PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická propedeutika - CHSCP2
Anglický název: Clinical Propedeutics
Zajišťuje: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [HS]
letní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.lf3.cuni.cz/etika/index.htm
Garant: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc.
doc. MUDr. Jana Málková, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: CHSNC3, CHSNP3, CHSNT3, CHSNV3, CHSNG3, CHSNS3, CHSNZ3, CHSND3
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět se skládá z kurzů: 1.Anamnéza - principy lékařské anamnézy, jejich využití v ošetřovatelské praxi; 2.Fyzikální vyšetření - rozpoznání normy (zdraví) a odchylky (nemoci), sledování a hodnocení vývoje stavu nemocného, podávání hlášení o stavu nemocného; 3.Vyšetřovací metody - princip jednotlivých metod, orientace v základních referenčních hodnotách daných vyšetření, aplikace teoretických znalostí v praktické činnosti.
Poslední úprava: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (06.01.2006)
Sylabus
1. Tématický kurz Anamnéza
Pojetí předmětu
V rámci propedeutického modulu tento předmět zaujímá stejně významné místo jako anamnéza mezi ostatními vyšetřovacími přístupy, tzn. představuje základ, ze kterého se bude vycházet v klinickém ošetřovatelství. Předmět má teoreticko praktický charakter. Na přednášky navazují praktická cvičení u lůžka nemocného pod vedením lékaře a odborné učitelky nebo sestry vysokoškolsky vzdělané v oboru ošetřovatelství. V předmětu se využívají znalosti z předmětů předcházejících nebo souběžných, a to zejména ošetřovatelství, somatologie, patologie, psychologie, komunikace, sociologie.

Cíle předmětu
Student je schopen

 • zvládnout a používat základní anamnestickou terminologii
 • zvládnout a aplikovat principy lékařské anamnézy
 • využívat tyto informace v ošetřovatelské péči
 • jasně si uvědomit odlišnost lékařského a sesterského zaměření anamnézy
 • pochopit, že ošetřovatelství se orientuje na potřeby nemocného a jeho blízkých a pro tyto účely využívá různé přístupy (vycházející z různých teoretických ošetřovatelských modelů, např. model V. Henderson, M. Gordon, D. Orem atd.)
 • aplikovat nejméně jeden z výše uvedených modelů při získávání ošetřovatelské anamnézy
 • používat komunikační dovednosti potřebné k získávání informací od nemocných a jejich blízkých
 • jednat na odpovídající společenské a profesionální úrovni při kontaktu s nemocnými a jejich blízkými
 • na základě anamnézy zformulovat odpovídající ošetřovatelské závěry
Obsah předmětu
Význam anamnézy v klinické praxi. Postavení anamnézy v diagnosticko terapeutickém procesu. Lékařská a ošetřovatelská anamnéza. Subjektivní a objektivní příznaky nemocí. Komunikační dovednosti potřebné k získání informací. Písemné zaznamenávání údajů, dokumentace lékařská a sesterská. Osobní anamnéza, předchorobí, nynější onemocnění, rodinná anamnéza, pracovní anamnéza, sociální anamnéza.

2. Tématický kurz: Fyzikální vyšetření
Pojetí předmětu
Fyzikální vyšetření nemocného sestrou patří k základním odborným dovednostem sestry - bakalářky. Předpokládá se, že sestra - bakalářka bude mimo jiné i díky praktickým dovednostem v této oblasti pracovat samostatněji bez stálé přítomnosti lékaře, a že bude schopna s lékařem komunikovat na kvalitativně jiné odborné úrovni. Předmět má teoreticko praktický charakter. Teorie se orientuje na přehled a základní charakteristiku jevů. Hlavní důraz se klade na praktické procvičování nejprve ve školních podmínkách a dále zejména v podmínkách reálné praxe.

Předmět vyučují lékaři a odborné učitelky, nebo sestry vysokoškolsky vzdělané v oboru ošetřovatelství. V předmětu se využívají znalosti z předmětů předcházejících nebo souběžných, a to zejména ošetřovatelství, somatologie, patologie, psychologie, komunikace, anamnéza.

Cíle předmětu
Student je schopen

 • rozpoznat normu - zdraví a odchylky od normy - nemoc
 • používat aspekce, palpace, perkuse, auskultace k získání údajů o stavu nemocného
 • rozpoznat základní patologické odchylky od normy
 • základní diferenciálně diagnostické rozvahy, ale nepředpokládá se detailní znalost
 • zvládnout a používat základní terminologii
 • podat vyčerpávající hlášení o stavu nemocného lékaři po telefonu
 • sledovat a hodnotit vývoj stavu nemocného
 • aplikovat znalosti z anatomie, fyziologie, patologie, komunikace, psychologie, anamnézy
Obsah předmětu
Charakteristika fyzikálního vyšetření. Vyšetření pohledem, poslechem, pohmatem, poklepem Celkové vyšetření - vědomí a psychický stav. Růst, vývoj, výživa. Poloha nemocného, stoj a chůze. Hlas a řeč. Kůže. Otoky. Kožní adnexa. Tělesná teplota. Vyšetření hlavy a krku. Vyšetření srdce a plic. Vyšetření cévního systému. Vyšetření břicha a trávicího ústrojí. Vyšetření jater. Vyšetření ledvin. Vyšetření pohybového aparátu. Základní vyšetření akutních stavů. Základní neurologické vyšetření. Funkční geriatrické vyšetření.

3. Tématický kurz Vyšetřovací metody
Pojetí předmětu
Předmět vyšetřovací metody navazuje na anamnézu a fyzikální vyšetření. Zaměřuje se na objasnění principů jednotlivých instrumentálních a laboratorních vyšetření. Důraz se klade na přípravu nemocného k vyšetření, sledování během vyšetření a po vyšetření, správnou techniku odběru materiálů a zajištění odebraných vzorků k transportu. Součástí předmětu je komunikace s nemocným a jeho rodinou a problematika edukace.

Předmět má teoreticko praktický charakter. Teorie se orientuje na přehled a základní charakteristiku jednotlivých vyšetření. Hlavní důraz se klade na praktické procvičování a asistenci lékaři při provádění vyšetření a ošetřování nemocných nejprve v školních podmínkách a dále zejména v podmínkách reálné praxe.

Předmět vyučují lékaři a odborné učitelky nebo sestry vysokoškolsky vzdělané v oboru ošetřovatelství.

V předmětu se využívají znalosti z předmětů předcházejících nebo souběžných, a to zejména ošetřovatelství, somatologie, patologie, psychologie, komunikace, anamnéza, fyzikální vyšetření.

Cíle předmětu
Student je schopen

 • objasnit princip jednotlivých vyšetřovacích metod
 • orientovat se v základních referenčních hodnotách daných vyšetření
 • dodržovat normy ochrany a bezpečnosti při práci
 • aplikovat teoretické znalosti v praktické činnosti v oblasti přípravy k vyšetření, monitorování během vyšetření a v ošetřování nemocného po vyšetření
 • podílet se na přípravě a údržbě přístrojů a nástrojů k vyšetření
 • komunikovat s pacientem a jeho blízkými na odpovídající společenské a profesionální úrovni

v souladu s informacemi od lékaře pokračovat v edukaci nemocného a jeho blízkých

Obsah předmětu
Obsah předmětu tvoří vyšetřovací metody endoskopické, sonografické, rentgenové, nukleární medicíny, snímání elektrických potenciálů. Dále vyšetření biochemická, imunologická, mikrobiologická, morfologická, počítačová diagnostika. Selfmonitoring. Vyšetřování zdravých osob - testování funkční zdatnosti. Příprava nemocného k vyšetření, monitorování během vyšetření, péče o nemocného po výkonu. Komunikace s nemocným a jeho blízkými před výkonem, během výkonu, po výkonu. Edukace. Příprava přístrojů, nástrojů a pomůcek k jednotlivým vyšetřením, základní údržba. Zajištění a transport odebraných vzorků. Ochrana a bezpečnost při práci. Referenční hodnoty. Terminologie. Dokumentace. Technizace medicíny a její důsledky.

Poslední úprava: Valešová Marie, doc. MUDr., CSc. (29.09.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK