- Detail
Stránka Detail předmětu zobrazuje podrobné informace o vybraném předmětu. Je rozdělena do několika oken v závislosti na úplnosti informací o daném předmětu:
 • Základní údaje o předmětu - údaje týkající se rozsahu a způsobu výuky, garantů, tříd, klasifikace a rekvizit. Z následujících údajů je možno se kliknutím na modrý text dostat do dalších oddílů modulu:
  • Zajišťuje - hledání podle Katedry
  • Fakulta - hledání podle Katedry
  • Garant - hledání podle Vyučující
  • Třída - hledání podle Třídy
  • Klasifikace - hledání podle Klasifikace
  • rekvizity - odkaz na detail předmětu
   • Prerekvizity - mějme předmět A, prerekvizita předmět P.
    Jedná se o přísnější formu korekvizity - student již musí před zapsáním předmětu A absolvovat předmět P, nestačí jej tedy mít zapsán současně s předmětem A.
   • Korekvizity - mějme předmět A, korekvizita předmět K.
    Předmět K je tedy korekvizitou předmětu A, což znamená, že pokud student dosud neabsolvoval předmět K, musí jej mít alespoň zapsán současně s předmětem A. (Kdyby zde bylo uvedeno více předmětů, musel by student před zapsáním předmětu A absolvovat či alespoň zapsat všechny.)
   • Neslučitelnosti - mějme předmět A, neslučitelnost předmět N.
    Neslučitelnost s předmětem N znamená, že pokud již student absolvoval předmět N, případně pokud jej má právě zapsán, nemůže si již zapsat předmět A. (Pokud by zde uvedeno více předmětů, byl by kterýkoliv z nich překážkou v zapsání předmětu A.)
   • Záměnnosti - mějme předmět A, záměnnost předmět Z.
    Záměnnost předmětu A předmětem Z znamená, že kdykoli je požadováno splnění (absolvování) předmětu A, je dostačující absolvovat předmět Z. (Pokud by zde uvedeno více předmětů, stačil by kterýkoli z nich.)
   • Důležité upozornění: Všechny typy rekvizit mají určeno, kdy se použijí:
   • Z - rekvizita pouze pro zápis
   • P - rekvizita pouze pro plnění
   • N - rekvizita se splněným předmětem pro zápis (tento typ je pouze pro neslučitelnosti)
   • bez hodnoty - rekvizita pro zápis i plnění
Je důležité si uvědomit, že relace záměnnosti ani relace neslučitelnosti není symetrická! Proto jsou také uvedeny vztahy opačné, tj. záměnnost pro, neslučitelnost pro. Podobně také korekvizitou pro a prerekvizitou pro. Lze tak snadno zjistit, které předměty je možné zvolit jako pokračování zvoleného předmětu.
  • Odkazy do dalších modulů: - jsou zobrazeny pouze v případě, že je daný modul nainstalován a odkaz je povolený v konfiguraci
   • Zapsat - 'Zápis předmětů a rozvrhu' - je-li povolen zápis předmětů, může si student předmět zapsat
   • Termíny zkoušek - 'Termíny zkoušek - přihlašování' - má-li student předmět zapsaný a dosud nesplněný a ještě není přihlášen na zkoušku, může se na ni přihlásit
   • Rozvrh - 'Rozvrh' - zobrazení rozvrhu pro předmět
   • Nástěnka - 'Nástěnka' - existují-li lístky k tomuto předmětu, je zobrazena tabulka
   • Kde je předmět použit - nabízí se při zapnutém konfiguračním parametru pov_pouzit. Více popsáno Zde.
 • Počet míst - udává kapacitu předmětu, eventuálně součet kapacity rozvrhových lístků k danému předmětu.
  Možnosti zobrazení:
  • číslo - maximální kapacita
  • neomezen - není udána kapacita předmětu a existuje alespoň jeden rozvrhový lístek s neomezenou kapacitou
  • neurčen - není udána kapacita předmětu a pro vybraný akademický rok a semestr zatím neexistují rozvrhové lístky pro tento předmět
 • Je zajišťováno předmětem - odkaz na předmět, který zajišťuje výuku
 • Pro jakou fakultu - zkratka cizí fakulty, pro jejichž studenty je výuka určena
 • Navazující - odkaz na předmět, který má student povinnost zapsat současně a jehož rozvrhové lístky jsou provázány s prohlíženým předmětem
  Poznámka: Některé z výše uvedených údajů se nemusí zobrazovat, pokud nejsou vyplněny.

 • Soubory - přiložené soubory určené ke stažení - v závislosti na nastavení systému
 • Anotace - stručný popis obsahu předmětu - možno vybírat z jazykových mutací
 • Sylabus - podrobný popis obsahu předmětu, např. včetně rozdělení na jednotlivé lekce a jejich obsah - možno vybírat z jazykových mutací
 • Literatura - seznam doporučené literatury
 • Statistika - statistika jednotlivých ukazatelů předmětu za uplynulé ak. roky
  • # předběžně zapsaných - počet předběžně zapsaných studentů pomocí modulu Zápis studentů a rozvrhu
  • # v rozvrhu - počet studentů, kteří jsou pro daný předmět zapsáni alespoň na jednu paralelku rozvrhu
  • # závažně zapsaných bez uznaných - počet studentů, kteří mají předmět závazně zapsaný na studijním oddělení a nebyl jim uznán z jiného studia (tj. skutečně jej navštěvují)
  • # splněných - počet studentů, kteří úspěšně splnili předmět v daném roce a nebyl jim uznán z jiného studia
  • % úspěšnost - kolik % závažně zapsaných bez uznaných úspěšně splnilo předmět
  • průměrná známka - průměrná výsledná známka z úspěšných pokusů (bez uznaných)
  • #zkoušení - počet provedených zkoušek (bez uznaných)
  • průměrný úspěšný termín
 • Rozpis výuky - podrobný rozpis výuky u těch předmětů, kde je používán (starší forma rozvrhování)
1975.png
1976.png