SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Christianity - RL003
Title: CDP-Dějiny křesťanství
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-328.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ota Halama, Th.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
Cílem kursu je prohloubení obecných znalostí světové historie v perspektivě vývoje křesťanství a křesťanského
chápání dějin obecně. Chce tedy napomoci k uchopení vývojové dynamiky dějin křesťanství jakožto celku, avšak
nemíní se při tom spokojit s povrchním přehledem látky od počátků po novou a nejnovější dobu. Komparativní
odkazy, sloužící k prokreslení celkového obrazu dějin křesťanství, proto opírá o hlubší sondáže, jež se mohou
zaměřovat na rozdílné fasety těchto dějin (s důrazem jednou např. na historii církevního zřízení, jindy na dějinné
typy zbožnosti apod.), a také se mohou blíže soustřeďovat na jednotlivé epochy (kterékoli, přednostně však na
prvotní křesťanství jakožto společný fundament všech křesťanských církví, reformaci jakožto určující obratník ve
vývoji křesťanských církví evropského západu a novověké modifikace v jejich směřování k aktuálnímu stavu
křesťanství).

Příklady témat:
Působení patristické tradice v pozdějších dějinách křesťanství
Reformace jako ideál a skutečnost v dějinách křesťanství
Historická problematika vztahů církve a státu
Dějiny ideje lidských práv a křesťanství
Historické kořeny procesu sekularisace a jeho reflexe v církevním prostředí


Last update: Maturová Klára, Mgr. (06.05.2020)
Literature - Czech

BEINERT W. Malé dějiny křesťanského myšlení, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 348 s. ISBN 978-80-7195-541-2.

ŘÍČAN R. - MOLNÁR A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 20083, 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

RAPP F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.

ŘÍČAN R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA ,1948, 412 s.

MOLNÁR A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007 (vyd. 2.), 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html