PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dítě a dospívající s hendikepem - CCOC5818
Anglický název: Handicapped Children and Youth
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Daniela Palyzová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Prerekvizity : CVSE1M0001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 3. nebo 4. ročník. Kurz představuje mnohostranný pohled na životní omezení, vývojové a výukové potřeby jedinců, trpících specifickou vrozenou nebo získanou vadou, onemocněním nebo návykem. Jednotlivá témata jsou zaměřena zvláště na prezentaci aktuálně dostupných pomůcek nebo metod, sloužících k řešení tíživé životní situace, především s výhledem uplatnění v dospělosti. Poznámka : vzhledem k náročnosti organizace jednotlivých exkurzí a nároků na výukový čas zaměstnanců příslušných zařízení, je třeba dodržovat vypsané termíny. Ze stejného důvodu je však také vyhrazena změna začátku stáže a to na základě předchozí individuální dohody mezi studenty a vedoucími kurzu (obvyklý začátek stáže ve 14.00 hodin nezbytně respektuje pracovní dobu kmenových zaměstnanců a provoz navštěvovaných pracovišť). Pokud by docházelo ke kolizi povinné výuky (přednášky) a PVK, lze u většiny stáží/exkurzí posunout začátek na 16.00 hodin. Studentům jsou poskytnuty potřebné materiály s předstihem před zahájením vlastního kurzu.
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (07.04.2015)
Cíl předmětu -

Cílem je seznámit studenty povinně volitelného kurzu "Dítě a dospívající s hendikepem" se širokým spektrem poruch, limitujících somatický, neuropsychický, smyslový a sociální vývoj dětí, které vyžadují zvláštní péči a s dostupnými metodami jejich výchovy, výuky a přípravy pro praktický život.

Poslední úprava: Palyzová Daniela, MUDr., CSc. (01.04.2015)
Podmínky zakončení předmětu

a) absolvování alespoň 80% vypsaných stáží

b) zpracování, prezentace samost. semin. práce

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (07.04.2015)
Literatura -

Individuální výběr podle schváleného tématu seminární práce

Poslední úprava: Palyzová Daniela, MUDr., CSc. (01.04.2015)
Metody výuky -

Návštěvy zařízení, specializovaných na zdravotní péči, výchovu a výuku dětí vyžadujících zvláštní péči. V rámci těchto exkurzí je zajištěn vždy teoretický výklad daného problému, podle aktuálních možností osobní kontakt s klienty, praktické ukázky péče a výuky dětí se specifickou vadou či onemocněním, přehrávání specifických situace komunikace s klientem atd.
Kurz v rozsahu 30 výukových hodin zahrnuje úvodní seminář věnovaný obecným informacím o hendikepu, dále sestává z 8 návštěv specializovaných zařízení a je ukončen společným setkáním a prezentací samostatných seminárních prací na vybrané téma.

Poslední úprava: Palyzová Daniela, MUDr., CSc. (01.04.2015)
Požadavky ke zkoušce -

80% účast na praktické výuce, náhrada absence je možná po individuální dohodě s vedoucím kurzu. Vypracování a závěrečná obhajoba seminární práce.

Poslední úprava: Palyzová Daniela, MUDr., CSc. (01.04.2015)
Sylabus -

Obsah kurzu vychází z potřeby budoucího lékaře seznámit se s existencí spektra hendikepu v dětství a dospívání. Jejich přehled zahrnuje hendikep tělesný, pohybový, smyslový, duševní i sociální.

Smyslem kurzu je seznámit studenty nejen s defekty samotnými, ale především s možnostmi přístupu k hendikepu a jeho řešení.

Témata a exkurze do zařízení, zaměřených na :

  • péči o chronicky nemocné děti (výběrově oddělení dětské hematoonkologie FN Motol)
  • péči o smyslově postižené (zbytky nebo ztráta zraku, Speciální škola pro děti se zbytky zraku)
  • péči o děti s vadami řeči a poruchou sluchu (logopedie, foniatrie, Foniatrická klinika 1. LF UK)
  • péči o pohybově postižené (hipoterapie, Socioterapeutická farma Psychiatrická léčebna Bohnice)
  • péči o děti s poruchou autistického spektra (APLA)
  • péči o jedince drogově závislé (Dětské a dorostové detoxikační centrum, nemocnice Sv. Karla Boromejského, Praha 1)
  • komunikace s hendikepovaným dítětem a jeho rodinou (dětská klinika)
  • závěr, prezentace samostatných seminárních prací na zadaná témata

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (07.04.2015)
Podmínky zakončení předmětu

a) absolvování alespoň 80% vypsaných stáží

b) zpracování, prezentace samost. semin. práce

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (07.04.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK