SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to the Old Testament Studies - RETKN1001
Title: SZP-Úvod do studia Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
summer s.:4/0, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Předmět má kurz na výukovém portálu moodle.
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=977
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Class: obligatory
Interchangeability : RBAKEVT0, RET1001
Is pre-requisite for: RETKN4031
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)
Dvousemestrový předmět zaměřený (a) na věcnou znalost biblických látek (Starý zákon včetně deuterokanonických knih), (b) na základní vědomosti o bibli, o jejích podobách, o jejích součástech (knihách a jeiich souborech) a jejich literární a věcné charakteristice, a (c) na základní otázky studia biblistiky, zejména problematiku čtení, užití a výkladu Písma v křesťanské tradici.
Cílem je osvojit si základní znalosti biblických látek, orientaci v biblických textech, jejich druzích a povaze, jakož i znalosti o Bibli a o metodických postupech jejího studia.
Postup probírání látky je rozvržen zhruba podle pořadí biblických knih v Hebrejské bibli (tzv. palestinském kánonu). V zimním semestru je látkou obecný úvod a knihy Pentateuchu (Tóry), v letním semestru pak knihy Předních a Zadních proroků, Spisy (Ketúvím), knihy deuterokanonické a nejvýznamnější pseudepigrafy.
Přednášky předpokládají průběžnou přípravu a samostatnou práci, zejména vlastní četbu biblických textů (v překladu do národního jazyka) a studium doporučené literatury.
Každý semestr je samostatně zakončen zápočtem (splnění všech dílčích úkolů z lekcí).
Zkouška patří k souborné komisionální zkoušce po prvním ročníku (spolu s Úvodem do studia Nového zákona a s Úvodem do studia teologie).
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (05.10.2022)

biblické texty

 • Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih, Česká biblická společnost: Praha 1985. (tzv. Ekumenický překlad)

 • Biblí svatá: aneb všecka svatá Písma Starého i Nového zákona, 1613. (tzv. Bible Kralická)

 • Bible kralická šestidílná, Česká biblická společnost: Praha 2014.

  + další překlady Bible v jazyce rodném i dalších jazycích.

   

pomůcky k textu – konkordance, atlasy, slovníky

 • Biblické mapy. Chronologický přehled, zeměpisný rejstřík, Česká bibl. společnost: Praha 1998.

 • Tim Dowley, Školní biblický atlas, Česká biblická společnost: Praha 1994.

 • J. B. Pritchard, Biblický atlas, Česká biblická společnost: Praha 1996.

 • E. Galbiati – F. Serafini, Historický atlas Bible, Vyšehrad: Praha 2022.

studijní úvody, kompendia

 • Jan Heller, Přehled Starého zákona, Institut ekumenických studií: Praha 1998.

 • Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Vyšehrad: Praha 1996.

 • Angelika Berlejung, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2017.

 • Filip Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2018.

 • Claus Westermann, Tisíc let a jeden den: církev čte Starý zákon, Kalich: Praha 1972.

 • Bernard Gillieron, Bible nespadla z nebe: Strhující historie jejího zrození, Mlýn: Třebenice 1993.

 • Ursula Struppe a Walter Kirchschläger, Jak porozumět Bibli: Úvod do Starého a Nového zákona, Vyšehrad: Praha 2000.

 • Vladimír Čapek, Historie Bible, Advent: Praha 1990, (3. rozšířené vydání).

   

další doporučené tituly

 • Miloš Šourek, Hovory s biblí: Za poznáním knihy knih a jejího významu, Kalich: Praha 1991.

 • Kornelis Heiko Miskotte, Biblická abeceda, EMAN: Heršpice 1996.

 • Jan Heller – Martin Prudký, Obtížné oddíly knih Mojžíšových, KNA: Kostelní Vydří 2006.

 • Martin Prudký – Jan Heller, Obtížné oddíly Předních Proroků, KNA: Kostelní Vydří 2011.

 • Martin Prudký a kol., Obtížné oddíly Zadních Proroků, KNA: Praha 2016.

 • Martin Prudký a kol., Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti, KNA: Praha 2020.

 • Thomas Römer, Skrytý Bůh: Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně, Mlýn: Jihlava 2006.

 • Thomas Römer, Zapovězené žalmy: modlitby beznaděje a pomsty, Mlýn: Jihlava 2010.

 • Israel Finkelstein a Neil Asher Silberman, Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Vyšehrad: Praha 2007.

Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (13.10.2023)

Na výukovém portálu je pro tento předmět kurz: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=977

Klíč k zápisu: Adam1001

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Oba semestry jsou ukončeny zápočtem (splnění všech dílčích úkolů z lekcí).
Látka se zkouší v rámci souborné komisionální zkoušky po prvním ročníku (společně s Úvodem do studia Nového zákona a Úvodem do studia teologie; tzv. "trojskok").

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html