ERASMUS - Modul chirurgických oborů - CERA6P0058 (Chirurgie, Ortopedie, Urologie, Plastická chirurgie, Popáleninová medicína, Neurochirurgie, Kardiochirurgie, Dětská chirurgie)
Anglický název: ERASMUS - Module of Surgery
Zajišťuje: Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-CHIR)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 17
E-Kredity: 17
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/210, Z(+Zk) [HT]
Rozsah za akademický rok: 7 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinický přehled
Atributy: Modul chirurgických oborů
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)
7mi týdenní blok závěrečné praktické výuky a seminářů na klinikách chirurgických oborů Klinika popáleninové medicíny Součást modulu chirurgických oborů. Seznamuje se základními rozdíly mezi nerozsáhlým a rozsáhlým popáleninovým traumatema s faktory rozhodujícími o časné a pozdní prognóze. - Přednemocniční péče, transport, neodkladný výkony, zajištění ventilace (oxygenace, analgezie a sedace, tekutinové resuscitace. - Péče o popálené plochy (konzervativní, chirurgické) - Specifika elektrotraumatu - Specifika chemického traumatu - Specifika chladového traumatu - Rehabilitace fyzická a psychická - Rekonstrukční výkony urgentní a po maturací jizev - Dlouhodobé sledování a hodnocení dětských popálenin
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

Přehled jednotlivých typů operací, předoperační příprava, pooperační péče, možnosti fyzioterapie u operačních i konzervativních postupů.

Klinika popáleninové medicíny

Seznámit studenty s interdisciplinární problematikou oboru "Popáleninová medicína", kde koordinujícím členem je chirurg s atestací z všeobecné chirurgie, z plastické chirurgie a popáleninové medicíny.

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

Muller, M. a kol.: Chirurgie pro studium a praxi. Praha Goldstein & Goldstein, 1997

Lewrence, W., W. a kol.: Současná chirurgická diagnostika a léčba I. a II. díl. Praha Grada, 1998

Lawrence, W. Way a kol.: Současná chirurgická diagnostika a léčba. Praha Grada Publ., 1998

Hoch, J., Fanta J.: Speciální chirurgie. Maxdorf Jesenius, 2001

Typovský, K. a kol.: Traumatologie pohybového ústrojí. Praha Avicenum, 1981

Vaněk, Ivan a kol.: Kardiovaskulární chirurgie

Sosna, A. a kol.: Základy obecné ortopedie. Triton, 2001

Rybka, V., Sosna, A. a kol.: Ortopedie. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1990

Kudela, M.: Základy gynekologie a porodnictví. Praha Grada, 1994

Kolektiv autorů : Gynekologie a porodnictví. Martin: Osveta, 1997

Novotný, M., Hahn, A.: Závratě (Dagnostika a léčba). Studio WAGNER, Praha, 1997

Königová, R. a spol.: Komplexní léčba popálenin. Praha Grada Publ., 1999

Smrčka, V.: Poranění flexorových šlach ruky. Victoria Publ., 1995

Veselý, J. a kol.: Základy poúrazové rehabilitace ruky standardními metodami. IPVZ Brno, 1994

Klinika popáleninové medicíny

R.Königová a spolupracovníci. Komplexní léčba popálenin. Nakladatelství Grada, Praha, 1999

R.Königová a spolupracovníci. Komplexní léčba popálenin. Aktualizované a rozšířené vydání. Nakladatelství Grada, Praha, 2008 (in press)

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

Výuka probíhá formou praktické výuky a seminářů.

Klinika popáleninové medicíny

Semináře, přednášky, praxe

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

Udělení zápočtu je podmíněno 90% účasti na 6ti týdenní blokové praktické výuce na klinikách chirurgických oborů. Při odůvodněné neúčasti možno domluvit náhradní termín.

Při absolvování praxe v zahraničí, nutná domluva s koordinátorem předmětu o uznání obsahu praktické výuky. V případě, že je praxe ze zahraničí nedostatečná, nutné (po domluvě) absolvovat chybějící část na daných klinikách.

Klinika popáleninové medicíny

75 % účast, možnost náhradní výuky po osobní domluvě s vyučujícím.

Ortopedicko-traumatologická klinika

Magisterské studium

3. ročník

Zápočet je udělen:

1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky a úspěšném absolvování závěrečného testu,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

4. ročník

Kolokvium (tzv. podzápočet) je uděleno:

1. po absolvování obou stáží a jednoho semináře,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

5. ročník

Zápočet je udělen:

1. po absolvování čtyř stáží, sonografické ambulance a noční služby,

2. jednu z uvedených povinností je možné nahradit absolvováním stáže v Antropologickém oddělení Národního muzea,

3. semináře jsou nepovinné, doporučujeme absolvovat podle vlastního výběru v průběhu celého školního roku 6 seminářů ze 30 nabízených,

4. v případě nesplnění podmínek po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

6. ročník

Kolokvium (tzv. podzápočet) je uděleno:

1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsaných stáží, semináře jsou nepovinné,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (20.11.2012)

Klinika popáleninové medicíny

Koncept popáleninových center zajišťujících léčbu komplexní (interdisciplinární popáleninový tým) a kontinuální dlouhodobou (3 fáze péče o termická traumata, chemická traumata, radiační traumata, exfoliativní a nekrotizující stavy kůže)

1.fáze: specifika popáleninového šoku (extremní stres, hypovolemie, generalizovaný edém) a léčba

2.fáze: péče o popálené plochy (nekrektomie, nekrolýza, prevence konverze prohloubení), péče o odběrové plochy,

provizorní kryty (biologické, syntetické), definitivní uzavření ploch (autotransplantace, skin substitutis-náhrady)

3.fáze: rehabilitace celková od úrazu (fyzická, psychická),

rehabilitace specifická po zhojení (podpora maturace jizev)

rekonstrkční výkony k zajištění funkce a výkony estetické k zajištění kvality života

Pediatrické popáleniny:

Specifika přístupu a řešení ve všech 3 fazích: nebezpečí "child neglect", "child abuse", "Münchhausen by proxy syndrome".

Vyšetření a dlouhodobé sledování sociálního zázemí.