PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie a rehabilitace neurologicky nemocných s postižením CNS - CRHB005P3
Anglický název: Physiotherapy and rehabilitation of neurological patients with CNS depression
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/30, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Eva Baranová
Mgr. Bronislava Marková
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Prerekvizity : CRHBPY2
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Studenti se seznámí s nejmodernějšími postupy fyzioterapie u různých diagnóz pacientů po centrálním mozkovém poškození, zejména u pacientů po cévní mozkové příhodě, po traumatu mozku, s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, po poranění míchy a poruch extrapyramidového systému.
Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (04.12.2019)
Cíl předmětu -

Získání schopnosti klinického uvažování, znalostí a dovedností ve fyzioterapeutických postupech u pacientu s poškozením centrálního nervového systému. Získání schopnosti stanovit krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program/plán s ohledem na práci v interdisciplinárním týmu.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (04.12.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičeních a úspěšné složení multiple-choice testu (80% správných odpovědí).

Zkouška má teoreticko-praktický charakter: praktické předvedení konkrétních léčebných úkonů na nemocném. Student zdůvodní výběr a způsob provedení teoretickým vysvětlením založeném na porozumění neurofyziologických poznatků.

Student u praktické zkoušky prokazuje: schopnost orientace ve zdravotnické dokumentaci, schopnost vyšetřit nemocného a stanovit diferenciální diagnózu, schopnost navrhnout terapii včetně praktického provedení a schopnost vést záznam o pacientovi (instrukce viz protokol k praktické zkoušce).

 

Protokol k praktické zkoušce

Student: jméno a příjmení

Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace (kurzíva a př. opis zdr. dokumentace). V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta. Možno vkládat standardizované tabulky či formuláře vyšetření, jež užívají jednotlivá pracoviště.

Závěr vyšetření: Zhodnocení.  Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.

Cíl: Na základě vyšetření stanovit, čeho má být dosaženo v průběhu hospitalizace, či ambulantní péče. Určit parametry, které mají být zlepšeny.

Návrh terapie: návrh aktuální terapeutické jednotky, dle stanovených cílů, včetně fyzikální terapie a pomůcek.

Provedení terapeutické jednotky:

Autoterapie, režimová opatření: návrh autoterapie a režimových opatření na doma.

Závěr: zhodnocení z hlediska úspěšnosti dosažení cíle a zvolených prostředků, včetně potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz (klinická rozvaha). Také je zde možné přehodnotit závěr vyšetření a odůvodnit proč.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (04.12.2019)
Literatura

Carr J.H. Neurological Rehabilitation. Elsevier Books 2010. ISBN: 0702040517

Lippertová-Grünerová M. Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě. 1. vyd. Praha: Galén, 2015. 182 s. ISBN 978-80-7492-225-1.

Lippertová-Grünerová M. Rehabilitace pacientů v kómatu. 1. vyd. Praha: Galén, 2013. 116 s. ISBN 978-80-7262-761-5.

Lippertová-Grünerová M. Trauma mozku a jeho rehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7262-569-7.

Lippertová-Grünerová M. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 350 s. ISBN 80-7262-317-6.

Kaňkovský, P., Bareš, M., Dufek, J. a kol.: Spasticita, Maxdorf, Praha, 2004

Kříž J. a kolektiv. Poranění míchy. Příčiny, důsledky, organizace péče. Galén 2019. ISBN 9788074924248

Pandyan A. D., Hermens, H. J., Bernard A. Conway Neurological Rehabilitation: Spasticity and Contractures in Clinical Practice and Research. CRC Press, 2018 ISBN 9781466565449

Pfeiffer, J.: Neurologie v rehabilitaci. Pro studium i praxi. Grada Publ. Praha: 2007, 352 s.

Řasová, K.: Fyzioterapie u neurologicky nemocných (se zaměřením na roztroušenou sklerózu mozkomíšní).  Praha, Ceros, 2007

Řasová K. Neurorehabilitation of people with impaired mobility –  therapeutic interventions and assessment tools. Third Medical Faculty, Charles University, Czech Republic, 2017
ISBN 978-80-87878-07-iBook: https://itunes.apple.com/cz/book/neurorehabilitation-people-impaired-mobility-therapeutic/id1207772832?mt=13

Umphred D. A., Burton, G. Neurological rehabilitation. Elsevier - Health Sciences Division  2012.  55477014

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Metody výuky -

Frontální výuka, přednášky, skupinová práce, e-learning, praktická výuka, exkurze

Poslední úprava: Baranová Eva, Mgr. (30.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet: Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičeních (scan docházky v logbooku musí být nahraný v aplikaci Protokoly den před psaním písemného testu) a úspěšné složení multiple-choice testu (80% správných odpovědí).

Zkouška: Zkouška má teoreticko-praktický charakter: praktické předvedení konkrétních léčebných úkonů na nemocném. Student zdůvodní výběr a způsob provedení teoretickým vysvětlením založeném na porozumění neurofyziologických poznatků.

Student u praktické zkoušky prokazuje: schopnost orientace ve zdravotnické dokumentaci, schopnost vyšetřit nemocného a stanovit diferenciální diagnózu, schopnost navrhnout terapii včetně praktického provedení a schopnost vést záznam o pacientovi (instrukce viz protokol k praktické zkoušce).

Termíny zápočtového testu (Mgr. Eva Baranová): budou upřesněny

Termíny praktické zkoušky (Mgr. Broňa Marková, Bc. Iveta Čížková): budou upřesněny

 

Protokol k praktické zkoušce
Student: jméno a příjmení
Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví
Ročník: rok narození pacienta
Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno
náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace (kurzíva a př. opis zdr.
dokumentace). V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost
zaznamenat.
Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad
pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud
mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto
obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost
funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny
kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem
rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či
vyvráceny.
Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou
volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta.
Možno vkládat standardizované tabulky či formuláře vyšetření, jež užívají jednotlivá
pracoviště.
Závěr vyšetření: Zhodnocení. Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.
Cíl: Na základě vyšetření stanovit, čeho má být dosaženo v průběhu hospitalizace, či
ambulantní péče. Určit parametry, které mají být zlepšeny.
Návrh terapie: návrh aktuální terapeutické jednotky, dle stanovených cílů, včetně
fyzikální terapie a pomůcek.
Provedení terapeutické jednotky:
Autoterapie, režimová opatření: návrh autoterapie a režimových opatření na doma.
Závěr: zhodnocení z hlediska úspěšnosti dosažení cíle a zvolených prostředků, včetně
potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz (klinická rozvaha). Také je zde možné
přehodnotit závěr vyšetření a odůvodnit proč.

Poslední úprava: Baranová Eva, Mgr. (30.09.2022)
Sylabus

Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat míchy.       

Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat periferních nervů.          

Fyzioterapeutické postupy u postižení extrapyramidového systému a u postižení mozečku.

Fyzioterapeutické postupy u neuroinfekcí mozku a míchy a u traumat mozku

Fyzioterapeutické postupy u cévní léze mozkové.    

Fyzioterapeutické postupy u roztroušené sklerózy mozkomíšní.

 

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (04.12.2019)
Vstupní požadavky

Úspěšné zakončení předmětu Neurologie I  a Interní  obory.

 

 

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (25.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičeních a úspěšné složení multiple-choice testu (80% správných odpovědí).

Zkouška má teoreticko-praktický charakter: praktické předvedení konkrétních léčebných úkonů na nemocném. Student zdůvodní výběr a způsob provedení teoretickým vysvětlením založeném na porozumění neurofyziologických poznatků.

Student u praktické zkoušky prokazuje: schopnost orientace ve zdravotnické dokumentaci, schopnost vyšetřit nemocného a stanovit diferenciální diagnózu, schopnost navrhnout terapii včetně praktického provedení a schopnost vést záznam o pacientovi (instrukce viz protokol k praktické zkoušce).

 

Protokol k praktické zkoušce

Student: jméno a příjmení

Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace (kurzíva a př. opis zdr. dokumentace). V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta. Možno vkládat standardizované tabulky či formuláře vyšetření, jež užívají jednotlivá pracoviště.

Závěr vyšetření: Zhodnocení.  Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.

Cíl: Na základě vyšetření stanovit, čeho má být dosaženo v průběhu hospitalizace, či ambulantní péče. Určit parametry, které mají být zlepšeny.

Návrh terapie: návrh aktuální terapeutické jednotky, dle stanovených cílů, včetně fyzikální terapie a pomůcek.

Provedení terapeutické jednotky:

Autoterapie, režimová opatření: návrh autoterapie a režimových opatření na doma.

Závěr: zhodnocení z hlediska úspěšnosti dosažení cíle a zvolených prostředků, včetně potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz (klinická rozvaha). Také je zde možné přehodnotit závěr vyšetření a odůvodnit proč.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (04.12.2019)
Další doporučené předměty

Neurologie

Poslední úprava: NOVOTNAIVA1 (29.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK