PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická biochemie - C5VL009
Anglický název: Clinical Biochemistry
Zajišťuje: Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF (12-IMUN)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/18, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka formou semináře zaměřeného na základní principy klinicko-biochemické diagnostiky v oblastech, které zahrnují především poruchy vnitřního prostředí, ledvinových funkcí, posouzení kardiovaskulárního rizika, diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění, nemoci gastrointestinálního traktu, poruchy metabolismu a laboratorní problematiku některých endokrinních funkcí.
Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (10.12.2019)
Cíl předmětu -

Pochopit roli laboratorní medicíny jako součást péče o nemocného. Poukázet na vazbu mezi klinickou biochemií a patofyziologií. Rozborem klinických případů se naučit vnímat výsledek laboratorního testu jako pravděpodobnostní charakteristiku se specifickým použitím s ohledem na klinickou situaci a stav pacienta a uplatňovat principy racionální indikace.

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (04.12.2019)
Literatura -

1. Antonín Jabor, Janka Franeková: Principy interpretace laboratorních testů. Roche, Praha, 2013

2. Racek, J. a kolektiv: Klinická biochemie. 2. vydání, Praga, Galén, 2006.

3. Jabor, A. a kolektiv: Vnitřní prostředí. Grada, Praha, 2008. Přílohou je CD ROM Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi – Speciál 2008. ISBN 978-80-247-1221-5.

4. Jabor, A., Franeková, J.: Využití biomarkerů v diagnostice srdečního selhání (s. 39-53). In: Kautzner, J., Melenovský, V. Srdeční selhání. Aktuality pro klinickou praxi. Praha, Mladá fronta, 2015. 366 s. ISBN 978-80-204-3573-6.

5. Jabor, A., Franeková, J.: Biochemické laboratorní vyšetření u intraabdominální infekce, s. 91 – 104. In: Robert Gürlich, Ed. Peritonitis. Maxdorf, Praha, 2018. 264 s. ISBN 978-80-7345-584-2.

6. Jabor, A. Poruchy vnitřního prostředí při obezitě, s. 70-80. In:Obezita a ledviny. Ed. Vladimír Teplan. Praha, Mladá Fronta a.s., 2018. 271 s. ISBN 978-80-204-4745-6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (04.12.2019)
Metody výuky -

Práce se žádankou na biochemické laboratorní vyšetření u různých diagnóz se zhodnocením významu testů, diagnostické efektivity a cost-efektivity.

Rozbor výsledků laboratorního biochemického vyšetření u různých diagnóz se zaměřením na patofyziologické procesy a vztahy mezi vyšetřeními.

Prezentace kazuistik.

Interaktivní výklad vybraných oblastí laboratorní diagnostiky.

Zhodnocení významu aktuálních guidelines s laboratorní tematikou.

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (04.12.2019)
Sylabus -

Oba semestry (letní a zimní semestr)
 
 
Úvodní celoročníková přednáška v rozsahu 2 hodin (pouze v českém jazyce)
1. Racionalita a etika laboratorního vyšetřování (1 hodina)
2. Diagnostická efektivita laboratorního testování (1 hodina)

Semináře

1. den
Racionalita a etika laboratorního vyšetřování se zaměřením na klinickou biochemii; Diagnostická efektivita laboratorního testování (praktický rozbor celoročníkové přednášky)

Požadavkové a výsledkové listy, práce s nálezem, práce s referenčními mezemi a cut-off hodnotami

Acidobazická rovnováha

Metabolismus a regulace minerálového hospodářství

Metabolismus a regulace vodního hospodářství

Klinická biochemie v intenzívní péči: sepse, zánět, zátěžové stavy


2. den
Akutní poškození ledvin

Chronické onemocnění ledvin

Kardiovaskulární riziko

Akutní koronární syndrom, chronické selhání srdce

Hepatopatie

Akutní pankreatitida

3. den

Osteoporóza, metabolické onemocnění skeletu, muskulopatie

Diabetes mellitus – diagnostika a monitorování

Monoklonální gamapatie.

Tyreopatie

Hypo- a hyperparatyreoidismus

Test, rozbor výsledků testu

Celkem 20 hodin výuky.

Požadavky na udělení zápočtu:
• 100% účast na seminářích
• Úspěšné absolvování písemného testu

Absence na jednom výukovém dni bloku seminářů může být nahrazena vypracováním písemné práce po dohodě s garantem výuky klinické biochemie. Absence na 2 výukových dnech znamená nesplnění podmínek pro přistoupení k testu. Neúspěch v testu se řeší opakováním jiné varianty testu.
 
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Garant výuky klinické biochemie.

29. 10. 2019


 

Poslední úprava: Jabor Antonín, prof. MUDr., CSc. (04.12.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK