PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie - bakalářská práce - C3FY015
Anglický název: Physiotherapy - Bachelor Thesis
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Dipl [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: CMCPPA34
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Eva Baranová
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Student během desetiminutové prezentace (s využitím audiovizuální techniky) seznámí komisi s cíli, metodami a výsledky bakalářské práce. Následně jsou přečteny závěry posudků vedoucího práce a oponenta. Jsou navrženy otázky, ke kterým se student vyjadřuje, a následuje volná diskuse. Obhajoba práce je veřejná. Jednání komise k hodnocení práce je neveřejné.
Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (01.12.2022)
Cíl předmětu -

Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod vedením vedoucího práce. Její obsah má odpovídat nárokům kladeným na odborný, resp. vědecký text.
 

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (01.12.2022)
Literatura

Jan Široký a kol. Psaní a prezentace odborných textů, Leges, Praha 2019, ISBN 978-80-7502-340-7

Zdeňka Civínová, Ludmila Tichá: Formální úprava vysokoškolských závěrečných prací. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2012.

Dále literatura uvedená v SIS  - v předmětech připravujících studenty k závěrečné práci.

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (01.12.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Příkaz děkana č. 27/2010 "Pravidla pro závěrečné práce" dostupný on line na http://www.lf3.cuni.cz/cs/studium/journal/prikazy-dekana/p-2010-27.pdf popisuje postup pro vypisování, zadávání, vypracování a zveřejnění závěrečných prací, upravuje povinnosti studentů a učitelů 3. LF UK, definuje kompetence garantů a fakultního koordinátora, dále zpřesňuje způsob evidence závěrečných prací ve Studijním informačním systému (dále jen SIS) a stanovuje způsob jejich ukládání, zveřejňování a archivaci.

Práce musí splňovat následující podmínky:

Rozsah práce: 40–60 stran (bez příloh)
Minimální požadovaný počet citací: empiricko-teoretická práce - 20 (z toho minimálně 3 cizojazyčné), teoretická práce - 40, z toho minimálně polovina cizojazyčná.

Závazné termíny:

Název práce a jméno vedoucího práce musí být nahrány do SIS 6 měsíců před termínem obhajoby.

Potvrzení tématu vysokoškolské kvalifikační práce (originálně podepsané) je podmínkou zápočtu Příprava bakalářské práce. Na studijní oddělení musí být doručeno nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou.

Elektronická verze práce musí být zaslána 1 měsíc před termínem obhajoby vedoucímu III. ročníku, který ji posílá dále oponentům.

Elektronická verze práce musí být studentem do SIS vložena nejpozději 3 týdny před obhajobou.

Posudky musí být vloženy do SIS nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou.

Garantovi studia musí být tři pracovní dny před obhajobou doručeny originálně podepsané posudky (vedoucího práce i oponenta).

Průběh obhajoby bakalářské práce oboru Fyzioterapie na 3. LF UK v Praze

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (01.12.2022)
Vstupní požadavky -

Splnění všech studijních povinností bakalářského studijního programu.

Poslední úprava: Maternová Kateřina, Bc. (01.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK