PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy lékařské chemie a biochemie - CDHLC1
Anglický název: Basic of Medical Chemistry and Biochemistry
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/0, Z [HS]
letní s.:0/20, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: RNDr. Martin Jaček, Ph.D.
RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Miroslava Vojtová (08.08.2008)
Předmět je určen pro obor Dentální hygienistka. Přednášky jsou zaměřeny na problematiku chemických vazeb, chemických reakcí, vlastnosti roztoků a analýzu biologického materiálu. Dále jsou přednášky věnovány základnímu přehledu přírodních sloučenin a jejich charakteristice. V letním semestru lekce pokračují základními funkcemi eukaryotické buňky. Je vysvětlována funkce a diagnostický význam enzymů. Následně je výuka věnována přehledu trávení a metabolismu základních makronutrientů. Je zdůrazňován princip hormonálních regulací a vliv výživy na metabolické pochody v lidském těle. Specializované semináře se orientují na problematiku chemie dentálních materiálů a biochemii dutiny ústní.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Miroslava Vojtová (08.08.2008)

Prvořadým cílem předmětu je seznámit studenty se základy obecné chemie a využití chemie v praxi. Studenti by se měli orientovat v názvosloví základních anorganických a organických sloučenin a měli by být schopni vypočítat základní chemické výpočty týkající se koncentrací a pH roztoků. Dalším cílem je podat studentům přehled o struktuře, vlastnostech a významu přírodních látek (nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy, aminokyseliny a proteiny).

Výuka dále pokračuje orientací na stavbu a funkci buňky, proces proteosyntézy a význam enzymů. Studenti jsou rovněž seznámeni s integrací chemických a fyziologických poznatků o funkci lidského těla (např. trávení a metabolismus sacharidů). Studenti by měli porozumět biochemii svalové buňky včetně mechanismu kontrakce svalu. Pozornost je věnována také hormonální regulaci metabolismu a základům klinické biochemie.

Literatura -
Poslední úprava: MATEJ7A3 (01.10.2010)

Zimní semestr:

 • Vacík J.: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1999
 • Urban J.: Lékařská chemie (skripta 3. LF UK), Praha 1995
 • Němečková A. a kol.: Lékařská chemie a biochemie, Avicenum Praha 1991
 • Valentová K.: Chemické vlastnosti dentálních materiálů

Letní semestr:

 • E-learningový kurz Biochemie pro bakaláře - obecná část a speciální část je přístupný na adrese: http://moodle.lf3.cuni.cz/. Do systému Moodle je nutno se nejprve přihlásit, tj. vytvořit si svůj uživatelský účet. Uvedený kurz vyžaduje rovněž tzv. "klíč k zápisu", který Vám vyučující sdělí na první přednášce.
 • Literatura v tištěné formě:
  Řezáčová M., Stoklasová A.: Základy biochemie lidského organismu (Karolinum, Praha 2008), ISBN 978-80-246-1510-3
  Štern P. a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia (Karolinum, Praha 2005), ISBN 80-246-1025-6, obsahuje i CD
  Vodrážka Z.: Biochemie, Academia Praha 1999
  Ledvina M. a kol.: Biochemie pro studující medicíny, Karolinum Praha 2005
  Musil J., Nováková O.: Biochemie v obrazech a schématech, Avicenum Praha 1989

Metody výuky -
Poslední úprava: MATEJ7A3 (27.09.2010)

Přednášky a 2 semináře

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D. (26.09.2022)

V zimním semestru píší posluchači test, ve kterém pro získání zápočtů musí získat minimálně  70% z celkového počtu bodů .

V letním semestru musí student absolvovat praktická cvičení, ze kterých odevzdá protokol. 

Zkouška v letním semestru probíhá písemnou formou. Student musí získat 66% z celkového počtu bodů. 

Sylabus -
Poslední úprava: MATEJ7A3 (24.01.2011)

Zimní semestr:

Přednášky

 • Struktura hmoty
 • Základy anorganické chemie
 • Základy organické chemie
 • Instrumentální metody analytické chemie
 • Struktura, chemické a biologické vlastnosti sacharidů
 • Struktura, chemické a biologické vlastnosti lipidů
 • Struktura, chemické a biologické vlastnosti aminokyselin, peptidů a proteinů

Semináře:

 • Dentální materiály I
 • Dentální materiály II, chemické složení zubních past, ústních vod, ...

Letní semestr:

Přednášky:

 • Úvod do biochemie. Enzymy. Zisk energie v buňce.
 • Metabolismus sacharidů. Glykémie a její udržování. Poruchy metabolismu sacharidů (diabetes mellitus).
 • Metabolismus lipidů. Lipoproteiny. Ketolátky.
 • Metabolismus aminokyselin a proteinů. Metabolismus amoniaku.
 • Xenobiochemie
 • Význam biochemie v praxi. Základy klinické biochemie.
 • Metabolismus vybraných dusíkatých sloučenin (hem, bilirubin, kyselina močová).

Semináře:

 • Chemické složení zubů
 • Dentální test - Dentocult Streptococcus mutans
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Miroslava Vojtová (08.08.2008)

Úspěšné složení přijímací zkoušky z biologie a chemie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK