PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Modul gynekologie a porodnictví - Gynekologie a porodnictví - II. (ak. r. 2013/2014) - CSRZKGP0I
Anglický název: Module of Gynaecology and Obstetrics - Gynaecology and Obstetrics II.
Zajišťuje: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV (12-GYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/150, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 9 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
MUDr. Jiří Popelka
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinický přehled
Atributy: Modul gynekologie a porodnictví
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (03.11.2014)
Bloková výuka ve formě klinické stáže v délce 4 týdnů před státní závěrečnou zkouškou z gynekologie a porodnictví. Cílem je seznámit se s klinickou rutinní prací v oboru gynekologie a porodnictví před státní zkouškou z tohoto oboru. Nástrojem této praxe nejsou přednášky a teoretická příprava. První den praxe se dostavte do přednáškové místnosti Gynekologicko-porodnické kliniky 3.LF UK a FNKV, Šrobárova 50, v 8.00. Budete rozděleni do 2 skupin - polovina studentů bude absolvovat stáž ve fakultní nemocnici, druhá polovina v Ústavu pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157. Během stáže by se studenti měli podílet na běžné práci na odděleních pod vedením jednotlivých lékařů. Rádi bychom, abyste vaše znalosti z předchozích let studia aplikovali v praxi a dokončili tak přípravu ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví. Součástí praxe je provádění ranních vizit pod vedením lékařů, referování na velkých vizitách, asistence na operačních a porodních sálech, observace v ambulancích (gynekologická, porodnická, ultrasonografie), apod. V posledním týdnu praxe budete psát test, který je podmínkou pro získání zápočtu a tak přistoupení ke státní zkoušce. Termín testu bude stanoven v průběhu praxe. K závěrečnému testu a státní zkoušce je možno se zapisovat pouze cestou SIS (nelze se zapisovat přes sekretariát). Během stáže používejte, prosím, bílý plášť, kalhoty (sukni) a obuv a noste na viditelném místě studentský průkaz.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (03.11.2014)

Integrace poznatků a dovedností získaných v předešlých ročnících studia do klinické praxe na jednotlivých odděleních gynekologicko-porodnického pracoviště. Příprava ke státní závěrečné zkoušce.

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (03.11.2014)

Citterbart K, et al. Gynekologie. Praha, Galén 2001

Čech E, et al. Porodnictví. Praha, Grada Publishing 1999

Zwinger A, et al. Porodnictví. Praha, Galén, 2004

Doležal A. Technika porodnických operací. Praha, Grada Publishing, 1998

Hájek Z, et al.Rizikové a patologické těhotenství.Praha, Grada Publishing, 2004

Macků F, et al.Kompendium gynekologických operací.Praha, Grada Publishing, 1995

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (03.11.2014)

Výuka probíhá formou klinických stáží. Studenti jsou rozděleni do 4 skupin, které během 4 týdnů stáže rotují po jednotlivých odděleních:

1. týden - teoretická výuka ve formě seminářů (studenti jsou rozděleni do dvou skupin - výuka probíhá ve FNKV a v ÚPMD).


Následují 3 týdny praxe ve FNKV, v ÚPMD nebo v jiném smluvním zdravotnickém zařízení.


2. týden - oddělení konzervativní gynekologie, gynekologická ambulance
3. týden - oddělení malých operačních výkonů, pooperační oddělení, JIP
4. týden - porodnice - těhotenská poradna, porodní sál, odd. šestinedělí
Doporučené minimum (observace, event. asistence) - aneb co byste měli vidět v průběhu praxe v 6. ročníku: 

Gynekologické vyšetření (včetně kolposkopie)

Gynekologická ultrasonografie

Abdominální gynekologická operace (např. hysterektomie)

Laparoskopie,  hysteroskopie

Vaginální gynekologická operace

Kyretáž, revize dutiny děložní

Zevní vyšetření těhotné, těhotenská poradna, kardiotokografie

Ultrasonografie v porodnictví

Spontánní porod

Císařský řez

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (03.11.2014)

Pro získání zápočtu musí student  absolvovat klinickou stáž (min 80% docházka) a  úspěšně absolvovat  závěrečný test, na který jsou vypsány termíny v posledním týdnu blokové výuky. Test budete psát  za asistence Ing. Reného Prunera na Gyn.por. klinice 3.LF UK a FNKV.  Bez zápočtu nelze přistoupit ke státní zkoušce.

Termín testu: pátek 24.10.2014 bude vypsán v SIS.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (03.11.2014)

Příprava ke státní zkoušce: 

Otázky ke SRZK z gynekologie a porodnictví


I.  Porodnictví

1. Anatomie porodních cest a rozměry plodu

2. Fyziologická gravidita - diagnostika, trvání, fyziologické změny

3. Prenatální péče v ČR

4.  UZ vyšetření v porodnictví

5. Prenatální diagnostika VVV - neinvazivní a invazivní metody

6. Úmrtnost žen v souvislosti s gestací a porodem

7. Fyziologický porod - doby porodní, mechanismus porodu, lékařské vedení porodu

8. Fyziologie a patologie šestinedělí

9. Spontánní potrat

10. Mimoděložní těhotenství - diagnostika, terapie

11. Umělé ukončení těhotenství

12. Předčasný porod, prodloužené těhotenství

13. Patologie placenty, plodových obalů, pupečníku, plodové vody

14. Rh-izoimunizace

15. Hypertenzní nemoc v těhotenství, preeklampsie, HELLP syndrom

16. DM v těhotenství a těhotenské hepatozy

17. TEN v souvislosti s graviditou

18. Infekční choroby v těhotenství

19. Porodnické hemorrhagie, DIC

20. Poruchy růstu plodu, IUGR, mrtvý plod

21. Vícečetné těhotenství

22. Porod koncem pánevním

23. Nepravidelné polohy plodu, obraty plodu, extrakce plodu

24. Poruchy mechanismu I. a II. doby porodní

25. Komplikace III. doby porodní a porodní poranění

26. Intrapartální hypoxie plodu, kardiotokografie, pulzní oxymetrie, ST analýza

27. Porodnické operace - sectio caesarea (indikace, podmínky, technika)

28. Porodnické operace - forceps (indikace, podmínky, technika)

II.  Gynekologie


1. Topografická anatomie malé pánve

2. Vrozené vývojové vady rodidel

3. Vyšetřovací metody v gynekologii (gynekologické vyšetření, laboratorní a zobrazovací metody)

4. Fyziologie menstruačního cyklu

5. Poruchy menstruačního cyklu, diagnostika a terapie

6. Dysmenorea, premenstruační syndrom

7. Klimakterium, hormonální substituční terapie

8. Plánované rodičovství, metody antikoncepce, sterilizace

9. Záněty vnějších a vnitřních rodidel

10. Endometrióza

11. Sterilita (příčiny, diagnostika, terapie)

12. Základy asistované reprodukce

13. Onkologická prevence v gynekologii, kolposkopie, onkologická cytologie

14. Prekancerózy a maligní nádory vulvy a vaginy

15. Prekancerózy a maligní nádory děložního hrdla

16. Benigní nádory těla děložního

17. Prekancerózy a maligní nádory těla děložního

18. Maligní nádory ovaria (epitelové, neepitelové)

19. Diferenciální diagnostika adnexálních útvarů

20. Benigní a maligní nádory prsu

21. Trofoblastická nemoc

22. Léčba maligních gynekologických nádorů (chirurgická, chemoterapie, radioterapie,
      hormonální a podpůrná terapie)

23. Akutní stavy v gynekologii

24. Diferenciální diagnostika NPB

25. Inkontinence moči - typy, diagnostika, terapie

26. Poruchy pánevního dna - příčiny, možnosti léčby

27. Gynekologické operace - (indikace, přístupy, technika, komplikace)

28. Sexuálně přenosná onemocnění


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK