cíli terapie mohou být také zlepšení držení těla, redukce bolesti a v neposlední řadě také zlepšení kvality spánku. V závislosti na stupni a rozsahu spasticity jsou k dispozici různé možnosti léčby. K léčbě spasticity lze využít: a) fyzioterapie a ergoterapie b) medikamenty obsahující látky, které mají uvolňující účinek na sval (orální antispastika, baklofenová pumpa, injekce botulotoxinu…) c) operačních zákroků, jejichž účelem je úprava nevhodného postavení šlach, svalů a kloubů
Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (05.12.2019)
Cíl předmětu

Získání schopnosti klinického uvažování a znalostí syndromu spasticity u pacientů s poškozením centrálního nervového systému.

Získání schopnosti stanovit krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program/plán s ohledem na práci v interdisciplinárním týmu.

Schopnost seznámit se s využitím vhodných terapeutických forem v terapii spasticity.

Získat schopnost základních znalostí assessmentu spasticity.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (05.12.2019)
Podmínky zakončení předmětu

100 % účast nebo účast na 2 termínech a referát

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (05.12.2019)
Literatura

Welmer AK, Widen Holmqvist L, Sommerfeld DK. Location and severity of
spasticity in the first 1-2 weeks and at 3 and 18 months after stroke.
Eur J Neurol 2010; 17(5): 720-5

Winter Th, Wissel J. Behandlung der Spastizität nach Schlaganfall.
Neurol Rehabil 2013; 19(5): 285-309

Landa L, Jurica J, Sliva J, Pechackova M, Demlova R. Medical cannabis
in the treatment of cancer pain and spastic conditions and options of
drug delivery in clinical practice. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky
Olomouc Czech Repub 2018; 162(1), 18–25

Yablon SA, Brin MF, VanDenburgh AM, Zhou J, Garabedian-Ruffalo SM,
Abu-Shakra S, Beddingfield FC. Dose response with onabotulinumtoxinA for
post-stroke spasticity: a pooled data analysis. Mov Disord 2011; 26(2):
209-15

Messner M, Ceballos-Baumann A. Therapie der fokalen Spastik mit
Botulinumtoxin. Nervenheilkunde 2018; 27(12): 1109–16

Mohammadi B, Balouch SA, Dengler R, Kollewe K. Long-term treatment of
spasticity with botulinum toxin type A: an analysis of 1221 treatments
in 137 patients. Neurol Res 2010; 32(3): 309-13

Schulz A, Grüner S, Lippert-Grüner M. Botulinumtoxin – mögliche
Indikationen in O & U. OUP 2016; 5(4): 218-21

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (05.12.2019)
Sylabus

Spasticita a její dopad na rehabilitaci pacientů s poškozením CNS.

Možnosti ovlivnění spasticity (non-medikamentózní a medikamentózní).

Fokální terapie spasticity (botulotoxin) a  její působení a klasické spastické vzorce.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (05.12.2019)
Požadavky k zápisu

 

  

Určeno pro studenty Fyzioterapie od  2. roč. a  studenty Všeobecného lékařství od 3. roč.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (26.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu

100 % účast nebo účast na 2 termínech a referát

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (05.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK