SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reading of Professional Texts - English - RPK411
Title: CJP-Četba odborných textů - angličtina
Guaranteed by: Lecturers of modern languages (27-CJ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/8, C [HS]
summer s.:0/8, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=426
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D.
Interchangeability : RP411
Is interchangeable with: RPN411, RP411
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D. (20.12.2022)
Studenti rozvíjejí porozumění především čtenému textu a dále s ním pracují; pro jednotlivé lekce jsou připravovány tři druhy textů: odborný z literatury oboru sociální a pastorační práce, text aktuální (např. z webových stánek organizací, institucí či periodik) a text biblický.
Získají znalosti v oboru, naučí se přemýšlet o významu přečteného a mj. díky osvojení si odborného lexika budou schopni snáze přejít od receptivní fáze jazyka k produktivní: vyjádřit se k daným tématům písemně i ústně, reagovat na otázky a jinak rozvíjet diskusi.
Hlavní témata: Safeguarding, Asylum seekers, Senior Citizens/ Elderly, Homelessness, Unemployment, Addictions, Criminality, Prisoners, Social Justice in the Bible, Disabilities, Foster Care, Humanitarian Aid, ESF +, Social Security, Grants and Projects, History of Social Work.
Z pohledu Evropského jazykového portfolia budou disponovat jazykovými dovednostmi na úrovni B2.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D. (20.12.2022)

Osobní konzultace, elektronická i telefonická komunikace; zpětná vazba k vypracovaným úkolům (pracovní listy se cvičeními k porozumění textu, lexikální cvičení, zadání úkolu v moodlu, vlastní text jako reflexe daného tématu v daném rozsahu aj.).Distanční výuka: Moodle (heslo samaritan), Zoom.

 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (10.02.2023)

Kurz na moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=926

Klíč k zápisu: samaritan

 

On-line výkladové slovníky:

Oxford https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/dictionary,
Cambridge https://dictionary.cambridge.org/

On-line Bible: https://www.biblegateway.com/, https://www.biblestudytools.com/

Webové stránky církví, ogranizací i periodik, např. Church of England, The British Red Cross, Age UK, National Homeless, Addictions UK, UNO, WCC; The Guardian aj.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D. (22.02.2023)

Prezence na cvičeních (alespoň 8krát v denním studiu, 3krát v kombinovaném); splněné písemné úkoly v ZS i LS; zápočet v ZS: úspěšný test (min. 70 %); zkouška v LS: písemný test (min. 70 %) a prezentace zvoleného tématu s titulem literatury či odborného článku u zkoušky (četba 10 normostran souvislého odborného textu, písemný i ústní výstup: cca 900 znaků souhrnu textu min 24 h před termínem zkoušky, ústní poreferování u zkoušky, klíčová slova).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html