PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dětské lékařství II. - C6VL001
Anglický název: Peadiatrics II.
Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/240, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka navazuje na předcházející předměty Pediatrie, gynekologie a porodnictví a Pediatrie I, jejichž ukončení je podmínkou. Výuka je soustředěna na intenzivnější prohlubování znalostí studenta v etiologie, patogenezi, patofyziologii, klinické symptomatologii, diagnostice, diferenciální diagnostice a léčbě nemocí věkově specifických pro věk novorozenecký, kojenecký, dětský i dorostový. Dále prohlubování praktických dovedností v odběru anamnézy, fyzikálním vyšetření, interpretaci nálezu komplementárních vyšetřen a některých technických dovednosti jako měření krevního tlaku, venepunkci, lumbální punkci, katetrizaci močového měchýře (pomocí simulačních pomůcek). Student se naučí rozpoznat život ohrožující stavy a poskytnutí odpovídající pomoci, opět z pediatrického věkově specifického aspektu. Cílem je dokončit pediatrické vzdělání posluchačů 6.ročníku v rozsahu oboru odpovídajícím pregraduálnímu studiu a dále zopakovat si praktické dovednosti vyšetřování pediatrických pacientů a naučit se pediatrické diferenciálně diagnostické rozvahy. Praktická výuka probíhá simulační formou a v rámci praxe na pracovištích fakulty i mimo ni.Cílem je implementovat studentům pediatrie ke klinickému myšlení i v pediatrii neoddělitelné přívlastky - vývojový, preventivní a sociální.
Poslední úprava: Marx David, MUDr., Ph.D. (29.12.2019)
Cíl předmětu -

Cílem je dokončit pediatrické vzdělání posluchačů 6.ročníku v rozsahu oboru požadovaném u státní závěrečné zkoušky a profilu absolventa. Dále zopakovat si praktické dovednosti vyšetřování pediatrických pacientů a naučit se pediatrické diferenciálně diagnostické rozvahy. Cílem je implementovat studentům pediatrie ke klinickému myšlení i v pediatrii neoddělitelné přívlastky - vývojový, preventivní a sociální.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Literatura -

Bláhová K, Fencl F, Lebl J at al.: Pediatrická propedeutika., Galén 2019

Z.Straňák, J.Janota: Neonatologie, Mladá fronta, 2015

A.C.Muntau: Pediatrie, Grada, 2014

J.Lebl, J. Janda, P. Pohunek, J. Starý at al.: Klinická pediatrie. Galén 2013

J.lebl, J. Bronský: Malá diferenciální diagnostika v pediatrii, Galén, 2013

Lebl J, Provazník K, Hejcmanová L: Preklinická pediatrie. Druhé vydání, Galén, 2007

Novák I, Kobr J.: Intenzivní péče v pediatrii. Galén, 2008


Nelson Essentials of Pediatrics. KJ Marcdante, RM Kliegman, Elsevier 2018

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (03.12.2019)
Metody výuky -

Bloková výuka, 5 týdnů, v rozsahu 160 hodin. Týden  povinných seminářů, 3 týdny praxe a 1 týden přípravy na SZZ.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
Požadavky ke zkoušce -

100% účast na praktické části blokové výuky, event. náhrada absence ze závažných důvodů dle individuální dohody s vedoucím skupiny.

Poslední úprava: Votava Felix, doc. MUDr., Ph.D. (27.11.2019)
Sylabus -

Opakování fyzikálního vyšetření novorozence, kojence, batolete, předškolního , školního dítěte a adolescenta, pediatrické anamnézy. Interpretace laboratorních, zobrazovacích a jiných metod v pediatrii. Zvláštní důraz je věnován neonatologii, respiračním chorobám,  autoimunitám, autoinflamatorním nemocem, imunodeficiencím, gastroenterologii, diabetologii, vnitřnímu prostředí a jeho rozvratům, endokrinologii, hematologii, onkologii, vyšetřovacím metodám, nefrologii, endokrinologii, klinické genetice, metabolickým poruchám, intenzivní péči, resuscitaci, činnosti PLDD a diferenciálně diagnostickým diskuzím v rámci modelových velký vizit nad konkrétními kazuistikami, připravených studenty.

Poslední úprava: Michenka Petr, MUDr. (29.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK