SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theoretical Basis of the Pastoral Care - RP141
Title: PTP-Teoretická východiska pastorace
Guaranteed by: Department of Practical Theology (27-PT)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Interchangeability : RPK141
Is pre-requisite for: RPK243, RPK244, RPK255, RP243, RPN244, RP255, RP244, RPN243
Is interchangeable with: RPK141
Annotation - Czech
Úvodní předmět modulu Pastorace – jeho cílem je uvést studenty do rámce pastorační reflexe i praxe: seznámit je s biblickým východiskem pojmu pastorace, jeho následným teologickým vývojem v různých křesťanských tradicích a s historickou i současnou realitou pastorace v křesťanských církvích.
Last update: Martinek Michael, Mgr., Th.D. (30.10.2019)
Literature - Czech

Filipi, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4., dopl. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 201 s. ISBN 978-80-7325-280-9.

Křivohlavý, Jaro. Pastorální péče. Praha: Oliva, 2000. 177 s. Studijní texty Evangelikálního teologického semináře v Praze; sv. 4. ISBN 80-85942-42-9.

Martinek, Michael a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. 2. vyd. [Praha]: Jabok, 2008 [i.e. 2010]. 175 s. ISBN 978-80-904137-6-4.

Martinek, Michael. Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. 1. vyd. Praha: Portál, 2016. 317 stran. ISBN 978-80-262-1116-7.

Tretera, Rajmund Jiří. Stát a církve v České republice. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 156 s. Právo. ISBN 80-7192-707-4.

Last update: Martinek Michael, Mgr., Th.D. (30.10.2019)
Teaching methods - Czech

Přednáška, rozhovor, četba literatury, referát.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (28.01.2022)
Syllabus - Czech

   Pojem pastorace: symbol dobrého pastýře v Bibli – péče Boží o jeho lid, sociální angažovanost v SZ a NZ

•         Církev a její poslání: vznik církve podle NZ a její základní charakteristiky, vývoj pojetí církve v různých křesťanských tradicích, sociální a pastorační aktivity církví v dějinách

•         Realizační funkce církve: martyria, diakonia, liturgia, koinonia – východiska a současné pojetí

•         Křesťanské církve v občanské společnosti: vztah církví a státu (konfesní právo), aktivity církví ve prospěch společnosti (školství, zdravotnictví, sociální práce, duchovní služba v armádě, ve věznicích, nemocnicích, hospicích apod.)

•         Praktická teologie a její vztah k sociální práci: historické souvislosti, současná diskuse

•         Církve v ČR, zvláštní práva církví, církve v dialogu (základy ekumeniky)Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (28.01.2022)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=372

Klíč k zápisu: pastorace

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (12.02.2023)
Course completion requirements - Czech

Referát na dané téma z oblasti pastorace o rozsahu 3-4 NS A4.

Pokud možno pravidelná účast na přednáškách.

Úkol podrobněji popsán v MOODLE, kurz "Teoretická východiska pastorace RP141 - RPK141"

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html