PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie - praktická zkouška - CBFSZZK2
Anglický název: Physiotherapy - Practical Exam
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: CMCPPA34
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
U praktické státní závěrečné zkoušky student prokazuje: schopnost odebrání anamnézy, schopnost vyšetřit nemocného a stanovit diferenciální diagnózu, schopnost navrhnout terapii včetně praktického provedení a schopnost vést záznam o pacientovi.
Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (29.09.2018)
Cíl předmětu

Student prokáže praktickou znalost oboru fyzioterapie na úrovni bakalářského studia.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (29.09.2018)
Požadavky ke zkoušce

Student  provede fyzioterapeutické klinické vyšetření, stanoví fyzioterapeutickou diagnózu, navrhne fyzioterapeutický plán, demonstruje terapii a navrhne závěr ve smyslu bio-psycho-sociálního konceptu rehabilitace. Záznam o pacientovi musí obsahovat:

Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

 Diagnóza: klinická diagnóza včetně kódu dle klasifikace MKN

 Status praesens: stav pacienta přímo v době vyšetření. Součástí je popis somatotypu pacientů, v případě operace důležité zaznamenat kolikátý den je pacient po operaci, dále využívání pomůcek (berle, chodítko, ortézy atd.)

 Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace. V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

 Předchozí rehabilitace: Subjektivní informace pacienta o předchozí léčbě včetně jejího efektu, výpis z dokumentace (stručně), používání pomůcek.

 Výpis ze zdravotní dokumentace:Indikace k RHB: indikace lékaře, včetně výpisu z FT poukazu

 Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

 Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta. Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.

 Závěr vyšetření: Zhodnocení.

 Cíl: Na základě vyšetření stanovit, čeho má být dosaženo. Určit parametry, které mají být zlepšeny.

 Návrh terapie: návrh aktuální terapeutické jednotky, dle stanovených cílů, včetně fyzikální terapie a pomůcek.

 Provedení: záznam navržené terapeutické jednotky, včetně fyzikální terapie.

 Výsledek: zhodnocení terapeutické jednotky dle stanovených cílů.

 Autoterapie: návrh autoterapie a režimových opatření na doma.

 Dlouhodobý plán: navržení dlouhodobého terapeutického plánu

 Závěr jednotky: zhodnocení z hlediska úspěšnosti cíle a zvolených prostředků, včetně potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Také je zde možné přehodnotit závěr vyšetření a odůvodnit proč.

 

 

 

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (20.09.2020)
Sylabus

Organizace praktické zkoušky:

1) Sraz studentů (vylosují si pacienta s číslem určujícím pořadí zkoušení. před zahájením zkoušky musí být student oblečen do bílého, přezut a označen identifikační kartou).

2) Student získá informace o základním onemocnění pacienta, má 45 min. na přípravu (odebrání anamnézy, vyšetření, atd.). 45 min. je zkoušen před komisí: shrne závěry, ke kterým dospěl na základě odebrání anamnézy a vyšetření, navrhne terapii. Po té má 45 min. na zapsání kineziologického rozboru do připraveného záznmového arch nahraném v PC. Při přípravě i zkoušení má student k dispozici záznamové archy a sady vyšetřovacích pomůcek.  

Aktuální informace s upřesněním místa a času budou studentům zaslány cca týden před zkouškou.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (25.09.2020)
Vstupní požadavky

Splnění všech studiních povinností bakalářského studijního programu.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (25.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK