PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chirurgie - CSRZKCHO (Chirurgie, Ortopedie, Urologie, Plastická chirurgie, Popáleninová medicína, Neurochirurgie, Kardiochirurgie, Dětská chirurgie)
Anglický název: Surgery
Zajišťuje: Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-CHIR)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 17
E-Kredity: 17
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/440, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 11 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinický přehled
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V 6. ročníku probíhá 9 týdenní blok závěrečné praktické výuky a seminářů na klinikách chirurgických oborů. Blok je organizován do tří částí - 1. týden probíhá řada seminářů ze všech chirurgických oborů. V dalších osmy týdnech studenti absolvují povinně 1 týden na pracovišti všeobecné chirurgie. Dalších 7 týdnů praxe probíhá na dalších chirurgických oborech: ortopedie, plastická chirurgie, popáleninová medicína, urologie, kardiochirurgie, neurochirurgie a anesteziologie a resuscitace. Praxi lze absolvovat ve FN Královské Vinohrady či dalších smluvních nemocnicích v ČR, v případě praxe v nesmluvní nemocnici musí mít tato nemocnice s 3. LF UK uzavřenu smlouvu. Praxi lze po schválení absolvovat i na zahraničních akreditovaných nebo univerzitních pracovištích. 10. týden následuje studijní volno k přípravě na státní závěrečnou zkoušku.
Poslední úprava: Šubrt Zdeněk, doc. MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty s provozem a klinickou činností na jednotlivých odděleních specifických chirurgických oborů, přehled jednotlivých typů operací, předoperační příprava, pooperační péče, možnosti fyzioterapie u operačních i konzervativních postupů chirurgických nemocných.

Poslední úprava: Šubrt Zdeněk, doc. MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Literatura -

Chirurgie:

Ferko A., Šubrt Z., Dědek T.: Chirurgie v kostce. 2. vyd. Grada. Praha 2015. ISBN 978-80-247-1005-1

Gürlich a kol. Peritonitis. 1. vyd. Maxdorf. Praha 2018. ISBN 978-80-7345-584-2.

Lawrence, W., W. a kol. Současná chirurgická diagnostika a léčba I. a II. díl. Praha Grada, 1998 

Hoch J., Leffler J. a kol. Speciální chirurgie. 3. rozšířené a přepracované vydání. Maxdorf. Praha 2011. ISBN 978-80-7345-253-7

Muller, M. a kol. Chirurgie pro studium a praxi. Praha Goldstein & Goldstein, 1997 

Schumpelick V. Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů. 1. vyd. Grada. Praha 2013. ISBN 978-80-247-4531-2

Šimša J. a kol. Lexikon operačních výkonů. 1. vyd. Maxdorf, Praha 2018. ISBN

978-80-7345-452-4

Zeman M., Krška Z.: Chirurgická propedeutika. 3. vyd. Grada, Praha 2011. ISBN 978-80-247-3770-6

Zeman M., Krška Z.: Speciální chirurgie, 3. vyd. Galén. Praha 2014. ISBN 9788074921285

ATLS Advanced Trauma Life Support 10th Edition Student Course Manual. ACS American College of Surgeons 2018. ISBN 0996826238

McLatchie G., Borley N., Chikwe J.: Oxford Handbook of Clinical Surgery. Oxford University Press, Oxford 2013, ISBN 9780199699476

Ortopedie:

Adams J.C., Hamblen D.L.: Outline of Orthopaedics. 14th ed. Churchill Livingstone, 2009

Dandy D.J., Edwards D.J.: Essential Orthopaedics and Trauma. 5th ed. Churchill Livingstone 2009

Duckworth T., Blundell C.M.: Orthopaedics and Fractures. 4th ed. Wiley-Blackwell 2010

McRae R.: Practical Fracture Treatment. 5th ed. Churchill Livingstone 2008

Gallo J. a kol.: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2486-6

Sosna A. a kol.: Základy ortopedie. 1. vyd. Triton 2001

 

Plastická chirurgie:

M. Dušková et al.: Plastická chirurgie, učební texty pro studenty 3. LF UK v Praze. UK v Praze, 3. LF, Klinika plastické chirurgie 3.LF a FNKV 2010, ISBN 978-80-254-8780-8

M. Dušková et al.: Plastic Surgery, textbook for students of 3.FM CU. UK v Praze, 3. LF, Klinika plastické chirurgie 3.LF a FNKV 2010, ISBN 978-80-254-8781-5


Popáleninová medicína

Königová R. a kol. Komplexní léčba popálenin. 1. vyd. Grada, Praha, 1999. ISBN 8071694169 
Königová R. a kol. Komplexní léčba popálenin. Aktualizované a rozšířené vydání. Grada, Praha, 2008.

Königová R. a kol. Komplexní léčba popáleninového traumatu.. 1. vyd. Karolinum, Praha, 2010. ISBN 978-80-246-1670-4

Poslední úprava: Šubrt Zdeněk, doc. MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Metody výuky -

 Výuka probíhá formou praktické výuky (8 týdnů), seminářů a přednášek (1 týden blokové výuky).

E-learningový kurz na rozhraní Moodle, dostupný na 

Kurz: Chirurgie 6. ročník 2022/23 (cuni.cz) - https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4789

Poslední úprava: Šubrt Zdeněk, doc. MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Udělení zápočtu je podmíněno účastí na 8týdenní blokové praktické výuce na klinikách chirurgických oborů a splění zápočtového testu v rámci e-learningového kurzu.

Zápočet před státní závěrečnou zkouškou bude udělen na základě splnění 8 týdenní povinné praxe, seminářů s min. 80 % splněné docházky a nově i po absolvování e-learningového kurzu všeobecné a speciální chirurgie,

kde jsou zpracována jednotlivá témata okruhů otázek obecné a speciální chirurgie. Tento test je zakončen elektronickým testem. Je požadováno splnění 80 % správných odpovědí.

Kurz probíhá distančně elektronicky v prostředí Moodle II na následujícím odkazu:

Kurz: Chirurgie 6. ročník 2022/23 (cuni.cz) - https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4789

Při odůvodněné neúčasti možno domluvit náhradní termín.
Při absolvování praxe v zahraničí, nutná domluva s koordinátorem předmětu o uznání obsahu praktické výuky. V případě, že je praxe ze zahraničí nedostatečná, je nezbytné po domluvě absolvovat chybějící část na daných klinikách.

Poslední úprava: Šubrt Zdeněk, doc. MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
Sylabus -

NOVÉ ZNĚNÍ - PRO SZZK školní rok 2022/2023

OBECNÁ CHIRURGIE

1.       Vyšetření chirurgického pacienta.

2.       Rány – rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření.

3.       Infekce v chirurgii.

4.       Panaricia a hnisavá onemocnění ruky.

5.       Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace.

6.       Problematika výživy v chirurgii.

7.       Příprava nemocného k operaci. Operační riziko, předoperační vyšetření. Informovaný souhlas.

8.       Základní chirurgické výkony obecné povahy a operační přístupy.   

9.       Základní pravidla pooperační péče.

10.    Transfúze. Indikace, zásady aplikace, komplikace.

11.    Pooperační komplikace – rozdělení, prevence, diagnostika, terapie.

12.    Komplikace v oblasti operační rány.

13.    Tromboembolická nemoc.

14.    Nozokomiální infekce, základy ATB léčby v chirurgii.

15.    Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou.

16.    Šok, definice, klasifikace, symptomatologie, terapie.

17.    Sepse a septický šok u chirurgicky nemocných, definice, obecné zásady léčby.

18.    Obecná problematika onkochirurgie.

19.    Miniinvazivní chirurgie.

20.    Transplantační program, medicínské a etické aspekty ukončení resuscitace a resuscitační péče, smrt mozku.

21.    Polytrauma, sdružené poranění, základní postupy při hromadných neštěstích (triage, traumaplán).

SPECIÁLNÍ CHIRURGIE

1.     Chirurgie štítné žlázy.

2.     Primární a sekundární nádory plic.

3.     Poranění hrudníku.

4.     Záněty a nádory mediastina.

5.     Záněty a nádory prsu.

6.     Kýly zevní a vnitřní.

7.     Nenádorová onemocnění jícnu.

8.     Komplikace vředové choroby žaludku a duodena.

9.     Nádory jícnu a žaludku.

10.  Nespecifické záněty střevní (CN, UC).

11.  Zánětlivá onemocnění tlustého střeva (divertikulární nemoc, kolitidy).

12.  Nenádorová onemocnění anorekta.

13.  Kolorektální karcinom.

14.  Benigní a maligní nádory jater.

15.  Poranění břicha, jater a sleziny.

16.  Cholecystolitiáza a její komplikace.

17.  Pancreatitis acuta. Absces, nekróza slinivky.

18.  Pancreatitis chronica. Cysty a pseudocysty pankreatu.

19.  Nádory slinivky břišní.

20.  Benigní a maligní onemocnění žlučových cest.

21.  Náhlé příhody břišní, definice, klasifikace, diferenciální diagnostika boelstí břicha podle jednotlivých břišních kvadrantů.

22.  Krvácení do gastrointestinálního traktu.

23.  Akutní apendicitida.

24.  Zánětlivé náhlé příhody břišní.

25.  Ileózní náhlé příhody břišní.

26.  Ischemická choroba dolních končetin, akutní komplikace.

27.  Akutní stavy v cévní chirurgii.

28.  Diabetická noha.

 

ORTOPEDIE

1.     Vyšetřovací metody v ortopedii a traumatologii – klinické, laboratorní, zobrazovací.

2.     Vývojová dysplazie kyčelního kloubu.

3.     Onemocnění kyčelního kloubu dětského věku s výjimkou VDK – synovialitida kyčle, m.Legg-Calvé-Perthes, coxa vara adolescentium.

4.     Neuromuskulární onemocnění v ortopedii – poporodní poranění, DMO, poliomyelitida, komprese periferních nervů.

5.     Ortopedická onemocnění nohy – pes equinovarus, hallux valgus.

6.     Vrozená a získaná onemocnění páteře – skolióza, m. Scheuermann, spondylartróza.

7.     Bolesti v zádech – diferenciální diagnostika.

8.     Aseptické kostní nekrózy, entezopatie a šlachové záněty.

9.     Nespecifický a specifický zánět kostí a kloubů – osteomyelitida, purulentní artritida, TBC kostí.

10.  Degenerativní choroby kloubní a jejich ortopedické léčení – artróza, revmatoidní artritida, osteotomie, endoprotetika.

11.  Kostní nádory – rozdělení, diagnostika, principy léčení.

12.  Konzervativní léčení zlomenin včetně rehabilitace a ortopedické protetiky.

13.  Obvazová a sádrovací technika, léčba pomocí extenze.

14.  Operační léčení zlomenin (osteosyntéza) a jeho komplikace – infekce, selhání osteosyntézy.

15.  Komplikace a následky léčení zlomenin – Sudeckův sy, opožděné hojení pakloub, deformita) a jejich řešení – osteosyntéza, spongioplastika, osteotomie.¨

16.  Otevřené zlomeniny, jejich ošetření a komplikace – infekce, kompartment syndrom.

17.  Poranění páteře a míchy.

18.  Poranění v oblasti ramenního kloubu.

19.  Diafyzární zlomeniny humeru, femuru a tibie.

20.  Zlomeniny a luxace v oblasti lokte

21.  Zlomeniny předloktí, poranění v oblasti ruky a zápěstí.

22.  Zlomeniny pánve a acetabula.

23.  Zlomeniny proximálního femuru.

24.  Zlomeniny v oblasti kolenního kloubu – distální konec femuru, patela, proximální tibie.

25.  Poranění měkkého kolena – vazy, menisky.

26.  Poranění v oblasti hlezna a nohy.

27.  Poranění kloubů – poranění vazů, intraartikulární zlomeniny.

28.  Poranění pohybového aparátu v rámci polytraumatu a sdruženého traumatu – týmová spolupráce, diagnostika, algoritmus ošetření.

29.  Gerontotraumatologie – diagnostika, typické příklady zlomenin vyššího věku a jejich řešení, sociální problematika.

 

DĚTSKÁ CHIRURGIE, PLASTICKÁ CHIRURGIE, POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

1.      Náhlé příhody břišní na vrozeném podkladě – poruchy rotace střeva, atrézie GIT, mekoniový ileus

2.     Získané NPB u dětí vyjma apendicitidy – nekrotizující enterokolitida, invaginace, komplikace Meckelova divertiklu.

3.     Apendicitida v dětském věku.

4.     Kongenitální pylorostenóza, gastroezofageální reflux.

5.     Omfalokéla, gastroschíza.

6.     Břišní kýly v dětském věku – tříselná, pupeční, femorální, epigastrická.

7.     Atrézie jícnu a brániční kýla.

8.     Anorektální malformace. M. Hirschsprung, obstipace.

9.     Poúrazové poruchy růstu.

10.  Poranění růstové chrupavky – fyzární a epifyzární poranění, klasifikace.

11.  Specifikace dětských zlomenin.

12.  Klasifikace hojení a specifikace dětských zlomenin.

13.  Metody konzervativní léčby dětských zlomenin – repozice, fixace, trakční léčba.

14.   Principy osteosyntézy dětských zlomenin.

15.  Suprakondylická zlomenina humeru, zlomeniny a luxace v oblasti dětského lokte.

16.  Zlomeniny předloktí v dětském věku, Monteggiova léze.

17.  Zlomeniny femuru u dětí – léčba u dětí.

18.  Obstrukční uropatie v dětském věku – hydronefróza, ureterokéla, chlopeň zadní uretry.

19.  Vezikoureterální reflux u dětí.

20.  Poruchy sestupu varlete, onemocnění předkožky v dětském věku.

21.  Akutní skrotální syndrom u dětí.

22.  Vrozené vývojové vady močového měchýře a uretry – exstrofie močového měchýře, epispadie, hypospadie.

23.  Dutinová traumata v dětské věku – CNS, parenchymatózní a dutinové orgány.

24.  Primární zajištění rozsáhlého popáleninového pacienta –    přednemocniční a nemocniční péče

25.  Faktory určující závažnost popáleninového traumatu a jeho prognózu

26.  Tři fáze léčení rozsáhlých popálenin

27.  Diagnostika rozsahu a hloubky termického traumatu

28.  Chirurgické řešení popálenin

29.  Patologické jizvení – hypertrofická, keloidní jizva, základy diagnostiky, prevence a léčby.

30.  Krytí defektů – kožní štěpy, laloky (složení, přenos), příklady klinického užití. Transplantace kompozitních tkání.

31.  Dekubity a postiradiační defekty, chronické defekty. Klasifikace, léčba

32.  Poranění obličeje (jednoduchá, složitá a ztrátová), diagnostika a zásady urgentního ošetření.

33.  Poranění ruky (jednoduchá, složitá a ztrátová), diagnostika a zásady urgentní léčby, rehabilitace

34.  Amputační poranění prstů a ruky, klasifikace. Indikace a kontraindikace replantace, primární ošetření, transport. Možnosti rekonstrukce a náhrady.

35.  Vrozené vývojové vady obličeje, rozštěpy rtu a patra, princip, timing chirurgické léčby.

36.  Vrozené vývojové vady ruky, princip a timing chirurgické léčby.

37.  Kožní nádory, diagnostika, chirurgická léčba zejména s ohledem na lokalitu obličeje.

38.  Rekonstrukce získaných defektů obličeje po úrazech a léčba nádorů měkkých tkání.

39.  Estetická plastická chirurgie, dysmorfofobie.

UROLOGIE

1.     Vyšetřovací metody v urologii, operační přístupy.

2.     Urologická radiodiagnostika a ultrasonografie.

3.     Hematurie, diagnostika a diferenciální diagnostika.

4.     Poruchy mikce, klinické projevy a diferenciální diagnostika.

5.     Ledvinová kolika, diagnostika a diferenciální diagnostika.

6.     Derivace moči.

7.     Pyelonephritis.

8.     Záněty močového měchýře a močové trubice.

9.     Záněty prostaty.

10.  Komplikované uroinfekce.

11.  Choroby nadvarlete, skrota a semenného provazce.

12.  TBC močopohlavního ústrojí.

13.  Akutní stavy v urologii.

14.  Benigní hyperplazie prostaty.

15.  Urolitiáza.

16.  Poranění ledvin a močovodu.

17.  Poranění močového měchýře a močové trubice.

18.  Obstrukční uropatie.

19.  Inkontinence moči, urodynamika.

20.  Nádory ledvin.

21.  Nádory ledvinné pánvičky a močovodu.

22.  Nádory močového měchýře.

23.  Karcinom prostaty.

24.  Nádory varlat.

25.  Nádory penisu.

26.  Andrologie a poruchy erekce.

27.  Diferenciální diagnostika hydronefrózy.

28.  Diferenciální diagnostika bolestí skrota.

Poslední úprava: Šubrt Zdeněk, doc. MUDr., Ph.D. (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK