SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
New Testament Greek I - RTV04
Title: Základy novozákonní řečtiny
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Lucie Kopecká
Annotation - Czech
Předmět slouží k osvojení si základů biblické řečtiny v rozsahu potřebném pro práci s novozákonními biblickými texty a jejich četbou v originálním jazyce. Cílem předmětu je:
o Osvojení slovní zásoby – v rozsahu nejběžněji se vyskytujících slovíček v NZ
o Osvojení základů gramatiky – v rozsahu biblické řečtiny (jednotlivé slovní druhy a s nimi spojené gramatické jevy)
o Osvojení základů větné syntaxe – nejčastější typy vedlejších vět, jejich rozeznání, uvozující předložky a spojky, užité slovesné časy
o Práce s kritickým aparátem Písma – různočtení, varianty, textus receptus
o Práce s dalšími pomůckami (slovníky, výkladové slovníky, komentáře)
o Základy práce s biblickým softwarem (BibleWorks, Theophilos, theWord…)
o Četba delšího souvislého biblického textu, vysvětlení gramatických jevů, pracovní překlad
Předmět je doplňkem studia Nového zákona pro hlubší pochopení jeho zvěsti, průpravou pro exegetickou práci a teologickou reflexi textu, podpůrnou pomůckou pro pochopení odborné terminologie teologických a humanitních věd, vstupem do odlišného kulturně-myšlenkového světa doby vzniku biblického textu
V průběhu semestru pracují studenti individuálně s pracovními listy zaměřenými na procvičení jednotlivých gramatických jevů.
Předpokladem zápočtu je písemná příprava, která je orientována na překlad a rozbor gramatických kategorií zadaného biblického textu. – studenti překládají jednotlivé vybrané novozákonní věty, případně delší souvislé úseky.
Last update: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (31.10.2019)
Literature - Czech

Novum Testamentum Graece (ed. Nestle, E. – Aland, K.) 27.přepracované vydání, Stuttgart1993

PŘECECHTĚLOVÁ, M, KOPECKÁ, L.: Řečtina pro teology / výsledek práce v rámci projektu OPPA, v současné době připravováno do tisku.

SOUČEK, J. B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu, Kalich, Praha 1997, ISBN 80-7017-025-5.

Last update: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (31.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html