SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Master Thesis Seminar - RETKN9911
Title: Seminář k diplomové práci
Guaranteed by: Protestant theological faculty (27-ETF)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 16
E-Credits: 16
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/16, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: RETK9911
Note: enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
V semináři k diplomové práci si studenti osvojují základní kompetence samostatné vědecké práce a seznamují se
s tím, jak úspěšně napsat kvalifikační práci.
V obecné části se pozornost věnuje nejprve obecným pravidlům výzkumných činností (volba a upřesnění
předmětu zkoumání, uplatnění metodologie, vyvození závěrů a jejich interpretace v kontextu současného stavu
poznání), následně pak zpracování odborných a vědeckých textů, metodologii psaní odborného textu, zásadám
formálního a edičního zpracování rukopisů a etickým pravidlům, jež se této oblasti týkají.
V části oborově specifické si studenti na základě metodologických materiálů i konkrétních textů osvojují
metodologické principy tvorby vědeckých textů v dané disciplíně.
Do programu semináře jsou zařazována vystoupení studentů, při nichž prezentují své koncepty, náměty, analýzy i
dílčí části vlastní práce. V kritické diskusi se studentům poskytuje zpětná vazba a podněty k dalšímu postupu.
Těchto prezentací se aktivně účastní vedoucí práce.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Literature - Czech

ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

ŠESTÁK Z., Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

LIŠKA, V., Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M., Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

FILKA, J., Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

WATTS, Nigel, Umění psát. Praha: Grada, 1998.

Manuál k formálním náležitostem akademických písemných prací, Praha 2016 (opatření děkana ETF UK, online: )

Další literatura podle specifik metodologie příslušné disciplíny.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html