SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy Seminar 2 - RETKN7021
Title: FP-Seminář filosofie
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/12, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Class: obligatory
Pre-requisite : RETKN7032
Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

Seminář uvádí studenty do metodologie filosofické práce a seznamuje účastníky s problematikou současné
filosofické diskuse. Jde především o témata jako fenomenologie, fundamentální ontologie, hermeneutika, filosofie
jazyka a postmoderní diskuse. Studenti čtou primární i sekundární prameny klasiků disciplíny. Předpokládá se
rámcová znalost dějin filosofie 19. a 20. stol. a na příkladu jednoho autora a jednoho textu se má student
analogicky naučit pracovat s dalšími filosofickými texty. Zvláštní důraz je kladen na četbu nebo alespoň komparaci
textu v jazyce originálu (zpravidla němčina, francouzština nebo angličtina). Předpokladem zápočtu je seminární
práce na související téma o rozsahu cca 10 stran.

Příklad struktury předmětu
(četba: P. Ricoeur: O sobě samém jako o jiném):

1) Otázka ipseity
2) Rozbité cogito
3) Osobní identita
4) Narativní identita
5) Starostlivost a norma
6) Úcta a konflikt
7) Ipseita a jinakost
Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

Dle zaměření semináře se volí výběr z příslušných textů daného autora nebo tématu. Např.:

CANIVEZ, Patrice. L’éthique et le soi chez Paul Ricoeur : Huit études sur Soi‐même comme un autre. (en coll. avec Lambros Couloubaritsis), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2013

FUCHS, Jean‐Pierre. Une lecture de „Soi‐meme comme un autre“ de Paul Ricoeur. in: Metanoia, 2/3 (1995), str. 129‐137.

KARFÍK, Filip. Ricoeurova „hermeneutika sebe“, in: Kritický sborník, 1993/4, str. 41‐48; 1994/1, str. 52‐62.

Další doporučená literatura a studijní pomůcky:

CORETH, Emerich, Peter EHLEN, Gerd HAEFFNER a Friedo RICKEN, ed. Filosofie 20. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2006. Dějiny filosofie. ISBN 80-7182-209-4.

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek] [online]. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Herrmann, 1997

GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené. ISBN 80-86005-43-7.

NIDA-RÜMELIN, Julian. Slovník současných filosofů. Praha: Garamond, 2001. ISBN 80-86379-29-9.

KOHÁK, Erazim. Jan Patočka: filosofický životopis. Jinočany: H & H, 1993. Profily. ISBN 80-85787-21-0.

FRANK, Manfred. Co je neostrukturalismus?. Praha: SOFIS, 2000. ISBN 80-902785-1-5.

HAAR, Michel. La philosophie française entre phénoménologie et métaphysique. Paris: Presses universitaires de France, 1999. Perspectives critiques. ISBN 2-13-049752-7.

PEREGRIN, Jaroslav, ed. Obrat k jazyku: druhé kolo : (jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů). Praha: Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-102-8.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

Úryvky filosofických textů 19. a 20. stol. jsou vystaveny na moodlu spolu s pokyny k jejich výkladu.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=573

Přístup pro hosty: "Absolutní Duch"

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html