PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teoretické podklady fyzioterapie - CBFSZZ1
Anglický název: Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Eva Baranová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Část státní závěrečné zkoušky, která ověřuje profilující znalosti získané z předmětů společné části studijního plánu „Teoretické podklady fyzioterapie“. Studenti prokáží znalost obecných preklinických oborů medicíny a preklinických oborů zaměřených na porozumění oboru fyzioterapie, tj. prokáží znalosti o struktuře a funkci lidského těla, především v oblastech, které jsou pro fyzioterapeuta klíčové – v pohybovém, nervovém a kardiorespiračním systému, jejich prenatálnímu i postnatálnímu vývoji. Umí vysvětlit teoretická východiska pro diagnostickou rozvahu a pro aplikaci fyzioterapeutických metod, tj. rozumí řízení motoriky, obecným aspektům pohybu i pohybu jednotlivých segmentů pohybového aparátu.
Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Cíl předmětu -

Student prokáže teoretické znalosti důlěžité k porozumění principů využívaných ve fyzioterapii.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Literatura -

Doporučená literatura se shoduje s literaturou doporučenou v SIS ve všech předmětech celého studia.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Otázky ke státní zkoušce:

 

1.    Psychomotorický vývoj dítěte, kineziologie posturální ontogeneze a její poruchy, vyšetřovací metody, principy a neurofyziologické podklady individuální kinezioterapie u dětí do 1 roku života.

2.    Neurofyziologická podstata motorického učení, pohybový program a pohybový stereotyp. Základní pohybové stereotypy dle Jandy.

3.    Bazální ganglia – funkce, fyziologie a klinické projevy poruch funkcí bazálních ganglií. Neurofyziologické podklady terapie poruch funkcí bazálních ganglií.

4.    Cerebellum – funkce, poruchy funkcí, vyšetření a klinické nálezy poruch postury a lokomoce u cerebelárních lézí. Neurofyziologické podklady terapie poruch funkcí cerebella.

5.    Poruchy korových funkcí, základní pojmy, klinické projevy v přehledu, vyšetřovací metody.

6.    Vyšetření pohybového systému (aspekce, palapce, síla svalová, kloubní pohyblivost, koordinace aj.). Funkční zátěžové testy a jejich význam pro fyzioterapii.

7.    Postura, řízení postury, posturální poruchy ve vztahu ke kineziologii nohy.

8.    Páteř jako celek – vyšetření, řízení statiky postury a řízení dynamiky.

9.    Kineziologie C páteře, vyšetřovací metody, neurofyziologické podklady pro terapii funkčních poruch.

10. Kineziologie bederní páteře a pánve, vyšetřovací metody. Dolní zkřížený syndrom.

11. Kineziologie dýchání a kineziologie Th páteře a hrudníku.

12. Sval a jeho funkce. Typy svalové kontrakce. Pasivní a aktivní pohyb – jejich význam při diferenciální diagnostice.

13. Vyšetření svalů, poruchy přenosu na neuromuskulární ploténce, elektrodiagnostika. Neurofyziologické principy terapie svalových lézí.

14. Vyšetření periferního motoneuronu a jeho poruch. Elektrodiagnostika. Principy reinervace, podklady terapie u lézí periferního motoneuronu.

15. Bolest – definice, klasifikace (rozdělení), možnosti hodnocení. Nefarmakologické, tj. fyzioterapeutické a psychologické prostředky ovlivnění bolesti.

16. Kůra mozková – řízení motoriky na úrovni korové, homunkulus a jeho změny, senzomotorické projekce. Vyšetření senzorických poruch a jejich význam pro fyzioterapii (zejména pro motoriku).

17.  Smyslové poruchy, základní pojmy, přehled, význam pro fyzioterapii.  Kineziologie ruky, vyšetření úchopu.

18. Zánět, charakteristika zánětu, diferenciální diagnostika zánětu a degenerativního procesu specielně u kloubů.  Nefarmakologické prostředky k ovlivnění zánětu.

19. Kineziologie a patokineziologie kloubu kyčelního a pánve, vyšetřovací metody.

20. Kineziologie a patokineziologie kolenního kloubu, vyšetřovací metody.

21. Kineziologie a patokineziologie pletence ramenního. Vyšetřovací metody, vyšetření stereotypu abdukce, horní zkřížený syndrom.

22. Princip řetězení funkčních poruch v pohybovém systému, svalová dysbalance.

23. Polyneuritidy, polyneuropatie – etiopatogeneze, vyšetřovací metody včetně elektrodiagnostiky.

24. Stres, projevy akutního a chronického stresu. Psychosomatické poruchy, rozvoj psychosomatického onemocnění, příklady, relaxace. 

25. Spinální léze, neurofyziologické podklady terapie. Patofyziologie močového měchýře a poruch sexuálních funkcí u spinálních lézí.

26.  Únava a její projevy na periferní a centrální úrovni. Význam pro fyzioterapii a možnosti jejího ovlivnění.

27. Reakce autonomní nervové soustavy (ANS) na fyzikální podněty. Vyšetřovací metody ANS. Přehled reakcí ANS lokálních, segmentových a celotělových v příkladech. Využití reflexních reakcí v oboru fyzioterapie. 

28. Kardiovaskulární systém, fyziologie, patofyziologie, vyšetřovací metody, zátěžové testy, význam vyšetření stavu funkcí kardiovaskulárního systému pro fyzioterapii.

29. Respirační systém, fyziologie, patofyziologie respiračních poruch, vyšetřovací metody. Význam přítomnosti respiračních poruch pro fyzioterapii.  Charakteristika léčebné dechové rehabilitace a respirační fyzioterapie. 

30.  Revmatická onemocnění – patofyziologie, vyšetřovací metody, fyzikální energie v léčení revmatických onemocnění, kontraindikace fyzikální terapie u revmatických onemocnění.

31. Periferní nerv. Fyziologie, patofyziologie, rozdělení postižení periferního nervu, vyšetření klinická a pomocná. Neurofyziologické podklady regenerace – reinervace.

32.  Poruchy čití, vyšetřovací metody, význam pro fyzioterapii

33.  Kineziologie a patokineziologie bederní páteře, kineziologie předklonu, význam vyšetření pro fyzioterapii. Stabilizační systém páteře.

34. Kineziologie a patokineziologie krční páteře, vyšetření. Neurofyziologické podklady terapie funkčních poruch.

35.  Role bránice a pánevního dna ve fyzioterapii.


Poslední úprava: Baranová Eva, Mgr. (30.09.2023)
Vstupní požadavky -

Splnění všech studijních povinností bakalářského studijního programu.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK