PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lékařská psychologie - CHSPS2
Anglický název: Medical Psychology
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [HS]
letní s.:0/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kolínová, Ph.D.
Je korekvizitou pro: CHSNV3, CHSNC3, CHSNG3, CHSNT3, CHSND3, CHSNP3
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz psychologie zahrnuje základy komunikace, dále vybrané kapitoly z obecné, vývojové a sociální psychologie mající vztah k oboru Všeobecná sestra. Syntetizuje tyto znalosti a dovednosti v předmětu zdravotnická psychologie-psychologie ve vztahu k ošetřovatelství.
Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (27.05.2008)
Cíl předmětu -

Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy psychologických disciplín a od počátku výuky je směřovat k syntéze a aplikaci získaných znalostí a dovedností přímo v ošetřovatelské praxi. Studenti se naučí vypracovat kazuistiku z psychologického hlediska u různých typů ošetřovatelských diagnóz, naučí se používat model hierarchie potřeb ? autor Maslow. Důraz je kladen na bio- psycho-sociální model člověka.

Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (27.05.2008)
Literatura -

Základní doporučená literatura:

Atkinsonová, R., et al.: Psychologie. Praha: Victoria Publishing 1995

Schulz von Thun, F., Jak spolu komunikujeme (překonávání nesnází při dorozumívání): Grada Publishing, ISBN 80-247-0832-9

Honzák, R. et al.: Základy psychologie: Karolinum 2006, ISBN 80-246-1138-4

Kern, H., Mehl., Ch.: Přehled psychologie. Praha: Portál 2000, ISBN 80-7178-426-5

Drapela, V.: Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál 2001, ISBN 80-7178-606-3

Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing 2002, ISBN 80-247-0179-0

Langmeier, J., Langmeier, M., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: H&H Vyšehradská 2002, ISBN 80-7319-016-8

Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál 2000, ISBN 80-7178-291-2

Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Praha: Portál 2003, ISBN 80-7178-740-X

Rozšiřující literatura:

1. Obecná psychologie a psychologie osobnosti

Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: BARRISTER&PRINCIPAL 2002, ISBN 80-85947-80-3

Hayes, N.: Základy sociální psychologie: Portál Praha 1998, ISBN 80-7178-415-X

Hayes, N.: Aplikovaná psychologie: Portál Praha 2003, ISBN 80-7178-807-4

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Praha: Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0253-3

2. Psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie

Beck, A. T.: Kognitivní terapie a emoční poruchy: Portál Praha 2005, ISBN 80-7367-032-1

Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví: Grada Publishing

Křivohlavý, J., Pečenková, J.: Duševní hygiena zdravotní sestry: Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-0784-5

Křivohlavý, J: Pozitivní psychologie: Portál Praha 2004, ISBN 80-7178-835-X

Praško, J: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti: Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0185-5

Schmitbauer, W.: Psychická úskalí pomáhajících profesí: Portál Praha 2000, ISBN 80-7178-312-9

Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese: Portál Praha 1999, ISBN 80-7178-496-6

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Praha: Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0253-3

3.Cílová skupina - senioři

Hrdlička, M., Hrdličková, D.: Demence a poruchy paměti: Grada Publishing 1999, ISBN 80-7169-797-4

Pacovský, V.: Geriatrická diagnostika: Scientia Medica 1994, ISBN 80-85526-32-8

Pichaud, C., Theareauová, I.: Soužití se staršími lidmi: Portál Praha 1998, ISBN 80-7178-184-3

Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet: Ecce homo 2003, ISBN 80-902049-4-5

Zgola, M. J.: Úspěšná péče o člověka s demencí: Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0183-9

4.Cílová skupina - děti

Dittrichová, J. a kol.: Chování dítěte raného věku a rodičovská péče: Grada Publishing, ISBN 80-247-0399-8

Goddetová, E.T.: Umění jednat s dospívajícími: Portál Praha 2001, ISBN 80-7178-492-3

Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením: Portál Praha 2006

Kerrová, S.: Dítě se speciálními potřebami: Portál Praha 1997, 80-7178-147-9

Mareš, J. a kol.: Dítě a bolest: Grada Publishing 1997, ISBN 80-7169-267-0

Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí: Portál Praha, ISBN80-7178-494-X

Morales, C. M.: Orofaciální regulační terapie: Portál Praha 2006, ISBN 80-7367-105-0

Newman, S.: Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením: Portál Praha 2004, ISBN 80-7178-872-4

Prekopová, J.: Malý tyran: Portál Praha 2006

Strnadová, S.: Hádej co říkám aneb odezírání je nejisté umění: Ministerstvo zdravotnictví ČR 1998 (příloha časopisu GONG 12/1998), ISSN 0323-0732

5.Hraniční oblasti s oborem psychiatrie

Praško, J. a kol.: Poruchy osobnosti:Portál Praha 2003, ISBN 80-7178-737-X

Praško, J., Prašková, J., Prašková, H.: Deprese a jak ji zvládat: Portál Praha 2003, ISBN 80-7178-809-0

Praško, J., Vyskočilová, J., Prašková, J.: Úzkost a obavy: Portál Praha, ISBN 80-7367-079-8

Rőhr, H.: Hraniční porucha osobnosti: Portál Praha 2003, ISBN 80-7178-724-8

Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (27.05.2008)
Metody výuky -

Přednášky, cvičení, semináře, exkurze do zařízení pro klienty se speciálními potřebami, návštěva dětského domova a videotrénink interakcí.

Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (27.05.2008)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast a osobní příprava studentů na praktika.

Zápočtový test - formou otevřených otázek.

Poslední úprava: Kolínová Miroslava, PhDr., Ph.D. (30.09.2010)
Sylabus -

1) Vybrané kapitoly ze sociální psychologie,: Komunikace, asertivita, předcházení a řešení konfliktů, sociální interakce, sociální vnímání, postoje, role a vztahy ve zdraví a nemoci.

2) Vybrané kapitoly z obecné psychologie,: Povaha lidského duševního dění, učení a paměť, myšlení a inteligence, motivace, emoce.

3) Vybrané kapitoly z psychologie osobnosti: Klinické metody psychologické diagnostiky, psychologické pojetí osobnosti, její dynamika, struktura a vývoj, přehled teorií osobnosti, abnormální osobnostní vzorce, problematika závislostí.

4) Vybrané kapitoly z vývojové psychologie: Duševní vývoj v období prenatálním, kojeneckém, batolecím, předškolním, ve školním věku, dospívání, dospělosti a stáří. Výklad vývoje osobnosti dle Freuda, Eriksona, Piageta, Kohlberga, vývojově rozhodující události. problematika dětské agresivity, intuitivní rodičovství.

5) Psychologie v ošetřovatelství: Prožívání a chování v nemoci, psychologický přístup sestry k pacientům, frustrace, deprivace a stres, syndrom vyhoření, iatrogenie, problematika vztahu sestra-pacient, komunikace ve zdravotnickém týmu, psychologická příprava na zatěžující lékařské výkony, péče o psychosomaticky nemocné, psychologická stránka bolesti-role sestry a její možnosti pomoci, psychologická péče o vážně nemocné, psychologická péče při umírání a smrti, péče o hospitalizované děti, role sestry a herního terapeuta, povaha a formy psychoterapie, možnosti sestry vzdělávat se v oblasti psychoterapie, psychologická první pomoc a krizová intervence.

Poslední úprava: Kubánek Ondřej (17.10.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK