SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theology and Literature of the Old Testament - RL001
Title: SZP-Teologie a literatura Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=886
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Class: obligatory
Incompatibility : RET1001
Is incompatible with: RP132, RET1001, RETN1001
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (28.09.2022)
Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový rozhled v problematice literárně a teologicky zaměřeného studia Starého zákona.
Studenti získají základní znalosti biblických látek, orientaci v biblických textech, jejich druzích a povaze, jakož i znalosti různých přístupech k výkladu a užití biblických textů a o metodických postupech odborného studia Bible.
Předmět sleduje tuto strukturu:
- Bible jako literární útvar
- Dějiny historicko-kritického a literárně-kritického zkoumání Bible
- Typy biblického kánonu a místo jednotlivých biblických knih v nich
- Žánry biblických textů, jejich funkce, místo vzniku a možnosti užití
- Pluralita tradice a jejích vrstev: ústní tradice, prvotní písemné útvary, redakce, kompozice a kanonický tvar
- Speciální literární úvod k jednotlivým skupinám biblických knih
- Hermeneutika porozumění, výkladu a interpretace (vztahy textu, autora, vnějšího světa a adresáta/čtenáře).
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (28.09.2022)

BARTON, John. The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-521-48144-9.
BAUKS, Michaela. Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-825249731.
ČAPEK, Filip. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu. Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse. Jihlava: Mlýn, 2005. 293 s. ISBN 80-86498-14-X.
HAYES, John Haralson (General Editor). Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon Press, 1999. 2 vols. ISBN 0-687-05531-8.
OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu (Studium 7), 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7429524-9.
OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.
PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.
RENDTORFF, Hebrejská Bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha 1996 (2. vyd. 2000).
SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.
SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. 391 s. ISBN 978-80-7429-353-5.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (28.09.2022)

Zkouška se koná formou ústního přezkoušení z látky předmětu (přednášky) a rozhovoru nad zpracovaným paperem k zadanému dílčímu tématu (rozsah paperu 5 NS/9000 znaků).

Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Na výukovém portálu moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=886

Klíč k zápisu: Hospodin

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (28.09.2022)

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím. Přípravou ke zkoušce je zpracování písemné přípravy na určené téma (paperu v rozsahu 8000-10000 znaků).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html