Farmakologie - CHSPM2
Anglický název: Pharmacology
Zajišťuje: Ústav farmakologie 3. LF UK (12-FARM)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.lf3.cuni.cz/farmakologie/index.html
Garant: doc. MUDr. Jitka Patočková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Korekvizity : CHSAN1, CHSBF1, CHSCH1, CHSPH1
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Základní indikační skupiny léků, důraz na sledování hlavních, ale zejména nežádoucích účinků léků.
Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (05.01.2006)
Cíl předmětu -

Cíl předmětu

Student bude schopen

  • orientovat se v základních indikačních skupinách léků
  • znát jejich hlavní a nežádoucí účinky
  • aplikovat získané vědomosti v ošetřovatelské praxi
  • využít získané znalosti a dovednosti k edukaci nemocných a jejich blízkých

Poslední úprava: PATOCKOV (30.09.2008)
Literatura -

J. Martínková a kol.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Grada, Praha 2007

Hynie, S. a kol.: Farmakologie pro bakalářské studium 1. a 2. díl. Karolínum, Praha 1996.

Poslední úprava: PATOCKOV (30.05.2008)
Metody výuky -

Předmět je vyučován formou přednášek, seminářů a samostatné práce

Poslední úprava: PATOCKOV (30.09.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky ke kontrole studia, zápočet:

vypracování samostatné práce a její včasné odevzdání ke kontrole

Poslední úprava: PATOCKOV (02.08.2008)
Sylabus -

Pojetí předmětu

Předmět farmakologie v bakalářském studium sester se orientuje na základní indikační skupiny léků, s důrazem na sledování hlavních, ale zejména nežádoucích účinků léků. Vychází ze stanoviska, že je to sestra, která tráví s nemocným nejvíce času, měla by být schopna rozpoznat účinnost léku, přítomnost nežádoucích účinků a informovat o tom lékaře. Podává nemocným léky, participuje na procesu edukace nemocných i jejich blízkých. Zajišťuje lékárnu pro oddělení. V některých oblastech by výhledově měla zaujmout významné místo, např. v terapii bolesti, zejména v domácí péči.

Předmět má teoretický charakter. Probíhá formou seminářů. Praktická část předmětu se realizuje v předmětu Ošetřovatelská technika.

Předmět vyučují lékaři a farmaceuti.

V předmětu se využívají znalosti z předmětů předcházejících nebo souběžných, a to zejména ošetřovatelství, somatologie, patologie, psychologie, komunikace, anamnéza, fyzikální vyšetření, vyšetřovací metody.

Stručný Syllabus

Úvod do farmakologie. Základy farmakokinetiky

Základy farmakodynamiky

Vegetativní nervový systém I. - sympatikus

Vegetativní nervový systém II. - parasympatikus

Hlavní skupiny léčiv I. - srdce a krevní oběh

Opakování obecné farmakologie, farmakokinetika, farmakodynamika

Hlavní skupiny léčiv II. - trávicí systém, dýchací systém

Hlavní skupiny léčiv III. - analgetika, psychofarmaka

Hlavní skupiny léčiv IV. - antibiotika, hormony

Konzultace - opakování speciální farmakologie

Poslední úprava: PATOCKOV (30.09.2008)