SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biblical Hebrew - RETN9301
Title: SZP-Biblická hebrejština
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=336
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Petr Sláma, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Pre-requisite : RETN1001
Interchangeability : RBAKEVT0
Is pre-requisite for: RETN1010, RETN1032
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)
Dvousemestrové dvouhodinové cvičení. Jeho cílem je, aby si studenti osvojili jazykové kompetence k samostatné
četbě, překladu a gramatické analýze středně obtížného hebrejského textu Starého zákona. Kurz přímo navazuje
na intenzivní kurz biblické hebrejštiny.

První semestr studia je věnován slovesnému systému:
– Slabé sloveso (primae nun, primae jod/vav, tertiae he, mediae jod/vav, mediae geminatae)
– Vícenásobně slabá slovesa
– Suffigovaná slovesa

Druhý semestr studia je věnován syntaxi:
– Problematika časů v hebrejštině
– Syntax imperativu, infinitivu, záporu, otázky, přání
– Typy vět v narativních a ne-narativních typech textu
Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha   2014.

Blahoslav PÍPAL, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha 1997.

Ludwig KOEHLER, W. BAUMGARTNER, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament I-V, Leiden 1994-2000 (zahrnuto v BibleWorks).

Francis BROWN, S.R. DRIVER, Charles BRIGGS, Hebrew and English Lexicon, Peabody 1979.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha  1997.

Jan JOOSTEN, The Verbal System of Biblical Hebrew: A New Synthesis Elaborated on the Basis of Classical Prose, Jerusalem   2012.

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma   1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

Michael S. BUSHELL, Michael D. TAN a Glenn L. WEAVER, BibleWorks for Windows, version 7, Norfolk, VA    2005.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Zápočet na konci zimního a letního semestru. Podmínkou zápočtu je včasné plnění úkolů na moodle. Uzavřeno zkouškou (četba, překlad, gramatická, syntaktická a poetická analýza; vychází se z připravených 60 veršů biblického textu, z nichž alespoň 20 je ne-narativního typu; četba středně obtížného nepřipraveného textu).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Kur navazuje na čtyřtýdenní intenzivní kurz hebrejštny, během něhož se studenti seznámí s hebrejskou abecedou, chováním jmen a pravidelným silným slovesem.

Sloveso: Slabé sloveso (třídy primae nun, primae jod-vav, tertiae he, mediae jod-vav, mediae gemanatae), dvojnásobně slabá slovesa. Specifické řady konsonant (laryngály, b-g-d-k-p-t). Číslovky.
Syntaxe: typy textů, ?časy" v hebrejštině", typy vět. Stylistika biblických textů, masoretská stopa v hebrejské Bibli.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Podmínku účasti na kurzu je zápočet z intenzivního kurzu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html