PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitační propedeutika. Základy fyzioterapie - C1FY009
Anglický název: Rehabilitation Propedeutics. Basic Physiotherapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/45, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Michaela Ragulová, Ph.D.
Mgr. Darina Iskendri
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Neslučitelnost : CRHBPR1
Záměnnost : CRHBPR1
Je neslučitelnost pro: CRHBPR1
Je záměnnost pro: CRHBPR1
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět přináší základní přehled o oboru rehabilitace a postupech užívaných v rámci léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace. Studenti se seznámí se základní terminologií v rehabilitaci a fyzioterapii. Naučí se orientaci na lidském těle pomocí aspekce a palpace. Provést anamnézu a základní antropometrické a goniometrické vyšetření. Naučí se manipulovat s pacientem na lůžku, provádět pasivní pohyby, relaxaci, aktivní pohyby. Pracují také se zdravotnickou dokumentací a zpracovávají první písemnou práci – kazuistika pacienta.
Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Cíl předmětu -

Získání základního povědomí o tom, co je rehabilitace a fyzioterapie
Osvojení si základních fyzioterapeutických dovedností

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Literatura

Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Karolinum, Praha, 2003

Guth, A.: Propedeutika v rehabilitácii. Lieč.rehabilitace, Bratislava, 1994

HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN 978-80-7013-516-7.

PODĚBRADSKÁ, Radana. Komplexní kineziologický rozbor: funkční poruchy pohybového systému. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0874-9.

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

JANDA, Vladimír a  Dagmar PAVLŮ: Goniometrie. IDVPZ, Brno, 1993. ISBN 80-7013-160-8

 

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Metody výuky -

přednášky, praktika, práce s pacienty pod supervizí

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet:

80% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu). Studenti chodí na praxi v bílém oblečení, v přezůvkách a označeni identifikační kartou – pokud nepřijdou v předepsaném, nemohou se praxe na LDN zúčastnit!

Kazuistika, dle instrukcí níže

80% úspěšnost v multiple-choice testu 

Test je možné napsat pouze v případně splnění výše uvedených studijních povinností, tj. účast na praxích a kazuisitka nahrána do aplikace Protokoly (upozorňujeme, že kazuistiky mohou být několikát vráceny k přepracování).

 Zkouška: přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností studentů ve dvojicích

 

Kazuistika

Vyšetřovaná osoba: pohlaví

Ročník: rok narození pacienta

Diagnóza: klinická diagnóza včetně kódu dle klasifikace MKN

Status praesens: stav pacienta přímo v době vyšetření. Součástí je popis somatotypu pacientů, v případě operace důležité zaznamenat kolikátý den je pacient po operaci, dále využívání pomůcek (berle, chodítko, ortézy atd.)

Anamnéza: zpracování anamnézy dle schématu z doporučené literatury. Nutno náležitě označit data přejímaná ze zdravotnické dokumentace. V případě, že pacient anamnézu neguje, je potřeba tuto skutečnost zaznamenat.

Předchozí rehabilitace: Subjektivní informace pacienta o předchozí léčbě včetně jejího efektu, výpis z dokumentace (stručně), používání pomůcek.

Výpis ze zdravotní dokumentace: nemělo by docházet k opisování operačních protokolů a vstupních lékařských vyšetření. Je zde prostor pro záznam, jaká vyšetření již byla provedena (MRI, CT, UZ, RTG, EEG, EKG atd.)

Indikace k RHB: indikace lékaře, včetně výpisu z FT poukazu

Klinická rozvaha: jedná se o teoretickou úvahu, která slouží k úvodní rozvaze nad pacientem. Zejména jsou zhodnocena anamnestická data a status praesens. Pokud mohou mít obtíže pacienta více příčin (např. bolest), je zvážen možný původ těchto obtíží. Pokud je diagnóza známa, potom student u pacienta zvažuje přítomnost funkčního deficitu vzniknuvšího v důsledku prodělané nemoci či úrazu včetně, změny kvality života, omezení soběstačnosti, poruch kognitivních funkcí apod. Výsledkem rozvahy je několik hypotéz, které budou následujícím vyšetření potvrzeny, či vyvráceny.

 

Poslední úprava: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (27.09.2022)
Sylabus

1. Komprehenzivní rehabilitace a její složky. Léčebná rehabilitace, její historie, obsah a cíle. Bio - psycho-sociální koncept rehabilitace. Fyzioterapie, definice a obsah.

 2. Rehabilitace v ČR. Koncepce „Rehabilitačního a fyzikálního lékařství“, organizační struktury a jejich legislativní opora. Vzdělání, výzkum, profesní, odborné a jiné organizace (občanská sdružení) zaměřené na rehabilitaci a fyzioterapii, jejich význam.

 3. Orientace na lidském těle, aspekce a palpace, horní a dolní končetiny, obličej, šíje, lopatky, pánev, trup

 4. Anamnéza. Metodické zásady kinezioterapie. Rozdělení pohybů. Pasivní pohyb, relaxace. Aktivní pohyb, pohyb proti odporu.

 5. Rizikové příznaky ve fyzioterapii, individuální a skupinové cvičení, stavba cvičební hodiny, cvičení ve vodě, na nářadí, s náčiním. 

 6. Goniometrie

 7. Antropometrické vyšetření

 8. Mobilita na lůžku, manipulace s těžce pohybově postiženými nemocnými, vertikalizace, příklady, možnosti využití moderních technologií u těchto nemocných, rozvoj robotické terapie.

 9.  Manipulace s pacientem na lůžku, vertikalizace, polohování

10.  Pasivní pohyby, relaxace, aktivní pohyby, pohyby odporované

11.  Rehabilitační tým, plán. Dokumentace.

12.Anamnéza. 

13. Kondiční a dechové cvičení, cvičení s náčiním

14. Nácvik stoje a chůze, různé typy chůze, pomůcky zvl. v domácí péči a možnosti využití moderních technologií (robotizace).

15. Praxe na klinice LDN

16.  Prezentace vypracovaných kazuistik a zpětná vazba z praxí.

 

Poslední úprava: Marková Magdaléna, Mgr. (02.10.2022)
Vstupní požadavky -

Studenti chodí na praxi v bílém oblečení, v přezůvkách a označeni identifikační kartou – pokud nepřijdou v předepsaném, nemohou se praxe na LDN zúčastnit!

Poslední úprava: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK