SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Church History Seminar 1 - RETN3011 (Erasmus of Rotterdam)
Title: CDP-Proseminář církevních dějin
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ota Halama, Th.D.
Pre-requisite : RETN3004
Interchangeability : RBAKEVT0
Is pre-requisite for: RETN3100
Annotation - Czech
Kurs je určen k osvojení základních metod historického bádání, příp. i k prohloubení znalostí dějin křesťanství,
křesťanského myšlení, theologie a vyznávání, na jejichž látky jsou tyto metody v prosemináři aplikovány.
Zkoumaný materiál lze brát z rozmanitých historických období a předmětných oblastí, přičemž je možné
jednotlivým běhům dávat rozmanitá rámcová témata. Vždy však je jejich cílem, aby se student učil fenomény
pocházející z minulosti reflektovat nejen prostřednictvím sekundární literatury (i když i rozeznávání její
relevantnosti patří k schopnostem, jichž má nabývat), ale také dochovaných primárních pramenů, a aby se
seznamoval s pravidly jejich kritiky i interpretace. Studenti v průběhu prosemináře plní příhodné dílčí úkoly a svou
práci v kursu završí písemnou studií, jejíž vypracování a uznání je podmínkou udělení zápočtu.
Příklady témat:
"Kacířství" M.J.Husa
Jednota bratrská a apoštolská posloupnost
Lutherova smrt jako předmět konfesijní polemiky
Jan Amos Komenský - život v křesťanské Evropě 17. století
Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.07.2021)
Literature - Czech

Kol. autorů. Úvod do studia dějepisu 1-2. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 258 a 216 s. ISBN 978‒80‒210‒7012‒7 a 978‒80‒210‒7016‒5.

BERNHEIM A. Úvod do studia dějepisu. Praha: Jan Laichter, 1931, 196 s.

HLAVÁČEK I. - KAŠPAR J. - NOVÝ R. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 2002 (3. vyd.), 548 s. ISBN 80-7319-004-4.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.07.2021)
Course completion requirements - Czech

Docházka a proseminární práce, po pravidle i referát(y), příp. další dílčí úkoly.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.07.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html