PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie I. Vyšetřovací metody - C1FY014
Anglický název: Physiotherapy I. - Examination Methods
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:30/90, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Darina Iskendri
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Korekvizity : CRHBKI1, CRHBPR1
Neslučitelnost : CRHBPP1
Záměnnost : CRHBPP1
Je neslučitelnost pro: CRHBPP1
Je záměnnost pro: CRHBPP1
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět navazuje na Rehabilitační propedeutiku. Základy fyzioterapie. Systematicky vede studenty k diferenciální diagnostice pohybového aparátu. Studenti se naučí orientovat v základních vyšetřovacích postupech, vybrat adekvátní postup vyšetření pro daného pacienta, zhodnotit výstupy vyšetření a provést zápis, který vede ke stanovení adekvátních terapeutických cílů.
Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Cíl předmětu -

Cílem je osvojení základních vyšetřovacích postupů.

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Literatura

GROSS, Jeffrey et al. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8

JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0722-5.

JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-208-5.

JANDA, Vladimír. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. vyd. Brno: IDVPVZ, 1982.

KOLÁŘ, Pavel. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

LEWIT, Karel. Manipulační léčba. 5. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-86645-04-5

OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-244-0625-X.

Poděbradská R. Komplexní kineziologický rozbor. Funkční poruchy pohybového systému. Grada 2018.

VÉLE, František. Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.

 

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Metody výuky -

přednášky, demonstrace, praktika

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Požadavky ke zkoušce


Podmínky k udělení zápočtu:

- 80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu). Způsob náhrady praktické výuky: individuální stáž dle možností kliniky (koordinuje ročníkový vedoucí).

- multiple-choice test (80%)

Zkouška má teoreticko-praktický charakter. Studenti vyšetří svého kolegu a provedou záznam vyšetření (viz protokol k praktické zkoušce).

 

Protokol k praktické zkoušce

Student: jméno a příjmení

Vyšetřovaná osoba: iniciály a pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace (kurzíva a př. opis zdr. dokumentace). V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

Kineziologický rozbor: vlastní vyšetření fyzioterapeutem. Jednotlivá vyšetření jsou volena tak, aby v krátkém čase vypověděla co nejpřesněji o aktuálním stavu pacienta. Možno vkládat standardizované tabulky či formuláře vyšetření, jež užívají jednotlivá pracoviště.

Závěr vyšetření: Zhodnocení.  Závěry vyšetření vedou ke stanovení adekvátních cílů.

 

 

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (27.09.2022)
Sylabus

1. Svalové dysbalance

2. Vyšetření svalové síly: obličej, šíje, lopatka, pánev, trup

3. Vyšetření svalové síly: horní a dolní končetina

4. Dechová gymnastika, využití dechu ve fyzioterapii

5. Definice hypotonu, diferenciální diagnostika funkčního a strukturálního hypotonu. Oslabení svalu, paréza, plegie, pseudoparéza/útlum svalový. Různý terapeutický přístup, druhy posilování (různé režimy), velikost zátěže, počet opakování, druhy svalových kontrakcí, indikace.

6. Definice hypertonu, diferenciální diagnostika funkčního a strukturálního hypertonu, nejčastější klinické příznaky, terapeutické možnosti

7. Změny svalového tonu a délky svalu v rámci tzv. svalové dysbalance, jejich příčiny a možnosti fyzioterapie

8. Vyšetření zkrácených svalů

9. Vyšetření chůze

10.Hypermobilita, definice, etiologie, symptomatologie, vyšetření (Sachse, Janda). Vyšetření pohybových stereotypů

11. Nejčastěji používané funkční testy

12. Orientační testy pro hodnocení cirkulace a ANS fyzioterapeuty

13. Zpracování vyšetřených klinických parametrů pro přípravu odborné práce

14. Zátěžové testy – spirometrie, spiroergometrie

15. Základní vyšetření C a Th páteře: palpace, aktivní hybnost, pasivní hybnost, specifické testy

16. Základní vyšetření kyčle, kolena, hlezna a nohy Základní vyšetření L páteře a pánve: palpace, aktivní hybnost, pasivní hybnost, specifické testy

17.  Základní vyšetření pletence ramenního, loketního kloubu a ruky palpace, aktivní hybnost, pasivní hybnost, specifické testy

18. Základní vyšetření L páteře a pánve: palpace, aktivní hybnost, pasivní hybnost, specifické testy

19. Základní vyšetření kyčle, kolena, hlezna a nohy: palpace, aktivní hybnost, pasivní hybnost, specifické testy

20. Bolest z pohledu fyzioterapeuta  

21. Kineziologický rozbor: praktická ukázka, vyšetření kolegyně/kolegy

22. Přístrojová vyšetření ve fyzioterapii

23. Základy neurologického vyšetření

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Vstupní požadavky -

žádné

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK