Basic Course in Biblical Hebrew - RETN9300
Title: SZP-Biblická hebrejština - intenzivní kurz
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/100, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Incompatibility : RETK9300
Interchangeability : RETK9300
WS schedule   
Annotation - Czech
Čtyřtýdenní kurs, spočívající v intenzivní expozici studentů bez předchozích znalostí biblické hebrejštině.
Každodenně předložená nová látka je okamžitě a opakovaně procvičovaná. Cílem předmětu je aktivně zvládnout
základy hebrejské gramatiky a s pomocí slovníku samostatně přečíst a přeložit jednoduché oddíly Hebrejské
bible.
- Představení systému znaků biblické hebrejštiny a jejich stručných dějin (proměny tvarů písmen, vokalizace a
systém přízvuků).
- Nomina, otázka determinace (členy a suffixy), zájmena, číslovky.
- Sloveso a jeho podvojná konjugace (preformativní jiqtol, afaromativní qatal)
- Sloveso, sedmičetný systém „kmenů“ jako konjugačních vzorů.
- Sloveso silné slabé
- některá slabá slovesa
Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Literature - Czech

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha  2014.

Blahoslav PÍPAL, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha 1997.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha  1997.

Jan JOOSTEN, The Verbal System of Biblical Hebrew: A New Synthesis Elaborated on the Basis of Classical Prose, Jerusalem    2012.

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma   1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

Michael S. BUSHELL, Michael D. TAN a Glenn L. WEAVER, BibleWorks for Windows, version 7, Norfolk, VA   2005.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Requirements to the exam - Czech

Kurz je na konci čtvrtého týdne výuky zakončen zápočtovým testem, který je zaměřen na určování silných a slabých hebrejských sloves, na aktivní tvorbu pravidelného slovesa a na překlad jednoduchého hebrejského textu. Předpokladem zápočtu je alespoň 50% úspěšnost testu.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Syllabus - Czech

Hebrejština v rodině semistkých jazyků; konzonanty a vokály; kvadrátní a kurzívní písmo; jméno; proklitické předložky; zájména, suffixy; pravidelné sloveso; slabá slovesa.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)