PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy lékařské chemie a biochemie - CDH011P1
Anglický název: Basic of Medical Chemistry and Biochemistry
Zajišťuje: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/0, Z [HS]
letní s.:10/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: RNDr. Martin Jaček, Ph.D.
RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (28.11.2019)
Předmět je určen pro obor Dentální hygienistka. Přednášky jsou zaměřeny na problematiku chemických vazeb, chemických reakcí, vlastnosti roztoků a analýzu biologického materiálu. Dále jsou přednášky věnovány základnímu přehledu přírodních sloučenin a jejich charakteristice. V letním semestru lekce pokračují základními funkcemi eukaryotické buňky. Je vysvětlována funkce a diagnostický význam enzymů. Následně je výuka věnována přehledu trávení a metabolismu základních makronutrientů. Je zdůrazňován princip hormonálních regulací a vliv výživy na metabolické pochody v lidském těle. Specializované semináře se orientují na problematiku chemie dentálních materiálů a biochemii dutiny ústní.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (28.11.2019)

Prvořadým cílem předmětu je seznámit studenty se základy obecné chemie a využití chemie v praxi. Studenti by se měli orientovat v názvosloví základních anorganických a organických sloučenin a měli by být schopni vypočítat základní chemické výpočty týkající se koncentrací a pH roztoků. Dalším cílem je podat studentům přehled o struktuře, vlastnostech a významu přírodních látek (nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy, aminokyseliny a proteiny).

Výuka dále pokračuje orientací na stavbu a funkci buňky, proces proteosyntézy a význam enzymů. Studenti jsou rovněž seznámeni s integrací chemických a fyziologických poznatků o funkci lidského těla (např. trávení a metabolismus sacharidů). Studenti by měli porozumět biochemii svalové buňky včetně mechanismu kontrakce svalu. Pozornost je věnována také hormonální regulaci metabolismu a základům klinické biochemie.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Martin Jaček, Ph.D. (04.07.2022)

Zimní semestr:

 • VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SPN, 1999. ISBN 80-7235-108-7.
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj z chemie, Brno: DIDAKTIS, 2014. ISBN 978-80-7358-232-6.
 • KOOLMAN, Jan a RÖHM, Klaus-Heinrich. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-247-2977-0.
 • VALENTOVÁ, Kateřina. Chemické vlastnosti dentálních materiálů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1308-6

Letní semestr:

E-learningový kurz Biochemie pro bakaláře - obecná část a speciální část je přístupný na adrese: http://moodle.lf3.cuni.cz/. Do systému Moodle je nutno se nejprve přihlásit, tj. vytvořit si svůj uživatelský účet. Uvedený kurz vyžaduje rovněž tzv. "klíč k zápisu", který Vám vyučující sdělí na první přednášce.

Literatura v tištěné formě:

 • LEDVINA, Miroslav a kol. Biochemie pro studující medicíny. Praha: Karolinum 2006. ISBN 80-246-0849-9.
 • KLOUDA, Pavel. Základy biochemie. Ostrava: Pavko, 2013. ISBN 978-80-86369-16-7.
 • MATOUŠ, Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie. Praha: Galén, 2005. ISBN 978-80-7262-702-8.
 • MURRAY, Robert K. et al. Harperova ilustrovaná biochemie. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-907-7.
 • FRAYN, Keith N. Metabolic Regulation. Portland: Blackwell Science, 2003. ISBN 978-0-632-06384-0.
Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Martin Jaček, Ph.D. (04.07.2022)

přednášky, semináře, praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Martin Jaček, Ph.D. (04.07.2022)

V zimním i letním semestru píší posluchači písemku / test,  kde musí získat minimálně 70 % z celkového počtu bodů.

V letním semestru musí navíc student absolvovat praktická cvičení, ze kterých odevzdá protokoly.

Zkouška v letním semestru probíhá písemnou formou. Student musí získat 66 % z celkového počtu bodů. 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Martin Jaček, Ph.D. (04.07.2022)

Zimní semestr:

Přednášky

 • struktura hmoty (stavba atomu, periodická tabulka, chemické vazby)
 • základy anorganické chemie (ionty a anorganické sloučeniny lidského těla)
 • základy organické chemie (rozdělení organických sloučenin)
 • instrumentální metody analytické chemie (princip analytických a v medicíně používaných metod)
 • struktura, chemické a biologické vlastnosti sacharidů
 • struktura, chemické a biologické vlastnosti lipidů
 • struktura, chemické a biologické vlastnosti aminokyselin, peptidů a proteinů s návazností na strukturu nukleových kyselin a genetický kód

Semináře:

 • chemické složení zubů
 • dentální materiály I
 • dentální materiály II, chemické složení zubních past, ústních vod, ...

Letní semestr:

Přednášky:

 • úvod do biochemie, buněčné organely, enzymy, zisk energie v buňce
 • metabolismus sacharidů, trávení, transport, glykémie, diabetes mellitus
 • metabolismus lipidů, trávení, lipoproteiny, ketolátky, syntéza TAG a cholesterolu
 • metabolismus aminokyselin a proteinů, detoxikace amoniaku, metabolismus dusíkatých bází
 • xenobiochemie, rozdělení a přeměna xenobiotik, metabolismus ethanolu
 • význam biochemie v praxi, základy klinické biochemie, přehled markerů používaných v klinické biochemii

Semináře:

 • laboratorní praktická cvičení - stanovení biochemicky významných látek
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Marek Ploc (28.11.2019)

Úspěšné složení přijímací zkoušky z biologie a chemie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK