PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Preventivní lékařství - CSZZ2PHPL
Anglický název: Preventive Medicine
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: STAVOVA (11.06.2004)
Část státní závěrečné zkoušky z Veřejného zdravotnictví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (19.11.2008)

Část SZZK

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (19.11.2008)

Část SZZK

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (19.11.2008)

Část of SZZK

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (21.05.2012)

Otázky SZZK 2011/2012:

Očkovací kalendář v ČR

 
 

Principy aktivní imunizace

 
 

Principy pasivní imunizace

 
 

Infekce vyvolané herpetickými viry: jejich epidem. charakteristiky

 
 

Respirační virové infekce: jejich epidem. charakteristiky

 
 

Virové hepatitidy: jejich epidem. charakteristiky

 
 

Ranné infekce

 
 

Epidem. surveillance, účel a elementy

 
 

Bakteriální střevní infekce: jejich epidem. charakteristiky

 
 

Infekce vyvolané enteroviry: jejich epidem. charakteristiky

 
 

Alimentární intoxikace infekční etiologie, epidem. charakteristiky

 
 

Respirační bakteriální infekce: jejich epidem. charakteristiky

 
 

Nákazy s přírodní ohniskovostí v ČR

 
 

Virové exantematické infekce, včetně příušnic

 
 

Nozokomiální nákazy v ČR, příčiny jejich vzniku, jejich zvláštnosti a prevence

 
 

Systém práva

 
 

Právní norma

 
 

Typy právních kultur; prameny práva

 
 

Hierarchie právních norem

 

Ústava České republiky

 
 

Listina základních práv a svobod

 
 

Ústavní model dělby moci

 
 
 

Obchodní zákoník

 
 

Obchodní společnosti

 
 

Trestní zákoník

 
 

Správní řád

 
 

Zákoník práce

 
 

Právní odpovědnost

 
 

Občanskoprávní odpovědnost

 
 

Trestněprávní odpovědnost

 
 

Právní předpisy upravující oblast poskytování zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví

 
 

Hodnocení růstu a vývoje (faktory ovlivňující růst dítěte, sekulární trend, hodnocení růstu - indexy, antropometrické znaky, kostní věk - percentilové růstové grafy, příčiny růstové retardace a nadměného růstu)

 
 

Charakteristiky vývoje dětí předškolního věku (somatický, funkční, psychomotorický, psychosociální)

 
 

Přeměna předškolního dítěte ve školáka (základní znaky tohoto období v oblasti rozumové, citového vývoje, sociální, první přeměna postavy, hodnocení vývoje a školní zralosti)

 
 

Sociálně patologické chování dětí a mladistvých (formy - agresivní, závislé a delikventní chování - příčiny, následky, prevence)

 
 

Program SZO/UNICEF na podporu a ochranu kojení a jeho realizace v ČR (péče o matku a dítě v období před porodem, v porodnici, po propuštění z porodnice)

 
 

Výživa kojenců a malých dětí (doporučení SZO, význam kojení, rizika kojenecké mléčné výživy a předčasného zavádění příkrmů)

 
 

Výživa dětí předškolního a školního věku (zdravotní rizika z nedostatku a nadbytku živin, výživové doporučení, intervenční programy, zdravotní výchova)

 
 

Možné zdroje nepřiměřené zátěže dítěte ve škole (podmínky pro školní práci, obsah a forma výuky, formy odpočinku, mezilidské vztahy)

 
 

Rizikové faktory v zařízeních pro děti předškolního věku (infekční onemocnění, úrazy, stravovací režim, sociální vztahy)

 
 

Rizikové faktory v zařízeních pro děti školního věku (podmínky pro školní práci, organizace učební činnosti - vyučovací hodina, přestávky)

 
 

Prevence násilí vůči dítěti v rodině (sy CAN), ve škole (šikanování), komunitě (divácké násilí) a společnosti (online násilí)

 
 

Prevence vzniku závislostí u dětí (drogy, alkohol, gambling, virtuální realita), protektivní faktory a resilience

 
 

Sebevražedné chování a záměrné sebepoškozování dětí a mladistvých (definice, výskyt, prevence)

 
 

Práva dětí (Úmluva o právech dítěte, Charta práv dětí v nemocnici, provozní řád škol a školských zařízení)

 
 

Základní potřeby dětí (tělesné, psychické, sociální, emocionální a duchovní)

 
 

Kouření - zdravotní rizika (složení tabákového kouře, epidemiologie následků kouření, prevalence kouření v ČR a ve světě, zdravotní důsledky kouření, pasivní kouření)

 
 

Kouření - prevence (Fagerstromův test, primární prevence kouření, psychická a fyzická závislost na nikotinu, abstinenční příznaky odvykání kouření, terapie)

 
 

Program podpory zdraví ve školách - "Škola podporující zdraví"

(pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství)

 
 

Program "Mateřská škola podporující zdraví" (cíle a obsah programu)

 
 

Rizika vzniku závislosti u dětí a mládeže

 
 

Obezita u dětí a mládeže (prevalence, rizikové faktory, prevence, léčba)

 
 

Poruchy příjmu potravy (prevalence, rizikové faktory, prevence, léčba)

 
 

Toxikologicky významné kovy v pracovním a životním prostředí -

možnosti expozice, účinky, prevence

 
 

Popište hlavní součásti postupu hodnocení zdravotního rizika a charakterizujte je

 
 

Hlavní rizika pro zdraví při používání chemických přípravků v rostlinné zemědělské výrobě. Prevence a zásady bezpečné práce

 
 

Jaký je význam nejvyšších přípustných koncentrací (dávek, hladin, hodnot) škodlivých faktorů v pracovním a životním prostředí

 
 

Olovo. Expozice dětské populace, hodnocení, prevence

 
 

Kinetika (osud) chemické látky v organizmu (příjem, vstřebávání, transport, distribuce, biotransformace, vylučování

 
 

Ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví

 
 

Profesionální onemocnění způsobená hlukem a vibracemi

 
 

Plicní nemoci z povolání

 
 

Nemoci z povolání a jejich prevence

 
 

Onemocnění způsobená ionizujícím a elektromagnetickým zářením

 
 

Zhoubné novotvary vyvolané škodlivinami pracovního prostředí

 
 

Práce na počítačových terminálech

 
 

Hodnocení tepelné a fyzické zátěže při práci

 
 

Světlo, jeho charakteristika, zdroje a účinky

 
 

Hodnocení osvětlení míst určených k pobytu lidí

 
 

Infračervené, ultrafialové a elektromagnetické záření v užším slova smyslu, jejich charakteristika, zdroje a účinky

 
 

Hodnocení teploty vzduchu a sálavého tepla - tepelná pohoda

 
 

Hodnocení vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu

 
 

Poškození sluchu hlukem

 
 

Ostatní zdravotní důsledky a vlivy hluku na organismus

 
 

Vliv vibrací a jejich zdravotní důsledky

 
 

Zdravotní důsledky z mikrobiálně znečištěné vody

 
 

Zdravotní důsledky z nedostatku některých iontů v pitné vodě

 
 

Možnosti toxického působení z nevhodného složení či znečištění pitné vody. Ochrana zdrojů, opatření

 
 

Balené pitné vody, doúprava vody u spotřebitele

 
 

Druhy odpadů a jejich zdravotní rizika

 
 

Problematika odpadů: omezování vzniku, likvidace, recyklace, využití

 
 

Znečištění venkovního ovzduší. Znečišťující látky. Emise a imise

 
 

Smog - rozdělení, mechanismy vzniku, možná preventivní opatření

 
 

Vnitřní prostředí budov a jeho znečištění chemickými látkami.

Alergicky působící znečištění v bytě

 
 

Monitorování expozice toxickým a genotoxickým látkám z prostředí

(základní principy, metody)

 
 

Hygienická problematika ve zdravotnických zařízeních.

Hospitalismus a jeho formy a projevy

 
 

Ukazatele kvality bydlení. Vztah bydlení a zdraví.

Syndrom "nemocných budov"

 
 

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k prostředí

 
 

Legislativní zakotvení, základní charakteristika jednotlivých subsystémů, využití dat v hodnocení a řízení zdravotních rizik

 
 

Reakce na akutní zátěž (kardiopulmonální, metabolická, vnitřního prostředí, hormonální)

 
 

Zátěžové testy - provedení, indikace, kontraindikace a pojem patologického testu

 
 

Metodika zátěžových testů - druhy,zdroje zatížení, protokoly ZT

 
 

Funkční hodnoty sledované při zátěžových testech (VO2,TF,TK, RQ,tepový kyslík)

 
 

Metabolizmus hlavních živin při tělesné práci. Výživa ve sportu

 
 

Základy preskripce pohybové aktivity v primární prevenci

 
 

Určení a vyjádření intenzity PA při preskripci tělesné zátěže

 
 

Význam pohybové aktivity v primární prevenci chorob

 
 

Význam pohybové aktivity v sekundární prevenci chorob

 
 

Tělesná aktivita a nadváha. Redukční programy

 
 

Vliv pravidelné tělesné aktivity na organismus

 
 

Metabolický syndrom, pojem a možnosti léčebného působení

 
 

Obezita - etiopatogeneze, diagnostika, léčba

 
 

Úloha pohybové aktivity u kardiovaskulárních chorob:

primární a sekundární prevence

 
 

Pohybová aktivita v léčbě ne- kardiovaskulárních chorob

(metabolické choroby, osteoporóza....)

 
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (19.11.2008)

Část of SZZK

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (19.11.2008)

Část of SZZK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK