PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie - C3FY017
Anglický název: Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Eva Baranová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Teoretická část státní závěrečné zkoušky ověřuje profilující znalosti získané z předmětů společné části studijního plánu „Teoretické podklady fyzioterapie“
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (01.12.2022)
Metody výuky

Student si vylosuje dvě otázky - každou z jednoho tématického okruhu.

1) Teoretické podklady fyzioterapie: biomechanika, kineziologie, fyziologie a patofyziologie, neurofyziologické principy fyzioterapie

2) Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech

Student má půl hodiny na přípravu. Po té je zkoušen před komisí, která má minimálně 3 členy.

 

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (01.12.2022)
Požadavky ke zkoušce

Státní závěrečná zkouška ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Fyzioterapie prezenční forma studia

Otázky k teoretické části státní závěrečné zkoušky

 

Otázky 1. Okruh

Teoretické podklady fyzioterapie – vyšetřovací metody, biofyzika, přístrojová vyšetření ve fyzioterapii, kineziologie, principy a neurofyziologické podklady metodik a technik individuální LTV

1.    Psychomotorický vývoj dítěte, kineziologie posturální ontogeneze a její poruchy, vyšetřovací metody, principy a neurofyziologické podklady individuální kinezioterapie u dětí do 1 roku života.

2.    Neurofyziologická podstata motorického učení, pohybový program a pohybový stereotyp. Základní pohybové stereotypy dle Jandy.                                               

3.    Bazální ganglia – funkce, fyziologie a klinické projevy poruch funkcí bazálních ganglií. Neurofyziologické podklady terapie poruch funkcí bazálních ganglií.

4.    Cerebellum – funkce, poruchy funkcí, vyšetření a klinické nálezy poruch postury a lokomoce u cerebelárních lézí. Neurofyziologické podklady terapie poruch funkcí cerebella.

5.    Poruchy korových funkcí, základní pojmy, klinické projevy v přehledu, vyšetřovací metody.                                                                                                              

6.    Vyšetření pohybového systému (aspekce, palapce, síla svalová, kloubní pohyblivost, koordinace aj.). Funkční zátěžové testy a jejich význam pro fyzioterapii.

7.    Postura, řízení postury, posturální poruchy ve vztahu ke kineziologii nohy.                                                                                                                                                 

8.    Páteř jako celek – vyšetření, řízení statiky postury a řízení dynamiky.                                                                                                                                                           

9.    Kineziologie C páteře, vyšetřovací metody, neurofyziologické podklady pro terapii funkčních poruch.                                                                                               

10. Kineziologie bederní páteře a pánve, vyšetřovací metody. Dolní zkřížený syndrom.                                                                                                                        

11. Kineziologie dýchání a kineziologie Th páteře a hrudníku.                                                                                                                                                                               

12. Sval a jeho funkce. Typy svalové kontrakce. Pasivní a aktivní pohyb – jejich význam při diferenciální diagnostice.                                                                           

13. Vyšetření svalů, poruchy přenosu na neuromuskulární ploténce, elektrodiagnostika. Neurofyziologické principy terapie svalových lézí.                                 

14. Vyšetření periferního motoneuronu a jeho poruch. Elektrodiagnostika. Principy reinervace, podklady terapie u lézí periferního motoneuronu.                                             

15. Bolest – definice, klasifikace (rozdělení), možnosti hodnocení. Nefarmakologické, tj. fyzioterapeutické a psychologické prostředky ovlivnění bolesti.

16. Kůra mozková – řízení motoriky na úrovni korové, homunkulus a jeho změny, senzomotorické projekce. Vyšetření senzorických poruch a jejich význam pro fyzioterapii (zejména pro motoriku).

17.  Smyslové poruchy, základní pojmy, přehled, význam pro fyzioterapii.  Kineziologie ruky, vyšetření úchopu.                                                                             

18. Zánět, charakteristika zánětu, diferenciální diagnostika zánětu a degenerativního procesu specielně u kloubů.  Nefarmakologické prostředky k ovlivnění zánětu.         

19. Kineziologie a patokineziologie kloubu kyčelního a pánve, vyšetřovací metody.                                                                                                                                          

20. Kineziologie a patokineziologie kolenního kloubu, vyšetřovací metody.                                                                                                                                                         

21. Kineziologie a patokineziologie pletence ramenního. Vyšetřovací metody, vyšetření stereotypu abdukce, horní zkřížený syndrom.                                        

22. Princip řetězení funkčních poruch v pohybovém systému, svalová dysbalance.                                                                                                                                                      

23. Polyneuritidy, polyneuropatie – etiopatogeneze, vyšetřovací metody včetně elektrodiagnostiky.                                                                                                              

24. Stres, projevy akutního a chronického stresu. Psychosomatické poruchy, rozvoj psychosomatického onemocnění, příklady, relaxace.                                                   

25. Spinální léze, neurofyziologické podklady terapie. Patofyziologie močového měchýře a poruch sexuálních funkcí u spinálních lézí.                                                         

26.  Únava a její projevy na periferní a centrální úrovni. Význam pro fyzioterapii a možnosti jejího ovlivnění.                                                                                                         

27. Reakce autonomní nervové soustavy (ANS) na fyzikální podněty. Vyšetřovací metody ANS. Přehled reakcí ANS lokálních, segmentových a celotělových v příkladech. Využití reflexních reakcí v oboru fyzioterapie. 

28. Kardiovaskulární systém, fyziologie, patofyziologie, vyšetřovací metody, zátěžové testy, význam vyšetření stavu funkcí kardiovaskulárního systému pro fyzioterapii.

29. Respirační systém, fyziologie, patofyziologie respiračních poruch, vyšetřovací metody. Význam přítomnosti respiračních poruch pro fyzioterapii.  Charakteristika léčebné dechové rehabilitace a respirační fyzioterapie. 

30.  Revmatická onemocnění – patofyziologie, vyšetřovací metody, fyzikální energie v léčení revmatických onemocnění, kontraindikace fyzikální terapie u revmatických onemocnění.

31. Periferní nerv. Fyziologie, patofyziologie, rozdělení postižení periferního nervu, vyšetření klinická a pomocná. Neurofyziologické podklady regenerace – reinervace.

32.  Poruchy čití, vyšetřovací metody, význam pro fyzioterapii.                                                                                                                                                                              

33.  Kineziologie a patokineziologie bederní páteře, kineziologie předklonu, význam vyšetření pro fyzioterapii. Stabilizační systém páteře.                                                        

34. Kineziologie a patokineziologie krční páteře, vyšetření. Neurofyziologické podklady terapie funkčních poruch.                                                                                        

35.  Role bránice a pánevního dna ve fyzioterapii.                                                                                                                                                                                                   

 

 

Otázky 2.okruh

 

Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech, protetika, ortotika

 

1.    Fyzioterapeutické postupy u kardiovaskulárních onemocnění                                                                                                                                                                  

2.    Fyzioterapeutické postupy u respiračních onemocnění, indikace a kontraindikace fyzikální léčby u respiračních onemocnění.                                             

3.    Fyzioterapeutické postupy u traumat mozku.                                                                                                                                                                                                

4.    Fyzioterapeutické postupy u cévní léze mozkové.                                                                                                                                                                                                              

5.    Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat periferních nervů.                                                                                                                                                          

6.    Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat míchy.                                                                                                                                                                             

7.    Fyzioterapeutické postupy u postižení mozečku.                                                                                                                                                                                                     

8.    Fyzioterapeutické postupy u postižení extrapyramidového systému.                                                                                                                                                      

9.    Fyzioterapeutické postupy u primárních svalových onemocnění.                                                                                                                                                             

10. Fyzioterapeutické postupy u dětí s poruchou psychomotorického vývoje a dětské mozkové obrny.                                                                                                    

11. Fyzioterapeutické postupy u vadného držení těla a skoliotiků.                                                                                                                                                                  

12. Fyzioterapeutické postupy po břišních operacích.                                                                                                                                                                                       

13. Fyzioterapeutické postupy po hrudních operacích.                                                                                                                                                                                     

14. Fyzioterapeutické postupy po operacích páteře.                                                                                                                                                                                          

15. Fyzioterapeutické postupy po plastických operacích.                                                                                                                                                                                 

16. Fyzioterapeutické postupy po poranění a operacích horních končetin, včetně amputací. Protetická péče.                                                                                        

17. Fyzioterapeutické postupy po poranění a operacích dolních končetin včetně amputací. Protetická péče.                                                                                        

18. Fyzioterapeutické postupy po popáleninových traumatech.                                                                                                                                                                      

19. Fyzioterapeutické postupy v gynekologii a porodnictví.                                                                                                                                                                              

20. Fyzioterapeutické postupy v revmatologii.                                                                                                                                                                                                    

21. Fyzioterapeutické postupy u degenerativních onemocnění kloubů.                                                                                                                                                                     

22. Fyzioterapeutické postupy v psychiatrii.                                                                                                                                                                                                                                                                             

23. Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenního algického syndromu.                                                                                                                                                                   

24. Fyzioterapeutické postupy u metabolických onemocnění, komplikace diabetu a možnosti fyzioterapie.                                                                                               

25. Fyzioterapeutické postupy u ischemické choroby dolních končetin a jiných onemocnění periferního cévního systému (krevní i lymfatické cévy). Prevence tromboembolické nemoci.

26. Fyzioterapeutické postupy na ARO a JIP.                                                                                                                                                                                                     

27. Fyzioterapeutické postupy u roztroušené sklerózy mozkomíšní.                                                                                                                                                               

28. Fyzioterapeutické postupy v geriatrii, prevence imobilizačního syndromu.                                                                                                                                                         

 

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (01.12.2022)
Vstupní požadavky -

splnění všech studijních povinností

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (01.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK