Old Testament Seminar - RETKN1021
Title: SZP-Seminář Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/12, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=797#section-5
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Class: obligatory
SS schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)
Jednosemestrové dvouhodinové seminární cvičení, "dílna" odborného zpracování vybraných biblických textů a
biblicko-teologických témat s důrazem na pokročilou metodologii a vlastní samostatnou i týmovou práci studentů.
Téma semináře a konkrétní studijní texty jsou každoročně voleny v aktuální návaznosti na probíhající či čerstvě
ukončené projekty vyučujících. Konkretizace tématu je vyjádřena podtitulem předmětu v daném akademickém
roce.
Studenti v semináři průběžné zpracovávají vybrané oddíly biblických textů v původních jazycích, referují výsledky
svých analýz a podněty z rešerší sekundární literatury, prezentují vlastní kritický výklad textů i podněty k aktuální
interpretaci do konkretizovaných kontextů.
Od studentů se očekává využití znalostí a dovedností, které nabyli ve svém dosavadním studiu starozákonní
biblistiky. V každé lekci se předpokládá předchozí individuální příprava probíraných textů, studium doporučené
literatury, zpracování dílčích rozborů či výkladů, případně též vypracování vlastních interpretačních podnětů k
probíraným textům.
Seminář je uzavřen zápočtem, jehož získání je podmíněno přijetím seminární práce (exegetický či biblicko-
teologický paper dle zadání v rozsahu 10-12 stran).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

BARTON, John. The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-521-48144-9.

BAUKS, Michaela. Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-825249731.

BRUEGGEMANN, Walter. Bible a postmoderní představivost: Písmo jako scénář života . Praha: Vyšehrad, 2016. 162 s. ISBN 978-80-7429-651-2.

ČAPEK, Filip. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu. Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse. Jihlava: Mlýn, 2005. 293 s. ISBN 80-86498-14-X.

DOHMEN, Christoph a STEMBERGER, Günter. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona . Praha: Vyšehrad, 2007. 283 s. ISBN 978-80-7021-874-7.

GERSTENBERGER, Erhard S. Theologies in the Old Testament. Minneapolis: Fortress Press, 2002. 288 s. ISBN 0800634659 (in German: Theologien im Alten Testament: Pluralität und Synkretismus alttestament­lichen Gottesglaubens. Stuttgart: Kohlhammer, 2001. 270 s. ISBN 3-17-015974-7).

HAYES, John Haralson (General Editor). Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon Press, 1999. 2 vols. ISBN 0-687-05531-8.

OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu (Studium 7), 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7429524-9.

OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.

PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.

SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.

SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-353-5.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

Předmět má samostatný kurz na moodlu v části kurzů Katedry Starého zákona:

(https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/index.php?categoryid=4).

U každé lekce jsou zadávány dílčí úkoly, jejichž výsledky studenti vkládají u každé lekce (buď přímo nebo vložením dokumentů) a tamtéž je učitelé komentují a hodnotí.

Ke každé lekci patří v kombinovaném studiu část prezenční výuky (obvykle jednou měsíčně), při níž jsou studenti uvedeni do příslušné látky a její problematiky, dostávají zadání úkolů a studijní literatury. V úvodu následujícího setkání vyučující reaguje na způsob zpracování úkolů, obecně shrnuje své komentáře a odpovídá na vznesené otázky.

Learning resources - Czech
Last update: doc. Petr Sláma, Ph.D. (25.02.2023)

Moodlovská stránka kurzu je na https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=797#section-5