SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor Thesis Seminar - RETK9910
Title: Seminář k bakalářské práci
Guaranteed by: Protestant theological faculty (27-ETF)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 10
E-Credits: 10
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/16, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
V semináři k bakalářské práci si studenti osvojují základní kompetence samostatné vědecké práce a seznamují se
s tím, jak úspěšně napsat kvalifikační práci.
V obecné části se pozornost věnuje nejprve obecným pravidlům výzkumných činností (volba a upřesnění
předmětu zkoumání, uplatnění metodologie, vyvození závěrů a jejich interpretace v kontextu současného stavu
poznání), následně pak zpracování odborných a vědeckých textů, metodologii psaní odborného textu, zásadám
formálního a edičního zpracování rukopisů a etickým pravidlům, jež se této oblasti týkají.
V části oborově specifické si studenti na základě metodologických materiálů i konkrétních textů osvojují
metodologické principy tvorby vědeckých textů v dané disciplíně.
Do programu semináře jsou zařazována vystoupení studentů, při nichž prezentují své koncepty, náměty, analýzy i
dílčí části vlastní práce. V kritické diskusi se studentům poskytuje zpětná vazba a podněty k dalšímu postupu.
Těchto prezentací se aktivně účastní vedoucí práce.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (09.06.2020)
Literature - Czech

ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

ŠESTÁK Z., Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

LIŠKA, V., Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M., Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

FILKA, J., Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

WATTS, Nigel, Umění psát. Praha: Grada, 1998.

Manuál k formálním náležitostem akademických písemných prací, Praha 2016 (opatření děkana ETF UK, online: )

Další literatura podle specifik metodologie příslušné disciplíny.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (09.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html