PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech - CRHBPY3
Anglický název: Physiotherapy III. - Applied
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 21
E-Kredity: 21
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:60/75, Z [HS]
letní s.:0/304, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 13 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Alena Herbenová
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
MUDr. Tereza Knoppová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Prerekvizity : CRHBPY2
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (11.07.2016)
Fyzioterapie III-Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech. Studenti se seznámí s neurofyziologickou podstatou terapeutických/kineziterapeutických postupů a technik u jednotlivých klinických diagnóz. Student se zorientuje v indikacích a kontraindikacích fyzioterapii v akutní a následné péči.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (11.07.2016)

Získání schopnosti klinického uvažování a znalostí a dovedností ve fyzioterapeutických postupech v jednotlivých klinických oborech
Získání schopnosti stanovit krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program/plán

Literatura -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (13.07.2016)

1.Adler, S.S., Beckers,D.,Buck,M.: PNF in practice. Springer Verla, München, 1993

2.De Lisa: Physical Medicine and Rehabilitation 1,2. Lipincott Williams an Wilkins 2010

3.Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi. Galén, Praha, 2009
4.Chaloupka, R.: Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. IDVPZ, Brno, 2001
5.Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie. H&H Vyšehradská, Jinočany, 1999
6.Nýdrle, M., Veselá, H.: Jedna kapitola ze speciální rehabilitace poranění kolenního kloubu. IDVPZ, Brno, 1992

7.Veselý, J. a kol.: Základy poúrazové rehabilitace ruky standardními metodami. IDVPZ, Brno, 1994

8.Müller, I., Müllerová, B.: Léčebná tělesná výchova v chirurgii,traumatologii a ortopedii. ÚVSZP, Brno, 1982
9.Janda, V., Kraus, J.: Neurologie pro rehabilitační pracovníky. Avicenum, Praha, 1987
10.Janda, V., a kol.: LTV u hemiparetiků. IDVPZ, Brno, 1982
11.Obrda, K., Karpíšek, J.: Rehabilitace nervově nemocných. Avicenum, Praha,1968
12.Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku.Grada Avicenum,Praha,1993
13.Bobathová, B.: Hemiplégia dospělých.Liečreh Gúth, Bratislava, 1997
14.Vojta, V., Peters.: Vojtův princip. Grada Avicenum, Praha, 1995
15.Smolíková L., Máček, M.; Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. NCONZO brono, 2010

16.Pochopová, M.: Pohybová léčba u srdečně chorých. IDVPZ, Brno, 1994 

17.Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebné metody pre fyzioterapeutov. Liečrehab., Bratislava, 1995

Placheta, Z.; Sieglová, J.; Štejfa, M. a spol.: Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada Publishing, Praha, 1999

Marek, J. a kol.: Syndrom kostrče a pánevního dna. Triton, Praha, 2000
Kolektiv autorů: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Grada, Praha, 1996

Smrčka, V. a kol.: Rehabilitace revmatické ruky a ruky s parézou. IDVPZ, Brno, 1994
Javůrek, J.: Léčebná rehabilitace v pediatrii. UK, Praha, 1982
Königová, R. et al.: Komplexní léčba popálenin. Grada Publishing, Praha,1999
Smrčka, V.: Poranění flexotrových šlach ruky. Victoria Publishing, Praha, 1995

Smrčka,V. a kol.: Extenzory ruky. IDVPZ, Brno, 1998
Kalvach, Z. et al.: Úvod do gerontologie a geriatrie I. Karolinum, Praha, 1997
Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R., Zavázalová, H., Sucharda, P. a kol.: Geriatrie a gerontologie. Grada, Praha, 2005

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (25.09.2012)

přednášky, praxe

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (24.04.2021)

Podmínky udělení zápočtu:

- 100% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu)

- vypracování seminární práce a kasuistiky (ZS, LS)

 

Podmínky ke zkoušce:

Zkouška je teoreticko - praktická. Student prokáže znalost praktickou zkouškou na kolegyni/kolegovi či demonstrací na nemocných pod supervizí lékaře nebo vyučujícího Mgr. FT

Multiple-choice-test (80%)

 

Témata seminární práce 3. roč. ZS 2012/13     Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech

 Student si vybere téma losem a k zápočtu/zkoušce přinese svojí práci v rozsahu cca 3 "normostran" textu

Interna

1. Posthospitalizační fáze rehabilitace u IM

2. Zátěžová diagnostika po IM a její výstupy pro fyzioterapii (Intenzivní intervalový trénink)

3. Fyzioterapie u Astma bronchiale

4. Fyzioterapie u CHOPN

5. Diabetické komplikace a možné využití fyzioterapeutických postupů

 Ortopedie

 6. Fyzioterapie u fraktury proximálního femuru

 7. Fyzioterapie po plastice předního zkříženého vazu.

 Neurologie

8. Fyzioterapie u muskulární dystrofie/myopatie

9. Fyzioterapie u vertebrogenních onemocnění

10. Zásady fyzioterapie u syndromu/léze periferního neuronu

11. Fyzioterapie u CMP

12. Fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní

13. Fyzioterapie u postižení mozečku a zadních provazců míšních/mozečkové a spinální ataxie

Pediatrie

14. Charakteristika a dynamika CKP (centrální koordinační poruchy) a zásady její terapie.

15. Principy kineziterapie/LTV u dětských skolios

16. Pes equinovarus congenitus - základní charakteristika, typy a vliv na celkové držení těla, terapie.

17. Tortikolis u novorozenců, terapie, možné následky vrozené vady v dospělosti.

 Chirurgie

18. Fyzioterapie po operaci břicha s důrazem na brániční dýchání

19. Fyzioterapie v časném období po transtibiální amputaci

20. Fyzioterapie po operaci páteře

 

Klinické hodnocení/klinický rozbor pacienta/kasuistika, 3. roč. ZS 2012/13, Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech  

 Student během 14 denní praxe vypracuje "kasuistiku" libovolného pacienta dle svého uvážení a po konzultaci s fyzioterapeutem, který vede praktický výcvik a zanese jí do tohoto formuláře. Práce má mít cca. 3 strany textu.

Pracoviště:                                          

 Pacient (iniciály a rok narození):

 Diagnóza:

 Anamnéza:

 Dosavadní RHB/fyzioterapie:

 Současný stav:

 Výsledky vyšetření:

 Klinická rozvaha:

 Návrh fyzioterapeutického programu:

 Průběh terapie:

 Hodnocení výsledku terapie:

Návrh autoterapie, instruktáž:

Závěr a návrh dlouhodobého programu:

 Varia:

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (11.07.2016)

LS

* Ortopedie

- Význam kondičního cvičení v ortopedii
- Typy ortopedických pomůcek a jejich použití v praxi
- Nácvik chůze
- Fyzioterapie a totální endoprotéza kyčelního kloubu
- Fyzioterapie a totální endoprotéza kolenního kloubu.
- Fyzioterapie a operace ramenního kloubu.
- Fyzioterapie a fraktury horního konce femuru, cervikokapitální endoprotezy, osteosyntezy, Enderovo hřebování atd.
- Fyzioterapie a poranění kolenního kloubu, konzervativní a operativní léčba menisků, poškození kolenních vazů
- Fyzioterapie a vrozené vady kyčelního kloubu
- Fyzioterapie a vrozené vady, fraktury páteře
- Fyzioterapie a prolongace, zevní fixace, nitrodřeňové hřebování
- Fyzioterapie a vady páteře

* Psychiatrie:
- Úvod do psychiatrické rehabilitace
- Dokumentace pacientů na psychiatrii
- Individuální a skupinová terapie
- Vyšetření pacientů s psychickým onemocněním
- Fyzioterapie a neurózy.
- Fyzioterapie a psychózy.
- Fyzioterapie a psychopatie a jiné duševní choroby
- Arteterapie a teatroterapie
- Sport v rehabilitaci duševně nemocných
- Hippoterapie

* Traumatologie a chirurgie:
- Fyzioterapie v časném pooperačním období
- Fyzioterapie a traumatologie měkkých tkání
- Fyzioterapie a sportovní úrazy
- Fyzioterapie a břišní chirurgie
- Fyzioterapie a hrudní chirurgie
- Fyzioterapie a cévní chirurgie
- Fyzioterapie a chirurgie urogenitálního systému
- Fyzioterapie a chirurgie hlavy a mozku
- Fyzioterapie a chirurgie páteře a míchy
- Fyzioterapie a transplantace

* Neurologie:
- Fyzioterapeutické postupy u CMP
- Fyzioterapeutické postupy u syndromu periferního neuronu
- Fyzioterapeutické postupy u syndromu hypertonicko - hypotonického, hypotonicko - hyperkinetického
- Fyzioterapeutické postupy u postižení mozečku
- Fyzioterapeutické postupy u poškození zadních provazců míšních
- Fyzioterapeutické postupy u transversální leze míšní
- Fyzioterapeutické postupy u RS
- Fyzioterapeutické postupy u myopatií
- Fyzioterapeutické postupy u postpolio syndromu
- Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenních onemocnění

* Interna:
- Vyšetření kardiaků
- Funkční skupiny kardiaků
- Fyzioterapie u IM
- Fyzioterapie u ICHDK, u poruch žilního systému
- Fyzioterapie u respiračních onemocnění
- Fyzioterapie u diabetes mellitus
- Fyzioterapie v kardiochirurgii

* Gynekologie a porodnictví:
- Fyzioterapie po gynekologických operacích, po operacích pro inkontinenci
- Fyzioterapie v těhotenství a po porodu
- Fyzioterapie při konzervativní léčbě inkontinence, adnexitidy, dysmenorhey
- Fyzioterapie u sexuálních a urologických problémů u pacientů s míšními lézemi
- Alexanderova technika
- Metodika dle Mojžíšové.

* Revmatologie:
- Fyzioterapie u zánětlivých kloubních chorob (RA, juvenilní RA)
- Fyzioterapie u ankylozující spondylitidy
- Fyzioterapie u degenerativních kloubních chorob (artrózy, osteoporóza a dna)

* Pediatrie:
- Ontogenetický vývoj a jeho odchylky, využití v diagnostice a terapii hybných poruch
- Fyzioterapie a poruchy psychomotorického vývoje u rizikových novorozenců
- Fyzioterapie a poruchy centrálního původu ( DMO a její formy, torticollis)
- Fyzioterapie a poruchy periferního původu (poporodní pareza plexus brachialis, SMA aj.)
- Fyzioterapie u poúrazových stavů
- Fyzioterapie u vad páteře (skolióza, kyfóza aj.)
- Fyzioterapie u vrozených vývojových vad ( pes equinovarus, dysplazie kyčel.kloubů aj.)
- Aplikace reflexní lokomoce dle Vojty, konceptu Bobath, metodiky McKenzie metoda, metodiky Schrott, metodiky Klappa, mobilizace dle Mojžíšové, měkkých technik,senzomotoricé stimulace, Posturomedu, Propriomedu,cvičení na míči u dětské populace

* Popáleniny:
- Specifika rehabilitace/fyzioterapie u popáleninového traumatu
- Fyzioterapetické postupy u traumat rukou, obličeje
- Fyzioterapetické postupy u popálenin trupu a končetin
- Polohování, prevence retrakce měkkých tkání a kontraktur
- Výroba rehabilitačních pomůcek

* Plastická chirurgie:
- Fyzioterapie po plastické chirurgii ruky
- Fyzioterapie po mikrochirurgických operacích
- Fyzioterapie u syndromu karpálního tunelu
- Fyzioterapie u Dupuytrenovy kontraktury
- Fyzioterapie po plastických operacích - diastázy břišních svalů, po ablaci mammy, po lalokových operacích
- Dlahování a polohování

* ARO:
- Využití reflexní stimulace bránice v akutní medicíně
- Objektivizace působení reflexní stimulace na pacienta při různých typech UPV (umělé plicní ventilace)
- Reflexní stimulace v kontextu UPV, stav vědomí a spolupráce
- Základní typy UPV a následné omezení pro fyzioterapii
- LTV pasivní a aktivní, mobilizace a měkké techniky jako nedílná součást fyzioterapie na ARO
- Využití pronační polohy na ARO
- Základy vývojové kineziologie a její využití při praxi na ARO
- Traumatologie na ARO z pohledu fyzioterapie
- Využití ortéz, antidekubitních pomůcek, nafukovacích dlah a pronační polohy u spinálních traumat.
- Hospitalismus u pacientů na OCHRIP
- Empatický přístup k pacientům jako nedílná součást fyzioterapie na ARO

* Geriatrie a gerontologie:
- Historie, vymezení problematiky geriatrie gerontologie, kalendářní věk ,biologický věk, efektivita a kvalita stáří
- Proces stárnutí z hlediska biologického.
- Základní stavy typické pro geriatrii, typické stavy ve stáří
- Psychické zvláštnosti ve stáří
- Psychologické aspekty fyzioterapie v geriatrii
- Myoskeltální poruchy ve stáří a fyzioterapie
- Fitness program u seniorů
- Kinesiterapie a fyzioterapie u imobilních pacientů

 ZS

Fyzioterapie v interně

- Rizikové příznaky,vyšetření kardiaků

- Fyzioterapie u IM, Funkční skupiny kardiaků

- Fyzioterapie v kardiochirurgii, Fyzioterapie u respiračních onemocnění

Fyzioterapie u diabetes mellitus. Fyzioterapie v revmatologii

Fyzioterapie u ICHDK a u poruch žilního systému

 

Fyzioterapie v neurologii

Fyzioterapeutické postupy u postižení mozečku, myopatie a poškození zadních provazců míšních

- Fyzioterapeutické postupy u syndromu periferního neuronu a  sy. hypertonicko - hypotonického a hypotonicko -  hyperkinetického

Fyzioterapeutické postupy u transversální leze míšní

Fyzioterapeutické postupy u CMP

Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenních onemocnění

Fyzioterapeutické postupy u RS

 

Fyzioterapie v pediatrii

 - Ontogenetický vývoj a jeho odchylky. Využití v diagnostice a terapii hybných poruch

Fyzioterapie a  poruchy  PMV u rizik. novorozenců, u poúrazových stavů  

Fyzioterapie a  poruchy centrálního původu ( DMO a její formy, torticollis) 

Fyzioterapie a  poruchy periferního původu (poporodní pareza plexus brachialis, SMA aj.)

Fyzioterapie u  vrozených vývojových vad ( pes equinovarus, dysplazie kyčel.kloubů aj.)

Fyzioterapie u  vad páteře (skolióza, kyfóza aj.)

 

Fyzioterapie v chirurgii a traumatologii 

Fyzioterapie a chirurgie hlavy a mozku, Fyzioterapie a chirurgie páteře a míchy

Fyzioterapie v časném pooperačním období, Fyzioterapie a břišní chirurgie, Fyzioterapie a hrudní chirurgie, Fyzioterapie acévní chirurgie, Fyzioterapie a chirurgie urogenitálního systému

- Fyzioterapie na ARO

Fyzioterapie a traumatologie měkkých tkání, Fyzioterapie a sportovní úrazy

 

Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví   

- Fyzioterapie po gynekologických operacích , Fyzioterapie v těhotenství a po porodu

- Role pánevního dna ve fyzioterapii

 

Fyzioterapie v geriatrii

   - Rehabilitace a fyzioterapie v geriatrii

 

Fyzioterapie v ortopedii

 - Fyzioterapie po  zevní fixaci, nitrodřeňové hřebování, Fyzioterapie po korekčních operacích.

Význam kondičního cvičení v ortopedii, typy ortopedických pomůcek a jejich použití v praxi, Nácvik chůze, Fyzioterapie po TEP kyčelního kloubu.

Fyzioterapie po TEP kolenního kloubu, Fyzioterapie a poranění kolenního kloubu, léčba menisků, poškození kolenních vazů.

Fyzioterapie a operace ramenního kloubu, Fyzioterapie po operacích páteře.

Fyzioterapie a fraktury horního konce femuru, Fyzioterapie a vrozené vady kyčelního kloubu.

 

- Fyzioterapie v plastické chirurgii

- Fyzioterapie u popáleninového traumatu

 

 

  

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (25.09.2012)

ukončení předmětu fyzioterapie II

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK