PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova 9,10 - B02109 (volitelný předmět)
Anglický název: Physical Education 9,10
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy 1. LF UK (11-00210)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HS]
letní s.:0/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: 35
Minimální obsazenost: 12
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Josef Marcoň
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Doležalová (13.03.2013)

zaměření na rekondiční, regenerační a rehabilitační funkci sportovní činnosti
TĚLESNÁ VÝCHOVA je povinný předmět pro 1.a 2. ročník všeobecného lékařství, 1.ročník zubního lékařství, 1.a 2. ročník bakalářského studia kromě oboru ošetřovatelství a volitelný předmět pro ostatní ročníky všech forem studia.
Obsahem předmětu je získávání a zdokonalování pohybových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních a regeneračních účincích pohybové činnosti.
Výuka je zakončena v každém semestru zápočtem.
V 1.ročníku všeobecného a zubního lékařství absolvují posluchači program s předem stanovenou sportovní náplní. Harmonogram cirkulace a lokalizace výuky jsou vždy před zahájením zimního semestru zveřejněny na webových stránkách ÚTV a na nástěnkách na ÚTV i děkanátu.
Posluchači 2. ročníku všeobecného lékařství, 1.a 2. ročníku bakalářského studia a ti, kteří si vyberou TV jako volitelný předmět si zvolí sport z dané nabídky dle vlastního výběru a přihlásí se, resp. zapíší se v prvním týdnu zimního semestru na ÚTV do příslušné hodiny.
Volitelný předmět si studenti zapisují při zápisu do dalšího ročníku do indexu a SISu.
Studenti, kteří se nemohou aktivně zúčastnit povinné výuky TV ze zdravotních důvodů, jsou povinni absolvovat přednášky a semináře. Jejich termíny jsou zveřejněny vždy na začátku semestru na webových stránkách ÚTV a na nástěnce ÚTV.

Součástí předmětu může být účast na třídenním soustředění nebo účast na závěrečném turnaji.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK