PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gynekologie a porodnictví - II. - CSRZKGP
Anglický název: Gynaecology and Obstetrics II.
Zajišťuje: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV (12-GYN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/240, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
prof. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinický přehled
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)
Bloková výuka ve formě klinické stáže v délce 4 týdnů před státní závěrečnou zkouškou z gynekologie a porodnictví. Cílem je seznámit se s klinickou rutinní prací v oboru gynekologie a porodnictví před státní zkouškou z tohoto oboru. Nástrojem této praxe jsou semináře, teoretická a praktická příprava. Semináře se konají v prvním týdnu dle počtu studentů v přednáškové místnosti v ÚPMD v Podolí, Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4. Zahájení první den 8.oo - prosíme o dochvilnost. 2.-4. týden praxe je možno absolvovat na akreditovaném gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v České republice. Tito studenti musí nejpozději 1 měsíc před zahájením stáží informovat studijní oddělení nebo dle přihlášení do systému výuky ve FNKV (do max. kapacity) nebo ÚPMD Podolí (do max. kapacity). Místa pro zapsání praxe do SIS se otevírají 30 dnů před zahájením stáží. Vyšší počet je možno domluvit pouze s vedoucím katedry - prof. Robem. První den praxe se dostavte do přednáškové místnosti do ÚPMD v Podolí, Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4 v 7.55 hod. V případě stáže mimo FNKV a ÚPMD je časový harmonogram dle domluvy s primářem oddělení. Během stáže by se studenti měli podílet na běžné práci na odděleních pod vedením jednotlivých lékařů. Rádi bychom, abyste vaše znalosti z předchozích let studia aplikovali v praxi a dokončili tak přípravu ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví. Praxi mimo FNKV nebo ÚPMD je třeba nahlásit předem na paxe@lf3.cuni.cz V 6. ročníku lze semináře a stáže absolvovat v rámci Erasmu nebo na základě smlouvy a předchozího souhlasu garanta oboru prof. Roba i mimo ČR. Součástí praxe je provádění ranních vizit pod vedením lékařů, referování na velkých vizitách, asistence na operačních a porodních sálech, observace v ambulancích (gynekologická, porodnická, ultrasonografie), apod.. 5.týden: studijní volno - příprava na SRZK 6.týden : probíhají SRZK Semináře jsou povinné, prezence na individuálních listech. Omluvy na sekretariátu - schvaluje přednosta. Akceptace omluv maximálně do 20%. Zápočet studenti získají za prezenci na stážích a seminární práci. Ke státní zkoušce je možno se zapisovat pouze cestou SIS (nelze se zapisovat přes sekretariát). Během stáže používejte, prosím, bílý plášť, kalhoty (sukni) a obuv a noste na viditelném místě studentský průkaz.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Integrace poznatků a dovedností získaných v předešlých ročnících studia z klinických i teoretických oborů a jejich aplikaci v klinické praxi na jednotlivých odděleních gynekologicko-porodnického pracoviště. Příprava ke státní závěrečné zkoušce.

 

Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Rob L. a kol. Gynekologie, Praha, Galén, 2019

Rob et al. Gynekologie. Praha, Galén 2009

Čech E, et al. Porodnictví. Praha, Grada Publishing 1999

Zwinger A, et al. Porodnictví. Praha, Galén, 2004

Doležal A. Technika porodnických operací. Praha, Grada Publishing, 1998

Hájek Z, et al.Rizikové a patologické těhotenství.Praha, Grada Publishing, 2004

Macků F, et al.Kompendium gynekologických operací.Praha, Grada Publishing, 1995

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Výuka probíhá formou klinických stáží. Studenti jsou rozděleni do skupin, které během stáže rotují po jednotlivých odděleních:

1. týden - teoretická výuka ve formě seminářů.


Následují 3 týdny praxe ve FNKV, v ÚPMD nebo  ve Fakultní Thomayerově nemocnici (z důvodu rekonstrukce Gyn-por. kliniky FNKV) a nebo na jiném akreditovaném Gynekologicko - porodnickém odd. v ČR. Praxe i semináře lze absolvovat v rámci  Erasmu studijním programem nebo mimo ČR se souhlasem garanta předmětu prof. Roba.


2. - 4. týden dle rozpisu studentů (oddělení gynekologické části, porodnické části, operačních sálů, porodního sálu a ambulancí)

Doporučené minimum (observace, event. asistence) - aneb co byste měli vidět v průběhu praxe v 6. ročníku: 

Gynekologické vyšetření (odběr onkologické cytologie, HPV HR testace, kolposkopie ...)

Gynekologická ultrasonografie

Abdominální gynekologická operace (např. hysterektomie)

Laparoskopie

Vaginální gynekologická operace

Kyretáž / hysteroskopie, revize dutiny děložní

Vyšetření těhotné, management v těhotenské poradně, kardiotokografie

Ultrasonografie v porodnictví

Spontánní porod

Císařský řez

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Pro získání zápočtu musí student  absolvovat semináře a klinickou stáž (každá nepřítomnost musí být individuálně omluvena, akceptuje se maximálně 20%) a první den seminářů odevzdat konečnou verzi seminární práce z 5 ročníku. Seminární práce z 5. ročníku je  zpracováním klinického případu (přiložena kopie ambulantního vyšetření nebo kopie operačního protokolu, kopie porodopisu ...  s maximálně 3 stránkovým zpracováním tématu vel. písma 10-12).  

Bez zápočtu nelze přistoupit ke státní zkoušce.

 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (27.09.2023)

Příprava ke státní zkoušce.

Otázky ke SRZK z gynekologie a porodnictví viz. sylabus k SRZK.

 Rozbor seminární práce.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK