PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná letní praxe II - C2FY011
Anglický název: Special Summer Practice II
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/160, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Natália Hrušková
Mgr. Miriama Dědková, DiS.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Letní praxe trvá 4 týdny, tj. 20 pracovních dnů nebo 160 hodin. Pod vedením zkušeného fyzioterapeuta student provádí jednoduché fyzioterapeutické úkony a postupy individuální i skupinové fyzioterapie a fyzikální terapie, které si během prvního ročníku osvojil. Seznamuje se s organizací práce, seznamuje se s jednotlivými postupy léčebné rehabilitace převážně u neurologických, ortopedických a traumatologických pacientů. Student se učí být členem rehabilitačního týmu, učí se komunikaci s pacientem i ostatními členy týmu. Učí se aplikovat základní vyšetřovací postupy v klinické praxi, hodnotit výsledky testování, zapojuje se do edukace pacientů. Učí se pracovat se zdravotnickou dokumentací, pořizovat záznamy do zdravotnické dokumentace a zpracovávat data pro zdravotní pojišťovny. Student se řídí hygienickými předpisy a předpisy o bezpečnosti práce, se kterými je na počátku praxe seznámen.
Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (08.11.2021)
Cíl předmětu -

Upevnění praktických dovedností v aplikaci konkrétních náročnějších fyzioterapeutických metodik a postupů.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (08.11.2021)
Literatura

Odbornou literaturu doporučí fyzioterapeut pověřený vedením studenta na příslušném pracovišti.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (08.11.2021)
Metody výuky -

demonstrace, praxe pod supervizí

Klíčovými pracovišti jsou: Klinika rehabilitačního lékařství, 3. LF UK a FNKV v Praze, Fakultní Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. S těmito proacovišti jsou podpesány smlouvy o vykonávání praxe.

Po domluvě s garantem oboru je možné absolvovat praxi na jiném akreditovaném pracovišti. Tato výjimka musí být řádně odůvodněna. V tomto případě jsou podepisovány individuální smlouvy o praxi. 

Studetni mohou vyjet i na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS+.

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.08.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Studenti do 22.12.2023 závazně do sdílené tabulky vytovřené ročnkovou vedoucí napíší termín a pracoviště, kde si přejí absolvovat praxi. Pokud si zvolí indiviuální pracoviště, musí ho mít do tohoto termínu odsouhlasené garantem studia a na studijním oddělení odevzadnou individuální smlouvu. Pokud někdo nebude v daném termínu ve sdílené tabulce uveden, bude zařazen na pracoviště, které mu přidělí ročníková vedoucí.

Před zahájením letní praxe studenti obdrží 3 termíny, do kdy musí závazně odevzdat kazuisitky ke kontrole. Pokud student kazuistiku do prvního termínu neodevzdá, ztrácí první pokus k započtení. Pokud neodevdzá do druhého termínu, ztrácí druhý pokus  k započtení. Pokud neodevdzá do třetího termínu, ztrácí třetí pokus  k započtení. 

Studenti odevzdávají přes webovou aplikaci protokoly.lf3.cuni.cz:

1) potvrzení o 100% účasti na odborné letní praxi 

2) Zprávu o hodnocení odborné praxe I. (I. a II.)

3) dvě kazuistiky (příjmení_ kazuisitka I./II._verze)

Povinnosti studenta během praxe:

-    Dodržuje stanovenou pracovní dobu 8 hodin denně.

-    Nosí předepsaný pracovní oděv, obuv a čitelnou jmenovku.

-    Dodržuje hygienicko – epidemiologický režim daného zařízení a pravidla bezpečnosti práce.

-    Dodržuje zákon o ochraně dat pacienta.

-    Vede si deník praxe.

-    Dodržuje Etický kodex fyzioterapeuta

 1) Student vypracovává kasuistiky samostatně.

2) Student je povinen v případě, že provádí výpis ze zdravotnické dokumentace pacienta, takto získaná data označit, aby nedošlo k záměně s vyšetřeními, které student prováděl.

3) Kasuistika má jasně danou strukturu (viz níže)

4) V průběhu praxe student pracuje pod dohledem supervizora. Během práce s pacienty jsou studenti povinni dbát instrukcí supervizora. Student zachovává posloupnost jednotlivých částí terapeutické jednotky, zejména dbá zásady, že nelze zahájit terapii bez předchozího fyzioterapeutického vyšetření. Každé vyšetření fyzioterapeutem musí být ukončeno závěrem. V případě, že v průběhu praxe student neprovedl z různých příčin všechna potřebná vyšetření či terapii, v rámci komplexnosti záznamu uvede tato vyšetření v poznámce jako neprovedená nebo chybějící. Všechny užité terapeutické postupy včetně fyzikální terapie musí být do kasuistiky zaznamenány. Student může být vyzván k doplnění chybějících údajů. Supervizor na závěr potvrdí svým podpisem, že student pracoval na kazuistice dle těchto instrukcí.

 

Kasuistika – obsah

Student: jméno a příjmení

Pracoviště: přesný název, včetně oddělení

Supervizor: titul, jméno a příjmení

Odpovědný vyučující: titul, jméno a příjmení vyučujícího oprávněného udělit zápočet

Datum: datum konání praxe              

Podpis: odpovědný vyučující

Číslo kasuistiky: pořadové číslo I nebo II

Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

Diagnóza: klinická diagnóza včetně kódu dle klasifikace MKN

Status praesens: stav pacienta přímo v době vyšetření. Součástí je popis somatotypu pacientů, v případě operace důležité zaznamenat kolikátý den je pacient po operaci, dále využívání pomůcek (berle, chodítko, ortézy atd.)

Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace. V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

Předchozí rehabilitace: Subjektivní informace pacienta o předchozí léčbě včetně jejího efektu, výpis z dokumentace (stručně), používání pomůcek.

Výpis ze zdravotní dokumentace: nemělo by docházek k opisování operačních protokolů a vstupních lékařských vyšetření. Je zde prostor pro záznam jaká vyšetření již byla provedena (MRI, CT, UZ, RTG, EEG, EKG atd.)

Indikace k RHB: indikace lékaře, včetně výpisu z FT poukazu

Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta. Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.

Závěr vyšetření: Zhodnocení.

Cíl: Na základě vyšetření stanovit, čeho má být dosaženo. Určit parametry, které mají být zlepšeny.

Návrh terapie: návrh aktuální terapeutické jednotky, dle stanovených cílů, včetně fyzikální terapie a pomůcek.

Provedení: přesný záznam provedené cvičební jednotky, včetně fyzikální terapie.

Výsledek: zhodnocení terapeutické jednotky dle stanovených cílů. U interních pacientů je nutno zaznamenat TF, TK, DF v jednotlivých fázích.

Autoterapie: návrh autoterapie a režimových opatření na doma.

Kódy: Zde student zaznamená, jak by jím navržená terapeutická jednotka byla vykázána zdravotní pojišťovně, dle platné metodiky a seznamu výkonů s bodovými hodnotami pro odbornost 902.

Dlouhodobý plán: Dlouhodobý plán je dělen na dvě fáze. U lůžkových pacientů na fázi hospitalizace a fázi po propuštění. U ambulantních pacientů na fázi akutní a chronickou, pokud takto lez rozdělit průběh onemocnění. U chronik§ rozlišujeme fázi ataky a remise. Důležitým bodem je prognóza onemocnění (stanovení klíčových mezníků v terapeutickém procesu).

Závěr jednotky: zhodnocení z hlediska úspěšnosti cíle a zvolených prostředků, včetně potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Také je zde možné přehodnotit závěr vyšetření a odůvodnit proč.

Poznámky: zde pište vlastní komentář, nové techniky apod.

 

2) hodnocení praxe pracovištěm a studentem vyplněné v loogbooku. Oskenované hodnocení nahrávejte opět nahrávejte přes webovou aplikaci protokoly.lf3.cuni.cz pod názvem hodnocení praxe pracovištěm_příjmení_verze I., 

 

 

 

Zpráva o hodnocení odborné praxe I

(vyplní odpovědný pracovník/fyzioterapeut)

 Praxe ve dnech: ………………………………………………………………………

 Pracoviště:

……………………………………………………………………

Odpovědný pracovník/fyzioterapeut:

……………………………………………………………………… 

1.     Úroveň teoretických znalostí: (prosím zaškrtněte)

  výborná                dobrá               nedostatečná

2.     Úroveň praktických dovedností: (prosím zaškrtněte)

  výborná              dobrá               nedostatečná

3.     Přehled hlavních aktivit studenta:

 

 

 

4.     Přístup studenta k pacientům: (prosím zaškrtněte)

   výborný                dobrý               nevyhovující

 

5.     Celková úroveň studenta: (zájem o obor, iniciativa, samostatný přístup)

výborná             dobrá               nedostatečná

 

6.     Délka nepřítomnosti na pracovišti: 

 

Omluvené                                                                   Neomluvené       

 

7. Poznámky:                                    

 

  

Udělit zápočet z odborné praxe:        doporučuji          nedoporučuji            

 

                                                 

                                                   ……………………………..………                                                                  (datum a podpis)

 

Zpráva o hodnocení odborné praxe II

(vyplní student)

 

1. Zaměření pracoviště (nejčastější diagnózy):

 

2.  Přehled nejčastějších aktivit

 

 

3. Úroveň supervize a spolupráce pracoviště/pracovníka (event. konkrétního fyzioterapeuta) hodnotím jako

  výbornou                dobrou               nedostatečnou

 

4. Náplň praxe:

a) počet pacientů/den:

b) terapie individuální:  většina pacientů // 1/2 pacientů // žádní pacienti

c) cvičení skupinové:            1x za den //  vícex za den //  žádné

 

d) procedury fyz. terapie:       1- 5 x za den // 5-10 x za den // více než 10x za den

e) pacienti (děti, senioři, dospělí): 

Podmínky k práci s dokumentací/deníkem hodnotím jako 

výborné             dobré               nedostatečné

4. Co se mi líbilo, s čím jsem byl spokojen, co splnilo moje očekávání:

 

5. Co jsem se naučil z toho, co považuji za důležité:

 

6. Co se mi nelíbilo, s čím jsem byl nespokojen, co nesplnilo moje očekávání:

 

7. Co jsem se nenaučil z toho, co považuji za důležité:

Varia, poznámky: (cokoli, co považujete za důležité a co není obsaženo v předchozích bodech)

 

 

                                                    ……………………………..………                                                                 (datum a podpis)

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (28.09.2023)
Sylabus

Studenti si procvičují a zdokonalují se v následujících dovednostech:

•    postizometrická relaxace, protahování zkrácených svalů

•    edukace pohybových stereotypů fyzioterapeutických postupů při poruchách koordinace, rovnováhy a taxe

•    aplikace základních facilitačních prvků a postupů

•    aplikace fyzioterapeutických postupů u poruch stoje a chůze

•    vyšetření a mobilizace periferních kloubů, nespecifické mobilizace páteře

•    analytické postupy, metodika k obnovení svalové rovnováhy,

•    v praxi se seznámí se základy principů metod (a ověří si rozdíly mezi nimi) u různých syndromů, poruch, a onemocnění: Vojtova reflexní lokomoce, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Bobath koncept, Dynamická neuromuskulární stabilizace, Akrální koaktivační terapie, Metoda Ludmily Mojžíšové, Stabilizační a Mobilizační Systém, Metoda sestry Kenny, Motorické programy aktivující terapie, Bazální programy a podprogramy, Zrcadlová terapie, Constrained Induced Movement Therapy, Mindfulness-Based Stress Reduction, Brügger koncept, Klappova metodika, Metodika dle McKenzieho, Canisterapie, Feldenkraisova metoda, Metoda Neurac® aRedcord®, východní techniky (jóga, Tchaj-ťi, Čchi-kung), a využití současných moderních technologií v léčebné rehabilitaci, Tele-Neurorehabilitace, atd.Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (08.11.2021)
Vstupní požadavky -

splnění studijních povinností 2. ročníku

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (08.11.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK