PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech - CCBFSZZ2
Anglický název: Physiotherapy - Practical Exam
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: CMCPPA34
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Eva Baranová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Část státní závěrečné zkoušky, která prověřuje profilující dovednosti a znalosti získané z předmětů specializační části studijního plánu.
Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Cíl předmětu

Student prokáže znalosti a dovednosti z oboru fyzioterapie odpovídající úrovni bakalářského studia.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Literatura

Doporučená literatura se shoduje s literaturou doporučenou v SIS ve všech předmětech celého studia.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Sylabus

1) praktická část
Student prokáže schopnost odebrání anamnézy, schopnost vyšetřit nemocného a stanovit diferenciální diagnózu, schopnost navrhnout terapii včetně praktického provedení a schopnost vést záznam o pacientovi včetně závěru ve smyslu bio-psycho-sociálního konceptu rehabilitace.
Student získá informace o základním onemocnění pacienta (diagnóza stanovená lékařem), má 45 min. na přípravu (odebrání anamnézy, vyšetření z pohledu fyzioterapeuta, formulování cílů terapie a sestavení návrhu fyzioterapeutických postupů, které vycházejí z provedeného vyšetření).
Vlastní zkouška probíhá následujících 45 min., kde prezentuje výsledky jím provedeného vyšetření (závěry vyšetření), návrh cílů terapie a fyzioterapeutických postupů, které bude aplikovat v rámci praktické státní zkoušky, návrh dlouhodobého plánu. Na požádání zkušební komise aplikuje diagnostické a terapeutické postupy u daného pacienta.
Poté má 45 min. na zápis protokolu, jehož součástí je základní diagnóza pacienta, anamnéza pacienta, provedená vyšetření, návrh terapeutických postupů (vzhledem k aktuální situaci i plán dlouhodobý).

Záznam z praktické státní zkoušky:

Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

Diagnóza: klinická diagnóza včetně kódu dle klasifikace MKN

Status praesens: stav pacienta přímo v době vyšetření. Součástí je popis somatotypu pacientů, v případě operace důležité zaznamenat kolikátý den je pacient po operaci, dále využívání pomůcek (berle, chodítko, ortézy atd.)

Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace. V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

Předchozí rehabilitace: Subjektivní informace pacienta o předchozí léčbě včetně jejího efektu, výpis z dokumentace (stručně), používání pomůcek.

Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta. Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.

Závěr vyšetření: Zhodnocení.

Cíl: Na základě vyšetření stanovit, čeho má být dosaženo. Určit parametry, které mají být zlepšeny.

Návrh terapie: návrh aktuální terapeutické jednotky, dle stanovených cílů, včetně fyzikální terapie a pomůcek.

Provedení: přesný záznam provedené cvičební jednotky, včetně fyzikální terapie.

Výsledek: zhodnocení terapeutické jednotky dle stanovených cílů. U interních pacientů je nutno zaznamenat TF, TK, DF v jednotlivých fázích.

Autoterapie: návrh autoterapie a režimových opatření na doma.

Dlouhodobý plán: Dlouhodobý plán je dělen na dvě fáze. U lůžkových pacientů na fázi hospitalizace a fázi po propuštění. U ambulantních pacientů na fázi akutní a chronickou, pokud takto lez rozdělit průběh onemocnění. U chronik§ rozlišujeme fázi ataky a remise. Důležitým bodem je prognóza onemocnění (stanovení klíčových mezníků v terapeutickém procesu).

 

2) teoretická část
Student dokáže navrhnout terapii u všech základních klinických diagnóz. Dokáže popsat nosologickou jednotku, její patofyziologické mechanismy, indikace a kontraindikace terapie. Popíše, jaké metody fyzioterapie, fyzikální léčby a balneologie by u této nosologické jednotky navrhl. Přitom prokazuje znalost bio-psycho-sociálního konceptu rehabilitace, tj. orientuje se v legislativě, zná organizační struktury léčebné rehabilitace v České republice, je schopen doporučení adekvátních pomůcek nebo substitučních prostředků zdravotnické techniky a navržení dalších možných prostředků v rámci komplexní rehabilitace (ergoterapeutem, protetikem, podiatrem/podologem, psychologem, speciálním pedagogem, atd.).  
Výsledkná známka  - průměr výsledku praktické a teoretické části. Praktická zkouška završuje znalosti a dovednosti získané při studiu fyzoterapie na 3. LF UK.

Otázky ke státní zkoušce

1.    Fyzioterapeutické postupy u kardiovaskulárních onemocnění                                                                                                                                                            

2.    Fyzioterapeutické postupy u respiračních onemocnění, indikace a kontraindikace fyzikální léčby u respiračních onemocnění.                                              

3.    Fyzioterapeutické postupy u traumat mozku.                                                                                                                                                                                           

4.    Fyzioterapeutické postupy u cévní léze mozkové.                                                                                                                                                                                  

5.    Fyzioterapeutické postupy u neuroinfekcí mozku a míchy.                                                                                                                                                                                           

6.    Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat periferních nervů.                                                                                                                                                                 

7.    Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat míchy.                                                                                                                                                                         

8.    Fyzioterapeutické postupy u postižení mozečku.                                                                                                                                                                                                

9.    Fyzioterapeutické postupy u postižení extrapyramidového systému.                                                                                                                                                 

10. Fyzioterapeutické postupy u primárních svalových onemocnění.                                                                                                                                                        

11. Fyzioterapeutické postupy u dětí s poruchou psychomotorického vývoje a dětské mozkové obrny.                                                                                                        

12. Fyzioterapeutické postupy u vadného držení těla a skoliotiků.                                                                                                                                                            

13. Fyzioterapeutické postupy po břišních operacích.                                                                                                                                                                                  

14. Fyzioterapeutické postupy po hrudních operacích.                                                                                                                                                                                

15. Fyzioterapeutické postupy po operacích páteře.                                                                                                                                                                                     

16. Fyzioterapeutické postupy po plastických operacích.                                                                                                                                                                                        

17. Fyzioterapeutické postupy po poranění a operacích horních končetin, včetně amputací. Protetická péče.                                                                                            

18. Fyzioterapeutické postupy po poranění a operacích dolních končetin včetně amputací. Protetická péče.                                                                                 

19. Fyzioterapeutické postupy po popáleninových traumatech.                                                                                                                                                                             

20. Fyzioterapeutické postupy v gynekologii a porodnictví.                                                                                                                                                                         

21. Fyzioterapeutické postupy v revmatologii.                                                                                                                                                                                                

22. Fyzioterapeutické postupy u degenerativních onemocnění kloubů.                                                                                                                                                               

23. Fyzioterapeutické postupy v psychiatrii.                                                                                                                                                                                                                

24. Fyzioterapeutické postupy ovlivňující akutní zánět v pohybovém systému.                                                                                                                                                                          

25. Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenního algického syndromu.                                                                                                                                                              

26. Fyzioterapeutické postupy u metabolických onemocnění, komplikace diabetu a možnosti fyzioterapie.                                                                                                

27. Fyzioterapeutické postupy u ischemické choroby dolních končetin a jiných onemocnění periferního cévního systému (krevní i lymfatické cévy). Prevence tromboembolické nemoci.

28. Fyzioterapeutické postupy na ARO a JIP.                                                                                                                                                                                                 

29. Fyzioterapeutické postupy u roztroušené sklerózy mozkomíšní.                                                                                                                                                         

30. Fyzioterapeutické postupy v geriatrii, prevence imobilizačního syndromu.  

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (20.12.2019)
Vstupní požadavky

Splnění všech studiních povinností bakalářského studijního programu.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK