Ošetřovatelství - CHSNS2
Anglický název: Nursing
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radomila Drozdová, Ph.D.
Korekvizity : CHSAN1, CHSBF1, CHSCH1, CHSPH1
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět je vyučován v bakalářském studiu Ošetřovatelství - Zdravotní vědy ve 2. ročníku. Je koncipován jako Výchova ke zdraví. Připravuje studenty k působnosti v primární, sekundární a terciální prevenci péče o zdraví a k výchově ke zdraví. Učí je používat metody výchovy ke zdraví při podpoře jedince, rodiny, skupiny i společnosti a ovlivňuje postoje k péči o vlastní zdraví. Cíle předmětu vycházejí z programu WHO - Zdraví pro všechny do 21.století a Národního programu zdraví a z kompetencí delegovaných zdravotnickým pracovníkům.
Poslední úprava: DROZDOVA (28.05.2008)
Literatura

IO1. Lemon 3.+ 4. díl,: Učební texty, IDVPZ Brno, 1997.

2. Kozierová, B.: Ošetrovatelstvo. 1.a 2. díl (kapitoly o zdraví), Osveta, Martin 1995.

3. Prevence v primární péči. Materiály WHO, SZÚ, Praha 2002.

4. Národní program zdraví. Dlouhodobá strategie. MZ ČR, Praha 1995.

5. Zdraví 21. MZ ČR, Praha 2001.

6. Zdravotnické noviny, Sestra, Diagnóza - aktuálně - články o zdraví

7. Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše dítě. Besip. Praha 1997.

8. Provazník, K., a kol.: Manuál Prevence v lékařské praxi 1. - 10. díl. SZÚ, Praha 1998-2004.

10. Wasserbauer, S. a kol.Výchova ke zdraví. 2. vyd. SZÚ Praha. 2000.

11. Šrámová, H.: Nozokomiální nákazy. Maxdorf. Praha, 2001.

12. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada-Avicenum, Praha 1994. IBSN 80-7169-121-6

13. Kebza,V., Šolcová, I.: Syndrom vyhoření - funkční porucha. SZÚ Praha. 1998. ISBN 80-7071-099-3

Internetové odkazy např.
www.mzcr.cz

www.szu.cz

www.alergie.cz

www.ochranasester.cz

www.dokurte.cz

Poslední úprava: DROZDOVA (29.05.2008)
Metody výuky

semináře

Poslední úprava: DROZDOVA (28.05.2008)
Sylabus

Zdraví - osobní zodpovědnost za zdraví jedince, společnosti, vlastní možnosti ovlivňování postojů a chování jedinců ke svému zdraví, zdraví vlastní rodiny, lidí ve svém okolí, pracovní rozhodování

 • Zátěžové stavy - stres, deprivace, frustrace a jejich důsledky pro zdraví, alergie a nemocnost populace, posouzení zdraví, ŽIN - ŽIS
 • Definice zdraví, individuální definice zdraví, nemoc, etiologie nemoci, rizikové faktory zvyšující citlivost k nemoci
 • Dimenze blaha, pohoda, faktory ovlivňující zdravotní stav
 • Životní styl - rizikové faktory, vliv životního prostředí, sociální otázky
 • Upevňování zdraví, úloha zdravotníků v primární, sekundární a terciální prevenci, programy prevence
 • Ochrana zdraví při práci sester - Zásady manipulace s nemocnými, toxické látky, manipulace s léky, dezinfekčními prostředky, likvidace infikovaného odpadu..., Škola zad
 • Nozokomiální infekce
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Výchova ke zdraví - pojetí medicínské, behaviorální, vzdělávací, sociální,
 • Úloha sestry v oblasti zdravotní výchovy
 • Zdraví a rodičovství
 • Sociální, emocionální a psychické zdraví
 • Kouření, alkohol a drogy

Poslední úprava: DROZDOVA (28.05.2008)