PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biochemie II - CNT020P2
Anglický název: Biochemistry II
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: RNDr. Martin Jaček, Ph.D.
RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (02.01.2020)
Vysvětlení sruktury, funkce a metabolizmu všech makronutrientů a některých mikronutrientů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (02.01.2020)

Cílem předmětu je popsat strukturu, funkci a rozdělení přírodních látek společně s jejich metabolismem včetně orgánové a buněčné lokalizace a regulačních částí významných biochemických drah. Dále jsou součástí předmětu praktická cvičení v obou semestrech.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D. (11.09.2023)

Zápočet bude získán po obsolvování praktických cvičení, odevzdání řádně sepsaných protokolů a splnění zápočtového testu. 

Zkouška bude písemnou formou s volnou tvorbou odpovědi a získání minimálně 66 % bodů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (02.01.2020)

Murray R.K. a kol., Harperova ilustrovaná biochemie, Galén 2012

Kolman J., Röhm K.H., Barevný atlas Biochemie, Grada Praha 2012

Ledvina M., Stoklasová A., Cerman J., Biochemie pro studující medicíny I a II díl, Karolinum 2006

Frayn K.N., Metabolic Regulation - A human perspective, Blackwell Science 2003

Murray R.K. a kol., Harperova Biochemie, H&H 2002

Racek J. a kol., Klinická Biochemi, Galén 2006

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (02.01.2020)

Přednášky, semináře a praktická cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (02.01.2020)

Jednotlivá probíraná témata:

- struktura a funkce sacharidů
- struktura a funkce lipidů
- analytické metody pro úvod do praktika
- struktura a funkce aminokyselin, peptidů, bílkovin
- struktura a funkce nukleových kyselin
- enzymy
- vitamíny
- úvod do klinické biochemie
- trávení, vstřebávání a transport živin
- energetický metabolismu
- metabolismus sacharidů
- metabolismus lipidů
- metabolismus aminokyselin
- metabolismus dalších dusíkatých látek
- Krebsův cyklus
- dýchací řetězec
- xenobiochemie
- hormony a regulace biochemických procesů


Témata praktických cvičení:

- chemické vyšetření moče
- stanovení glykémie
- stanovení aktivity alkalické fosfatázy
- stanovení koncentrace kreatininu v moči
- chromatografické metody
- stanovení acidity žaludeční šťávy (titrace)
- měření pH fosfátového pufru

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D. (11.09.2023)

Zápočet bude získán po obsolvování praktických cvičení, odevzdání řádně sepsaných protokolů a splnění zápočtového testu. 

Zkouška bude písemnou formou s volnou tvorbou odpovědi a získání minimálně 66 % bodů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK