PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech - C3FY014
Anglický název: Physiotherapy III.- Applied
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 24
E-Kredity: 24
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:75/165, Z [HS]
letní s.:0/225, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 13 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Eva Baranová
Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické souborné předměty
Prerekvizity : C2FY001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Studenti si prohlubují teoretické znalosti získané v průběhu studia a na širokém spektru různých klinických diagnóz si rozvíjí praktické dovednosti (v zimním a letním semestru 400hod praktické výuky). Seznámí se specifickou aplikací fyzioterapeutických a fyzikálních léčebných metod metod u jednotlivých klinických diagnóz, s indikacemi a kontraindikacemi fyzioterapie v akutní a následné péči.
Poslední úprava: Baranová Eva, Mgr. (30.09.2023)
Cíl předmětu -

Získání schopnosti klinického uvažování, znalostí a dovedností ve fyzioterapeutických postupech v jednotlivých klinických oborech.
Získání schopnosti stanovit krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program/plán.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Literatura

Cikánková V. a kol. Rehabilitce po revmatochirurgických výkonech, Maxdorf, Praha, 2010

Deturk, W., Cahalin, L. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy, Third EditionMcGraw-Hill Education – Europe, 2001

Formanová, P. Fyzioterapie po operaci prsu. Praktická gynekologie. 2016, 20(1), 31-34. ISSN 1211-6645. e-ISSN 1801-8750.

Formanová, P. Rehabilitace po gynekologických brišních operacích. Praktická gynekologie. 2016, 20(3-4), 152-155. ISSN 1211-6645.

Gangale, D.C. Rehabilitace orofaciální oblasti, Grada Publishing, Praha, 2004

Hakl, M. a kol. Bolesti zad a kloubů, Mladá fronta, Praha, 2017

Havlíčková M., Hradil V., Kálel J., Knoppová T., Křížek T., Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech / onkologie, gynekologie, amputace končetin, popáleniny, hemofilie/, RAABE 2017

Hoskovcová M., Hradil V., Jandová D., Michalíček P., Vacek J. Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy. Praha, Raabe, 2017. 978-80-7496-304-9

Chaloupka, V. Rehabilitace nemocných po infarktu myokardu. Medicína pro praxi. 2004.

Chaloupka, V., Siegelová, J., Špinarová, L., Skalická H., Karel, I., Leisser, J., Maršálek, P. Rehabilitace a pohybová aktivita po akutních koronárních syndromech, Triton, 2006.

Chaloupka, V. Elbl L. et al. Zátěžové metody v kardiologii, Grada, 2003.

Chaloupka, R.: Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. Brno, NCO NZO, 2001

Chaloupka, R., Roubalová, J., Krbec, M., Repko, M., Pátková, J. Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii, NCONZO, Brno, 2003

Mífková, L., et al. Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. Cor Vasa 48 (7-8), 2006.

Mulder, K. Cvičení pro pacienty s hemofílií, 1. české vydání, Vydal Český svaz hemofiliků, 2009

Jankovský, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, Triton, Praha, 2006

Kasík, J. Vertebrogenní kořenové syndromy, Grada, Praha, 2002

Kašíková, E., 2012. Vaginální porod a pánevní trauma. Postgraduální medicína, roč. 14, č. 3, s. 274-277. ISSN: 1212-4184.

Knoppová T., Máček M., Smolíková L. Léčebná rehabilitace v interním lékařství (ischemická choroba dolních končetin, respirační fyzioterapie, infarkt myokardu, diabetes mellitus), RAABE, 2017

Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Galén, Praha, 2009

Kolář, P., Máček, M. Základy klinické rehabilitace, Galén, Praha, 2016

Kolář P., Čech Z. Funkční změny hybného systému spojené s bolestivými stavy. 2006, In: I. Rokyta a kol. Bolest. Praha: Tigris, s.r.o., s. 633-644. ISBN 80-903750-0-6

Krčmář, M., 2014. Vliv těhotenství a porodu na rozvoj inkontinence moči. Postgraduální medicína, roč. 16, č. 5, s. 502-505. ISSN: 1212-4184.

Kubíček M., Jandová D., Veselá I. Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii, RAABE 2017

Lippertová-Grünerová, M.: Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě, Galén, Praha, 2015

Marek, J. a kol. Syndrom kostrče a pánevního dna. Triton, Praha, 2000

Máček, M., Radvanský, J. Fyzické a klinické aspekty pohybové aktivity, Galén, Praha, 2011

Maršálek, P. Pohybová terapie po akutních srdečních příhodách, Triton, Praha, 2006

Marešová, E., Joudová, P., Severa, S. Dětská mozková obrna, Galén, Praha, 2011

Neumannová, K.; Kolek, V. a kol. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc (Možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta). Praha, Mladá Fronta, 2012

Opavský, J. Bolest v ambulantní praxi, Maxdorf, Praha, 2011

Ošťádal, O., Burianová, K., Zadařilová, E. Léčebná reabilitace a fyzioterapie v pneumologii. Olomouc, Univerzita Palackého. Fakulta tělesné kultury, 2008

Pavelka, K., Rovenský J. Klinická revmatologie, Galén, 2003.

Roztočil, A. a kol. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80247-1941-2.

Placheta, Z., Singlová, J., Štejfa M. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi: Praha, Grada 1999

Repko, M. a kol.: Neuromuskulární deformity páteře, Galén, Praha, 2008

Řasová, K.: Fyzioterapie u neurologicky nemocných (se zaměřením na roztroušenou sklerózu mozkomíšní).  Praha, Ceros, 2007

Smolíková L., Máček, M.; Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. NCONZO Brno, 2010

Špringrová Palaščáková I. Výsledky fyzioterapie dysfunkcí svalů pánevního dna. Praktická gynekologie. Suppl. 15 Roč. 19, 2015. 

Tichý, M.: Dysfunkce kloubu I-VII, Nakladatelství Miroslav Tichý, Praha, 2009

Trávníčková-Kittlerová, O., Hradil, V., Vacek, J.: Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou, Triton, Praha, 2004

Válková, L.: Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi, Grada Publishing, Praha, 2015

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Grada Avicenum, Praha,1993

 

 

 

 

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Metody výuky -

Frontální výuka, přednášky, skupinová práce, e-learning, online přednášky, praktická výuka, exkurze

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet v zimním semestru

I. 80% účast na praktické výuce doložena potvrzením v zápočtovém listu. Studenti chodí na praxi v bílém oblečení, v přezůvkách a označeni identifikační kartou – pokud nepřijdou v předepsaném, nemohou se praxe zúčastnit a musí si ji nahradit. Pokud se praxe nemohou zúčastnit, musí se včas omluvit a domluvit si její nahrazení.  

II. seminární práce

Práce teoretického charakteru by měla mít rozsah 10  - 15 stran a měla by být členěna dle insrukcí níže.

Studentům doporučujeme, aby se věnovali tématu bakalářské práce.

Studenti odevzdávají přes webovou aplikaci protokoly.lf3.cuni.cz 

 a)   Část bakalářské práce, která již obsahuje úvod, současný stav bádání, cíle a metodiku práce zpracovaná dle šablony závěrečných prací: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-318.html (příjmení_úvod_verze)

b)    Potvrzení, že práce splňuje náležitosti k započtení (příjmení_potvrzení_ZS)

c)     Potvrzení z antiplagiátorského programu Turnitin https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/ (příjmení_potvrzení_plagiát_ZS)

 

Zápočet v letním semestru

I. 80% účast na praktické výuce doložena potvrzením v zápočtovém listu. Studenti chodí na praxi v bílém oblečení, v přezůvkách a označeni identifikační kartou – pokud nepřijdou v předepsaném, nemohou se praxe zúčastnit a musí si ji nahradit. Pokud se praxe nemohou zúčastnit, musí se včas omluvit a domluvit si její nahrazení.  

II. dvě kazuistiky

Studenti zpracovávají dvě kazuistiky. Na dvou klinických pracovištích bude studentům umožněno zpracovat kazuistiku, tj. bude jim poskytnuto dostatek času na získání potřebných informací ke zpracování kazuistiky a umožněno nahlédnout do zdravotnické dokumentace.

Práce se odevzdává přes webovou aplikaci protokoly.lf3.cuni.cz pod názvem dle vzoru: příjmení_verze I. (např. Těsnohlídek_verze I.neurologie/popáleniny) společně s vyjádřením vedoucího kazuisitky (pod názvem dle vzoru: příjmení_vedoucí. (např. Těsnohlídek_vedoucíneurologie/popáleniny) do týdne od vyšetření pacienta.

Zkouška

Vyučující na každém klinickém pracovišti studenta prakticky přezkouší. Pokud student uspěl na každém klinickém pracovišti alepsoň dobře, celková známka bude počítána jako průměr ze známek získaných na všech klinických pracovištích. Pokud bude student na některém klinickém pracovišti hodnocen nedostatečně, celková známka je nedostatečná. V takovémto případě bude student na každém pracovišti, kde byl hodnocen nedostatečně, znovu přezkoušen. Zkoušky se zúčastní kromě vyučujícího daného pracoviště i garant studia.

 

Instrukce k seminární práci


Potvrzení, že práce splňuje všechny požadavky k započtení.

 

Vedoucí bakalářské práce:

Student/studentka:

Vysoká škola: 3. lékařská fakulta, Univerzity Karlovy v Praze

Obor: fyzioterapie

Název projektu:

 

Na základě prostudování předloženého textu vyjadřuji svůj souhlas, že práce splňuje všechny požadavky k započtení

Dále doporučuji/poznámky: [V případě, že vedoucí má nějaké doporučení či poznámky k projektu, může je zde uvést.]

 

Datum:

 

............................................

Podpis vedoucího práce

Práce obsahuje následující body

a. Úvod

Úvod by měl obsahovat zdůvodnění výběru a aktuálnosti tématu, dále pak nastínění problému, který student bude řešit, současný stav řešení problematiky, stanovení cíle a očekávaný přínos práce. V úvodu se necitují ani nerozebírají díla jiných autorů.

b. Současný stav bádání

Tato část představuje podrobnou zprávu o tom, co je v domácí i zahraniční literatuře o zvolené problematice až do současnosti publikováno. Student prokazuje schopnost vyhledat, prostudovat, tématicky utřídit a analyzovat odbornou literaturu, periodika, popř. dobové dokumenty z dané oblasti. Nezbytnou součástí jsou citace literatury.

c. Cíle, úkoly, hypotézy

Student přesně, stručně a srozumitelně definuje cíl práce.

d. Metodika práce
Student zde popisuje celkový metodologický přístup a uvádí konkrétní metody a postupy, jichž použil a na jejichž základě došel k uvedeným výsledkům a závěrům. Metody musejí být jasně popsány, aby podle nich bylo možno
případně dosažené výsledky ověřit. Mezi použitými postupy by měly být i vhodné statistické metody.


Seznam literatury (seznam referencí)

Bibliografické citace jsou součástí každé odborné literatury. Smyslem citací je podat dostatek údajů, aby bylo možné kdykoli vyhledat původní materiály, z nichž autor práce čerpal. Dnes je téměř nemožné zahájit jakoukoliv odbornou práci bez prostudování základních pramenů a již provedených výzkumů v dané oblasti. Citace tak informují o tom, z jakých předpokladů autor vychází a na jakých základech pracuje. Autor tak uvádí svoji práci do souvislosti s již dosaženým poznáním, rovněž tak dokládá fakta, o která se při práci opíral. Bibliografické citace také poskytují čtenáři možnost, jak rychle a efektivně získat další informace k dané problematice. V ČR závazná norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace dokumentů. Bližší informace: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/svi/vedec

 

Kasuistika:

Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

Diagnóza: klinická diagnóza včetně kódu dle klasifikace MKN

Status praesens: stav pacienta přímo v době vyšetření. Součástí je popis somatotypu pacientů, v případě operace důležité zaznamenat kolikátý den je pacient po operaci, dále využívání pomůcek (berle, chodítko, ortézy atd.)

Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace. V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

Předchozí rehabilitace: Subjektivní informace pacienta o předchozí léčbě včetně jejího efektu, výpis z dokumentace (stručně), používání pomůcek.

Výpis ze zdravotní dokumentace: nemělo by docházek k opisování operačních protokolů a vstupních lékařských vyšetření. Je zde prostor pro záznam jaká vyšetření již byla provedena (MRI, CT, UZ, RTG, EEG, EKG atd.)

Indikace k RHB: indikace lékaře, včetně výpisu z FT poukazu

Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta. Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.

Závěr vyšetření: Zhodnocení.

Cíl: Na základě vyšetření stanovit, čeho má být dosaženo. Určit parametry, které mají být zlepšeny.

Návrh terapie: návrh aktuální terapeutické jednotky, dle stanovených cílů, včetně fyzikální terapie a pomůcek.

Provedení: přesný záznam provedené cvičební jednotky, včetně fyzikální terapie.

Výsledek: zhodnocení terapeutické jednotky dle stanovených cílů. U interních pacientů je nutno zaznamenat TF, TK, DF v jednotlivých fázích.

Autoterapie: návrh autoterapie a režimových opatření na doma.

Kódy: Zde student zaznamená, jak by jím navržená terapeutická jednotka byla vykázána zdravotní pojišťovně, dle platné metodiky a seznamu výkonů s bodovými hodnotami pro odbornost 902.

Dlouhodobý plán: Dlouhodobý plán je dělen na dvě fáze. U lůžkových pacientů na fázi hospitalizace a fázi po propuštění. U ambulantních pacientů na fázi akutní a chronickou, pokud takto lez rozdělit průběh onemocnění. U chronik§ rozlišujeme fázi ataky a remise. Důležitým bodem je prognóza onemocnění (stanovení klíčových mezníků v terapeutickém procesu).

Závěr jednotky: zhodnocení z hlediska úspěšnosti cíle a zvolených prostředků, včetně potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Také je zde možné přehodnotit závěr vyšetření a odůvodnit proč.

Poznámky: zde pište vlastní komentář, nové techniky apod.

 

 

 

 

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (28.09.2023)
Sylabus

0.    Zpětná vazba k letním praxím a kazuistikám

1.    Fyzioterapeutické postupy u kardiovaskulárních onemocnění                                                                                                                                                                  

2.    Fyzioterapeutické postupy u respiračních onemocnění, indikace a kontraindikace fyzikální léčby u respiračních onemocnění.                                             

3.    Fyzioterapeutické postupy u traumat mozku.                                                                                                                                                                                                

4.    Fyzioterapeutické postupy u cévní léze mozkové.                                                                                                                                                                                                              

5.    Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat periferních nervů.                                                                                                                                                          

6.    Fyzioterapeutické postupy u postižení / traumat míchy.                                                                                                                                                                             

7.    Fyzioterapeutické postupy u postižení mozečku.                                                                                                                                                                                                     

8.    Fyzioterapeutické postupy u postižení extrapyramidového systému.                                                                                                                                                      

9.    Fyzioterapeutické postupy u primárních svalových onemocnění.                                                                                                                                                             

10. Fyzioterapeutické postupy u dětí s poruchou psychomotorického vývoje a dětské mozkové obrny.                                                                                                    

11. Fyzioterapeutické postupy u vadného držení těla a skoliotiků.                                                                                                                                                                  

12. Fyzioterapeutické postupy po břišních operacích.                                                                                                                                                                                       

13. Fyzioterapeutické postupy po hrudních operacích.                                                                                                                                                                                     

14. Fyzioterapeutické postupy po operacích páteře.                                                                                                                                                                                          

15. Fyzioterapeutické postupy po plastických operacích.                                                                                                                                                                                 

16. Fyzioterapeutické postupy po poranění a operacích horních končetin, včetně amputací. Protetická péče.                                                                                        

17. Fyzioterapeutické postupy po poranění a operacích dolních končetin včetně amputací. Protetická péče.                                                                                        

18. Fyzioterapeutické postupy po popáleninových traumatech.                                                                                                                                                                      

19. Fyzioterapeutické postupy v gynekologii a porodnictví.                                                                                                                                                                              

20. Fyzioterapeutické postupy v revmatologii.                                                                                                                                                                                                    

21. Fyzioterapeutické postupy u degenerativních onemocnění kloubů.                                                                                                                                                                     

22. Fyzioterapeutické postupy v psychiatrii.                                                                                                                                                                                                                                                                             

23. Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenního algického syndromu.                                                                                                                                                                   

24. Fyzioterapeutické postupy u metabolických onemocnění, komplikace diabetu a možnosti fyzioterapie.                                                                                               

25. Fyzioterapeutické postupy u ischemické choroby dolních končetin a jiných onemocnění periferního cévního systému (krevní i lymfatické cévy). Prevence tromboembolické nemoci.

26. Fyzioterapeutické postupy na ARO a JIP.                                                                                                                                                                                                     

27. Fyzioterapeutické postupy u roztroušené sklerózy mozkomíšní.                                                                                                                                                               

28. Fyzioterapeutické postupy v geriatrii, prevence imobilizačního syndromu.       

Poslední úprava: Baranová Eva, Mgr. (30.09.2023)
Vstupní požadavky -

ukončení předmětu fyzioterapie II

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (30.11.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK