PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Letní výcvikový kurz s WikiSkripty - B02699 (volitelný předmět)
Anglický název: Summery Training Course with WikiLectures
Zajišťuje: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/48, Z [HS]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: martin.vejrazka@lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.
PaedDr. Josef Marcoň
RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D.
Atributy: Adiktologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
výjimka pro zápis VP
Lékařství
Nutriční terapeut
Všeobecná sestra
Zubní lékařství
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (07.03.2018)
Letní výcvikový kurz s WikiSkripty je kombinovaný týdenní kurz s odborným programem a sportovními aktivitami. Cílem odborné části je naučit frekventanty zásady vědecké a didaktické publikace, se zvláštním zřetelem k aspektům publikování v otevřených prostředích. Formou workshopů se seznámí s formálními náležitostmi odborných textů, zásadami redakčního a recenzního procesu, vyhledáváním informací, posuzováním jejich validity, medicínou založenou na důkazech, autorským právem a vybranými licenčními systémy, zásadami komunikace na síti, profesionalismem v sociálních sítích, ochranou osobních dat a dalšími tématy. Odborný program je doplněn sportovními aktivitami. Kurz probíhá v době letních prázdnin společně s druhým turnusem letních výcvikových kurzů. Časové uspořádání programu: 4 vyučovací hodiny denně (tj. 3 hodiny čistého času) odborného programu formou workshopů – garantuje dr. Vejražka (ÚLBLD, WikiSkripta), dále 3 hodiny doplňkového sportovního programu – garantuje Ústav tělesné výchovy
Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (07.03.2018)

Obecná témata

·         Web 2.0 a otevřené projekty ve vzdělávání

·         Politika „open access“

·         Základy evidence-based medicine

·         Bezpečnost otevřených internetových projektů

·         Systémy recenzování

·         Cílení informací. Čtivost a čtenářská atraktivita.

·         Základy didaktiky psaného textu

·         Autorské právo. Svobodné licence, Creative Commons

·         Odborná ilustrace

·         Komunikace. Využití sociálních sítí pro komunikaci. Profesionalismus a etika na síti.

 

Zpracování odborného a didaktického textu v prostředí WikiSkript

·         Typografická a pravopisná úprava textu, norma pro úpravu písemností

·         Bibliografické citace, norma pro psaní bibliografických citací

·         Ověřování informací, práce s vybranými informačními zdroji. Posouzení věrohodnosti zdrojů a informací

·         Zásady práce s doporučeními odborných společností, SPC, věstníky, expertními názory

·         Zařazení do struktury

·         Odborná ilustrace, spolupráce s ilustrátory, příprava zadání ilustrace a grafiky

·         Kontrola zdrojů, ochrana před plagiátorstvím, ochrana autorských práv.

·         Bezpečnost, filosofie „měkké bezpečnosti“, strážení

·         Komunikace

·         Členění textu

·         Stylistika odborného textu, metriky čtivosti

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Marcela Holanová (11.04.2024)

Zájemci se hlásí e-mailem na adresu martin.vejrazka@lf1.cuni.cz . Zápis předmětu na základě vstupního pohovoru s vyučujícím. Nelze zapsat po webu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. (26.09.2019)
  1. Aktivní účast na 24 vyučovacích hodinách workshopů.
  2. Účast na 24 vyučovacích hodinách sportovního programu.
  3. Získání praktických dovedností potřebných pro zpracování odborného didaktického textu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK