PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Modul oborů preventivního lékařství - CSRZKPL (Preventivní lékařství, Veřejné zdravotnictví, Obecná hygiena, Výživa, Pracovní lékařství, Tělovýchovné lékařství, Zdraví dětí a mládeže, Epidemiologie, Rodinné lékařství)
Anglický název: Module of Preventive Medicine
Zajišťuje: Katedra preventivního lékařství (12-KPL)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 14
E-Kredity: 14
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/225, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
MUDr. David Marx, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinický přehled
Atributy: Modul oborů preventivního lékařství
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (04.02.2013)
Modul představuje hlavní poznatky a přístupy k ochraně a podpoře zdraví v rámci oborů veřejné zdravotnictví, obecná hygiena, pracovní lékařství, tělovýchovné lékařství, výživa, zdraví dětí a mládeže, epidemiologie a rodinné lékařství. TVL: Fyziologie odpovědi organismu na jednorázovou těesnou zátěž. Zátěžový test: provedeni a hodnocení. Preskripce pravidelné pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci. Vliv pravidelné pohybové aktivity na organismus a jednotlivé systemy. Obezita: klinický obraz a zásady léčby. Metabolický syndrom: klinický obraz a zásady léčby. Výživa ve sportu. Doping. Svalové dysbalance: klinický obraz a stručně zásady léčby.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (24.10.2008)

The aim of the module is to present basic knowledge on health prevention, protection and promotion and review of their applications in the primary health care and public health care.

Sports medicine:

To provide basic information on evaluation of physical fitness and prescription of regular physical activity in primary and secondary prevention of metabolic and cardiovasular diseases. Basic information on rational nutrition of sports populaton and on doping.

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (24.10.2008)

Provazník, Kamil, Komárek,L. a kol. Manuál prevence v lékařské praxi(souborné vydání),CD ROM, Fortuna,Praha 2004 -2006. (http://sweb.cz/centrumprev/)

TVL:

Placheta Z. a kol. Zátěžová a funkční diagnostika a preskripce pohybové aktivity. Skriptum.Masarykova Univerzita v Brně. Brno 1995

Placheta Z kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klnické praxi. Grada Publishing 1999, Praha

Hainer V a kol. Základy klinické obezitologie, Grada Publishing 2004 Praha

Kopelman PG. Clinical Obesity. Blackwell |Science. Oxford 1998

Svačina Š. Obezita a diabetes. Maxdorf Jesenius2000 Praha

Fried M. Moderní chirurgické metody léčby obezity. Grada Publishing as. 2005, Praha

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (24.10.2008)

Semináře - prezentace poznatků, případových studií, diskuse

Praktická cvičení a stáže z vyučovaných oborů

TVL:

Praktická cvičení, seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (24.10.2008)
 • Veřejné zdravotnictví (Definice oboru, teoretické základy, metody práce, definice oborů preventivní lékařství a

vymezené pojmy; primární, sekundární a terciální prevence)

 • Podpora zdraví a prevence ve zdravotní politice ČR (Východiska a strategie preventivní péče, příprava programů,

mezirezortní spolupráce, příklady programů)

 • Mezinárodní srovnání zdravotnických systémů ( Struktura a funkce zdravotnického systému, historie a mezinárodní

srovnání. Indikátory zdravotnických systémů - dostupnost, kvalita, nákladnost, výkonnost, spravedlnost a vstřícnost.

Ekonomická a etická problematika moderních zdravotnictví. Trh a regulace - osobní odpovědnost a solidarita.

Problematika "morálního hazardu" a "obviňování oběti". Prezentace tří základních typů zdravotnických systémů:

profesionální-tržní zdravotnictví (USA), veřejné zdravotní pojištění (NSR, Francie, Holandsko) a státní zdravotnictví

(Velká Británie, Švédsko).

 • Aktuální reformy zdravotnictví - základní trendy

 • Zdravotnictví České republiky (Stručná historie transformace zdravotnictví po r.1989. Současný stav - struktura a

organizace českého zdravotnictví, instituce financování a poskytování zdravotnických služeb, relevantní legislativa.

Vývoj zdravotního stavu populace v souvislosti s transformací, aktuální problémy a trendy. Zdravotnictví z pohledu

pacientů a veřejnosti a problematika lékařské profese. Vztah lékař-pacient v současném českém zdravotnictví z pohledu

mezinárodně závazné legislativy a morálních kodexů. Problematika přidělování nákladné zdravotní péče - tzv.

rationing v českém zdravotnictví)

 • Aktuální otázky praxe českého zdravotnictví (Současné hlavní problémy resortu: eticko-ekonomický konflikt, obsolentní

legislativa, centralizovaná struktura, nedostatečný důraz na kvalitu péče a možné varianty změny. Hlavní principy nově

předkládaných zdravotnických zákonů: změny ve zdravotní péči, ve struktuře zdravotnických zařízení, zákon o

zdravotnickém povolání. Jak úspěšně do praxe: práva, povinnosti a ohrožení nově nastoupivšího absolventa.

 • Management ve zdravotnictví, financování zdravotnictví

 • Zdravotnické právní otázky ( získání uceleného přehledu o právech, povinnostech a odpovědnosti lékaře při výkonu

povolání a o právech a povinnostech nemocného. Etický kodex, disciplinární řád České lékařské komory.

Výklad vybraných ustanovení trestního zákona, důležitých pro výkon lékařského povolání.Výklad pojmů úmysl, nedbalost,

zavinění, příčinná souvislost mezi zaviněním a následkem. Postup lege artis, non lege artis, vitium artis).

 • Předpoklady právní odpovědnosti lékaře. Odpovědnost pracovněprávní, občanskoprávní a trestní. (Posuzování příčinné

souvislosti mezi diagnostickým nebo léčebným výkonem a poškozením nebo smrtí pacienta. Znalecké komise. Znalecké

posouzení chyb při výkonu zdravotní péče, fakultní posudky. Nejčastější nedostatky, chyby a protiprávní postupy ve

zdravotnictví a při výkonu lékařského povolání.

 • Povinnosti zdravotnických pracovníků podle současně platných zákonných ustanovení.

 • Poučení a souhlas nemocného. Positivní a negativní revers, jejich význam. Vyšetřovací a léčebné výkony bez souhlasu

pacienta. Problematika osob v bezvědomí, nesvéprávných, nezletilých. Převzetí do ústavní péče bez souhlasu pacienta,

zákonná ustanovení.

 • Povinná mlčenlivost. Výjimky z povinné mlčenlivosti. Oznamovací povinnost, povinnost překazit trestný čin podle

ustanovení trestního zákona.

 • Povinnost lékaře u neodkladných stavů, poskytnutí první pomoci. Ustanovení trestního zákona při neposkytnutí pomoci.

 • Podmínky a odpovědnost při provádění experimentu v lékařské praxi. Terapeutický a neterapeutický experiment. Podmínky

pro klinické zkoušení léčiv.

 • Lékařské potvrzení, lékařské vysvědčení, jejich náležitosti. Lékařské potvrzení, odborné lékařské vyjádření o

zdravotním stavu, charakteru a mechanismu zranění, délce léčby, trvalých následcích zranění aj. pro potřeby soudního

řízení.

 • Lékař jako svědek. Povinnost svědčit. Zákaz výslechu. Neoprávněné nakládání s osobními údaji. Lékař jako znalec.

Povinnosti znalce. Znalecký posudek.

 • Životní prostředí a zdraví populace (Vztah mezi životním prostředím a zdravím, možnosti sledování a regulace. Podíl

životního prostředí na zdravotním stavu. Tvorba, význam a používání limitních hodnot. Využití biomarkerů při

sledování vztahu prostředí a zdraví. Mezinárodní a národní aktivity v oblasti zdraví a prostředí. Zdraví 21, NEHAP,

Systém monitorování zdravotního stavu populace ve vztahu k prostředí.Význam environmentální expozice toxickým látkám

z prostředí a pohled na zdravotní rizika z populačního hlediska. Vnímání environmentálních zdravotních rizik u

populace. Role lékařů při komunikaci rizika).

 • Životní styl a zdraví (Stanovení priorit zdraví. Dostupnost zdravotní péče. Vliv výstavby a provozu zdravotnických

zařízení na zdravotní stav zaměstnanců a pacientů. Hospitalismus, nosokomiální nákazy. Bydlení a zdraví - fyziologie a

psychosociální funkce bytu. Kouření (aktivní i pasivní) a jeho vliv na zdraví.Protikuřácké aktivity, poradny pro

kuřáky, substituční léčba).

 • Znečištění ovzduší a zdraví(Zdroje znečištění ovzduší, zdravotní účinky kontaminantů ovzduší. Vztahy mezi vnějším

ovzduším a ovzduším v uzavřených prostorách (byty, veřejné budovy, dopravní prostředky). Výsledky Systému monitorování

zdravotního stavu populace ve vztahu k ovzduší a výsledky studií řešících vztah znečištění ovzduší a zdraví v České

republice. Regulační opatření ke snížení zdravotních rizik).

 • Voda, půda, odpady - zdroje znečištění, vliv na zdraví (Základní charakteristiky a druhy surových vod. Fyzikální,

chemická a biologická nezávadnost vody. Biogenní prvky ve vodě. Zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody od výroby

ke spotřebiteli. Malé zdroje pitných vod. Balené pitné vody, minerální vody, kojenecké vody, jejich využití. Domácí

doúprava vody. Ochrana vodních zdrojů, jakost vody pro rekreaci (přírodní koupaliště, kryté bazény).Půdní fond a jeho

vliv na zdraví populace. Jeho poškozování (povodně, kontaminace lidskou činností), sanační opatření.Odpady -

rozdělení dle producentů, skladby a technologie likvidace. Recyklace a další využití. Odpady zdravotnických zařízení

a jejich odstraňování).

 • Principy ochrany před zářením (Biologické účinky ionizujícího záření a principy ochrany. Základní charakteristiky

působení záření na lidský organismus. Mimopracovní zdroje ozáření člověka a jejich význam. Vnímání rizika ionizujícího

záření.Seznámení se základními veličinami používanými v ochraně před zářením pro hodnocení expozic populace

ionizujícímu záření a dozimetrickými metodami pro jejich kvantifikaci - praktické seznámení s nejčastěji používanými

dozimetry. Přiblížení přístupů (odborných, legislativních, organizačních) k hodnocení jednotlivých druhů expozic

ionizujícími záření (odborných, legislativních, organizačních) k hodnocení jednotlivých druhů expozic ionizujícímu

záření (profesionálních, lékařských, přírodních) z hlediska jednotlivce a celé populace jak ve světě, tak v České

republice. Základní principy ochrany před zářením při zavádění zdrojů ionizujícího záření do praxe (tj. principy

zdůvodnění, optimalizace, nepřekročení základních limitů stanovených pro expozici jednotlivce). Princip limitování

expozic v radiační ochraně, způsob odvození jednotlivých limitů. Úloha hygienické služby a postupy používané v

preventivním a běžném dozoru na pracovištích se zdroji ionizujícího záření. Rozbor některých problémů řešených v

praxi, ukázka výpočtu radiační zátěže v různých podmínkách použití zdrojů IZ (např. zátěž pacientů při běžných

vyšetřeních, hodnocení rizika genetického poškození po ozáření, hodnocení nehodových situací). Zákon 18/1997 Sb. a

směrnice 97/43/Euroatom)

 • Faktory fyzikální povahy ovlivňující zdraví při práci (hluk, vibrace, fyzické přetěžování. Hodnocení míry expozice

těmto faktorům. Klinický obraz poškození zdraví navozených působením těchto faktorů. Prevence těchto poruch zdraví).

 • Faktory chemické povahy ovlivňující zdraví při práci(otravy těžkými kovy, organofosfáty, organickými rozpouštědly,

látkami s kancerogenním účinkem. Postižení jater, nervového systému, vylučovacího ústrojí a krvetvorby při

profesionálních otravách. Hodnocení míry expozice chemickým škodlivinám. Prevence poruch zdraví způsobených faktory

chemické povahy).

 • Hodnocení expozice prachu( Onemocnění vznikající inhalací prachu obsahujícího azbestová vlákna nebo volný oxid

křemičitý, jejich klinický obraz a prevence. Faktory biologické povahy ovlivňující zdraví při práci - infekční

činitelé, alergeny. Hodnocení míry expozice těmto faktorům. Klinický obraz poškození zdraví navozených působením

těchto faktorů. Prevence těchto poruch zdraví).

 • Práce v zahraničí, zejména v tropických a jinak zdravotně náročných oblastech (Zdravotnická problematika jednotlivých

částí světa související s klimatickými, geografickými, náboženskými, kulturními, ekonomickými a demografickými

odlišnostmi. Prevence poruch zdraví při pobytu v zahraničí).

 • Měření a hodnocení mikroklimatu a tepelné bilance organismu při práci.
 • Zdravotnická problematika některých vybraných profesí (kovoprůmysl, stavebnictví, zemědělství a lesnictví,

zdravotnictví. Profesní rizika v uvedených pracovních odvětvích. Řešení konkrétních případů onemocnění, míry expozice,

dalšího pracovního zařazení a zdravotní způsobilosti k práci, BOZP, prevence. Legislativa)

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání (Vymezení pojmů z hlediska platné legislativy, sociální a ekonomický dopad

profesionálních onemocnění. Pracovně lékařská legislativa. Hygienický dozor na pracovištích).

 • Principy zdravotní péče o pracující (Závodní preventivní péče, její koncepce, úkoly, organizace a financování.

Povinnosti zaměstnavatele při zabezpečování ochrany zdraví při práci a kontrola jejich plnění. Primární, sekundární a

terciální prevence v pracovním lékařství, preventivní lékařské prohlídky pracujících.Posuzování zdravotní způsobilosti

k práci a k přípravě na povolání. Problematika psychologie práce a mentální hygieny. Zdravotní rizika při výkonu

zdravotního povolání. Kasuistiky zajímavých případů z posudkové pracovně lékařské praxe).

 • Ochrana a podpora zdraví dětí ve školním věku (Rizika poškození zdraví dětí ve školním věku; školní zralost, poruchy

učení, hyperkinetické poruchy; vzdělávací programy pro základní školy v ČR; program WHO - Programy zdraví ve školách)

 • Školní zátěž (Kolísání výkonnosti během dne, týdne, schopnost koncentrace pozornosti, formy odpočinku, příčiny a

zdravotní důsledky nepřiměřené zátěže ve škole, orientační hodnocení projevů úzkosti u skupiny dětí, rozbor zjištěných

údajů, diskuse s pedagogem).

 • Sociálně patologické chování dětí a mládeže (Rizika poškození sociálního zdraví dětí a mládeže, příčiny a rozvoj

sociálně patologického chování, varovné identifikační známky a včasná detekce, sociálně-právní ochrana dětí, výchovné

principy, program prevence, šikanování, záškoláctví, děti ulice, závislé chování, komerční sexuální zneužívání,

delikventní chování dětí a mládeže, problém kausality příčin a následků, principy sociální terapie, možnost využívání

psychoterapeutických metod, obzvláště arteterapie a dramaterapie u rizikových dětí a mladistvých, analýza vybraných

kazuistik).

 • Zásady dětské krizové intervence (Definice krize, vývoj krize a její prožívání, spouštěče tzv. traumatických krizí u

dětí a krizí u dětí a krizí ze životních změn, základní cíle a postupy dětské krizové intervence, telefonické

poskytování krizové intervence dětem a mladým lidem ve stavu akutní krize, limity krizové intervence, etická pravidla

poskytování dětské krizové intervence, multidisciplinární přístup, riziko sekundární viktimizace a systémové týrání

dětí, respektování nejvyššího zájmu dítěte a práva dítěte na rodinu při všech stupních rozhodování v rámci

intervence).

 • Práva dětí a základní potřeby dětí (Úmluva o právech dítěte se zaměřením na články týkající se poprvé formulovaného

práva dítěte vyrůstat v rodině a ochrany před všemi formami násilí, desetibodový program Světového Summitu o dětech z

roku 1990, Charta práv hospitalizovaných dětí, Charta sexuálních práv, základní potřeby dětí tělesné, psychické,

sociální, emociální, duchovní, důsledky jejich nerespektování, Evropská strategie na ochranu dětí).

 • Péče o matku a dítě v "Baby Friendly" porodnici (výhody kojení pro matku a dítě (stručné zopakování se studenty),stav

péče o kojení v ČR,základy anatomie a fyziologie laktace, technika kojení,současné názory na péči o matku a dítě

zaměřené na podporu kojení na úrovni prenatální, perinatální a postnatální péče,nejčastější obtíže s kojením a jejich

zvládání,ochrana matek a zdravotníků před nevhodným marketingem kojenecké výživy,podpora kojení v ČR, časné zahájení

kojení po porodu s asistencí zdravotnického personálu, nácvik správné techniky kojení, demonstrace nesprávné polohy

matky a dítěte a přisátí dítěte k prsu, časných obtíží při kojení)

 • Výživa kojících a těhotných žen (nejčastější mýty spojené s výživou těhotných a kojících žen,výživový stav těhotné a

kojící ženy (energetické nároky těhotenství a laktace, rizika spojená s nadváhou, obezitou a vysokými váhovými

přírůstky v těhotenství, rizika spojená s nízkou hmotností a nízkými váhovými přírůstky v těhotenství, výživový stav a

množství a složení mateřského mléka),doporučené dávky živin u těhotných a kojících žen (SZO, Evropa, ČR), stav příjmu

živin u těhotných a kojících žen v ČR a možný dopad na zdraví dítěte a matky,alternativní výživové styly v těhotenství

a období kojení,rizika spojená s konzumací alkoholu, kofeinu a kouřením během těhotenství a kojen,identifikace

rizikových skupin, sceening, hodnocení výživy těhotných a kojících žen)

 • výživová doporučen (potravinová pyramida)

 • Reakce organizmu na krátkodobou tělesnou zátěž (kardiovaskulární, respirační, metabolická, hormonální). Energetické

zdroje pro tělesnou práci.Sledování kardiovaskulárních, respiračních a metabolických parametrů během tělesné zátěže)

 • Zátěžové testy (indikace, kontraindikace. Druhy zatížení. Laboratorní testy, terénní testy. Dynamické ZT*: zdroje

zatížení, jednotky zatížení. vybavení laboratoře, bezpečnostní opatření. Podmínky pro provádění ZT (prostředí, subj.).

Protokoly ZT, Vyšetření pacienta v primární či sekundární prevenci (včetně antropometrického vyšetření, složení těla,

určení rizikového skóre, anamnéza pohybová) se zaměřením na následnou preskripci PA*. Ukázka výsledků submaximálního

zátěžového testu s navazující počítačově zpracovanou preskripci programu pohybové aktivity. Metoda analýzy variability

tepové frekvence. Fyziologický podklad, vývoj metodiky, její klinické využití. Ukázka typických obrazů).

 • Rehabilitace (Svalové dysbalance v souvislosti s vertebrogenními obtížemi. Vyšetření jednotlivých svalových skupin.

Léčebná opatření, metody strečinku).

 • Preskripce PA v primární prevenci (Preskripce v primární prevenci. Zásady přístupu k výběru PA - základní parametry v

preskripci - intenzita, trvání, četnost. Motivace, adherence. Moderní koncepce PA pro zdraví. Terénní testování,

terénní monitorování PA. Zásady silového tréninku)

 • Preskripce PA v sekundární prevenci u jednotlivých onemocnění ( ICHS, hypertenze, ICHDK, DM, obezita, plicní

onemocnění (astma), osteoporóza, cvičení těhotných. Zvláštnosti při preskripci a omezeních specifických činností u

vyjmenovaných chorob. Kontraindikace pro provádění jednotlivých sportů.Současné pohledy na etiopatogenesu a léčbu

obezity)

 • Doping a podpůrné prostředky (Problematika dopingu ve sportu. Organizace protidopingové kontroly. Přehled dopingových

látek a manipulací. Podpůrné prostředky ve sportu)

 • Adaptace organizmu na trénink ,účinky pravidelné PA (Účinky na kardiovaskulární systém, na tukový a glukózový

metabolizmus, antropometrické parametry, pohybový systém. Morbidita a mortalita a její ovlivnění pravidelnou PA.

Metabolický syndrom a úloha pohybové aktivity, Výživa ve sportu a při vysoké tělesné zátěži (hrazení energie při

dlouhodobém výkonu). Doporučené složení stravy. Výživa před, při a po výkon).

 • Epidemiologie chřipky a Reyova syndromu (Epidemiologické charakteristiky, společenská a zdravotní závažnost, výskyt v

ČR a ve světě)

 • Imunizační programy (Seznámení s rozšířenými imunizačními programy ve světě (EPI). Imunizace prováděná při odjezdu do

různých geografických oblastí světa)

 • Epidemiologie HIV/AIDS + sex. přenosných nákaz (Historie, definice, epidemiologická charakteristika, situace v České

republice a ve světě, trendy a perspektivy onemocnění HIV/AIDS a ostatních nejzávažnějších STD)

 • Střevní nákazy bakteriální (Základní epidemiologické charakteristiky a protiepidemická opatření, výskyt v ČR.

Samostatné řešení modelové situace na praktickém příkladu lokální epidemie paratyfu)

 • Epidemiologie nádorů (Seznámení s trendy výskytu nejčastějších nádorových onemocnění v ČR (incidence, mortalita).

Řešení modelové situace - užívání orálních kontraceptiv a vznik Ca prsu)

 • Epidemiologie úrazů (Úrazy v domácnostech - nejčastější příčiny a mechanizmy jejich vzniku.Dopravní úrazovost -

faktory ovlivňující dopravní nehodovost, věková distribuce úrazovosti - úrazy dětského věku a seniorů. Možnosti

monitorování úrazovosti, úmrtnost na úrazy)

 • Virové hepatitidy (Základní charakteristiky původců a epidemiologické charakteristiky virových hepatitid A, B, C, D,

E. Prevalence VHA a VHB v ČR a ve světě. Principy očkování proti VHA a VHB)

 • Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění (Distribuce kardiovaskulárních onemocnění dle věku a pohlaví, trendy

výskytu a úmrtnost v ČR a ve světě)

 • Přírodní ohniskovost, Lymeská borrelióza(Obecná charakteristika, spektrum infekcí. Etiologická agens, rezervoár

infekce, vektor, biotop. Příklady nákaz a jejich epidemiologická charakteristika, původce, proces šíření, vnímavost.

Nemocnost v ČR, klinické obrazy, terapie a prevence)

 • Surveillance nákaz(Definice, význam, cíle, základní rysy a prvky epidemiologické surveillance. Význam sérologických

přehledů. Metodické návody k zajištění surveillance programu)

 • Nutriční toxikologie (Zátěž toxickými látkami z potravy, hodnocení a řízení rizika. Biotransformace a interakce

toxických látek v organizmu, možnosti ovlivnění. Účinky na organizmus. Toxické kovy. Dusičnany a dusitany. PCB, PCF,

PCDD, PAU. Nitrososloučeniny. Ftaláty. Přídavné látky - zdravotní nezávadnost. Legislativní požadavky, značení

potravin (problematika tzv. "éček") Mykotoxiny (aflatoxiny, ochratoxiny, trichotheceny, fumonisiny, patulin)

 • Otravy houbami (gastroenterický typ - hřib satan, žampion záprašný, čirůvka sírožlutá, závojenka olovová

hepatotoxický; faloidní - muchomůrka zelená, bílá varianta muchomůrky zelené, muchomůrka jarní, muchomůrka jízlivá;

parafaloidní - ucháč; nefrotoxický - pavučinec plyšový; neurotoxický - muskarinový - vláknice a strmělky;

mykoatropinový a smíšený (muchomůrka pantherová, muchomůrka červená);vasotoxický - hnojník inkoustový)Epidemiologie,

toxiny, klinický obraz)

 • Nutriční mikrobiologie (Alimentární nákazy bakteriální, virové a parazitární. Alimentární intoxikace. Možnosti

prevence, jejich aplikace v potravinářství a společném stravování. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy.

Transmisivní spongioformní encefalopatie. BSE a CJN - molekulárně genetické aspekty. Epidemiologie. Zabezpečení

bezpečnosti potravin)

 • Změny v potravinách v důsledku různých technologických postupů (Změny hlavních živin. Žluknutí a oxidační změny tuků.

Reaktivní formy kyslíku. Oxidovaný cholesterol. PAU. Nitrosloučeniny. Heterocyklické aminy. Dekarboxylace

aminokyselin. Produkty Maillardovy reakce. Trans izomery mastných kyselin)

 • Legislativa (Zákon o potravinách a prováděcí vyhlášky. Zákon o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky.

Požadavky na prodej potravin a značení potravin. Požadavky na provozovny stravovacích služeb. Dozor v potravinářství a

společném stavování. Kaziustiky)

 • Alternativní výživa (Vegetariánství. Semvegetariánství, lakto-ovo-vegetariánství, veganství. Dělená strava.

Makrobiotika. Zdravotní výhody a rizika alternativních způsobů výživy).

 • Možnosti hodnocení stravovacích zvyklostí (Metody sledování globální a individuální spotřeby. Metody záznamové a

retrospektivní. Vyhodnocení jídelníčku počítačovým programem)

 • Nutriční problémy v ČR a ve světě (Zásady správné výživy. Stravovací zvyklosti a spotřeba potravin v ČR, Německu a

Švýcarsku. Francouzský paradox. Hlad a hladomory ve světě)

 • Výživa vybraných skupin obyvatelstva (Výživa těhotných, nutriční potřeba v těhotenství, váhový přírůstek, fyziologické

změny v těhotenství. Bílkoviny, tuky, vitamíny a minerální látky. Problematika kys. listové a prevence vrozených

vývojových vad. Vápník, jód, zinek, železo, hořčík. Teratogeny ve výživě. Vitamín A. Alkohol)

 • Výživa v prevenci aterosklerózy (Definice aterosklerózy, opakování etiopatogeneze a klinických projevů. Rizikové

faktory aterogeneze (věk, pohlaví, kouření, hyperporoteinémie atd.) Rizikové faktory ve výživě - energetický příjem.

Tuky (dělení, složení mastných kyselin, obsah v potravinách, biologické účinky různých mastných kyselin). Cholesterol.

Hyperlipoproteinnémie. Železo. Cizorodé látky a aterogenními účinky. Ochranné látky ve výživě (antioxidanty, omega-3

mastné kyseliny, vláknina). Francouzský paradox)

 • Výživa v prevenci nádorů (Rizikové a ochranné faktory ve vztahu k onkogenezi)

 • Rodinné lékařství - praktický lékař pro dospělé, jeho zařazení do primární péče a do zdravotnického systému v ČR

 • Porovnání náplně práce všeobecného praktického lékaře v České republice a v ostatních státech Evropy

 • Jak se stát praktickým lékařem - vzdělávací systém v ČR - porovnání s jinými státy

 • Zřizování a provoz soukromé praxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK