SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Christianity - RT112
Title: Dějiny křesťanství
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
Na základě vybraných témat z dějin křesťanství jsou studenti seznámeni s hlavními tématy a problémy jednotlivých období (starověk, středověk, novověk a doba nejnovější). Pozornost se soustředí na problematiku vnitřního vývoje křesťanství (např. otázka vzniku církevní služby, vývoje papežského primátu, koncily a synody atd.) a na otázku štěpení křesťanství (např. schisma mezi Východem a Západem, reformace a zformování křesťanských tradic v 16. století). Přednášky jsou propojené s následnými semináři, kde studenti pracují s vybranými dobovými texty. Cílem předmětu je znalost základních tendencí historického vývoje různých křesťanských tradic, jejich historicky dané rozdíly a historickou podmíněnost dnešního křesťanství. Absolventi by měli být schopni historickou perspektivu křesťanství uplatnit při studiu dalších teologických předmětů.
Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Literature - Czech

Povinná literatura:

  • KÜNG, Hans. Malé dějiny katolické církve. Brno : Barrister & Principal - Praha,Vyšehrad, 2005.
  • FILIPI, Pavel. Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012 (4. doplněné vydání). Předchozí vydání 1996, 1998, 2001.
  • FRÖHLICH, Roland. Dva tisíce let dějin církve. Praha : Vyšehrad, 1999.

Další doporučené tituly (celkové přehledy) /tučně zvlášť doporučeníhodné/:

BACKHOUSE, Stephen. Malé kompendium křesťanských dějin. Praha : Knižní klub, 2012.

BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství,  2012 (především s. 38-179).

FRANZEN, August. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006 (3. rozšířené a doplněné vyd.) předchozí vydání pod názvem Malé církevní dějiny. Praha, Zvon, 1992 a 1995 (2. doplněné a rozšířené vyd.)

HANUŠ, Jiří (ed.). Ekumenické církevní dějepisectví : dějiny, analýzy, perspektivy. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003.

HANUŠ, Jiří. Pozvání ke studiu církevních dějin. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.

HARRIES, Richard, MAYR-HARTING, Henry (eds.). Dva tisíce let křesťanství. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.

JEDIN, Hubert. Malé dějiny koncilů. Praha : Česká katolická charita v Ústředním církevním nakladatelství 1990.

JECH, Miloslav. Pátrání po církvi. Praha : Návrat domů, 2010.

JOHNSON, Paul. Dějiny křesťanství. Brno : Barrister & Principal a Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.

KADLEC, Jaroslav. Dějiny katolické církve. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1993. 3 svazky (3. přepracované vyd.)

Kronika křesťanství. Praha : Fortuna Print a Knižní Klub, 1998.

LANE, Tony. Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat domů, 1996.

McGRATH, Alister E. Dějiny křesťanství – Úvod. Praha : Volvox Globator, 2014.

MOLNÁR, Amedeo. Pohyb teologického myšlení : přehledné dějiny dogmatu. Praha : Kalich, 1982. Skripta KEBF.

NORTH, James B. Dějiny církve od Letnic k dnešku. Praha : Návrat domů, 2001.

PAWLOWSKY, Peter. Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí. Praha : Vyšehrad, 1996.

SCHATZ, Klaus. Dějiny papežského primátu. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001.

SCHATZ, Klaus. Všeobecné koncily : ohniska církevních dějin. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014.

SMOLÍK, Josef. Kristus a jeho lid : praktická eklesiologie. Praha : OIKOYMENH, 1997.

STEMBERGER, Günter (ed.). 2000 let křesťanství : ilustrované církevní dějiny s více než 1300 barevnými vyobrazeními a slovníkem pojmů z církevních dějin. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999.

SUCHÁNEK, Drahomír a DRŠKA, Václav. Církevní dějiny. Antika a středověk. Praha: Grada, 2013.

SUCHÁNEK, Drahomír a DRŠKA, Václav. Církevní dějiny. Novověk. Praha: Grada, 2018.

TOMKINS, Stephen. Stručné dějiny křesťanství. Praha : Volvox Globator, 2009.

 

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Course completion requirements - Czech

K úspěšnému zakončení předmětu se vyžaduje aktivní účast v seminářích, vypracování písemné práce na zadané téma a složení zkoušky (formou testu a následné ústní zkoušky).

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html